РУБРИКИ

Социално-икономически проблеми при прехода от военна към гражданска структура на Войските на Министерството на транспорта

 РЕКОМЕНДУЕМ

Главная

Валютные отношения

Ветеринария

Военная кафедра

География

Геодезия

Геология

Астрономия и космонавтика

Банковское биржевое дело

Безопасность жизнедеятельности

Биология и естествознание

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело и гражд. оборона

Кибернетика

Коммуникации и связь

Косметология

Криминалистика

Макроэкономика экономическая

Маркетинг

Международные экономические и

Менеджмент

Микроэкономика экономика

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка

ПОИСК

Социално-икономически проблеми при прехода от военна към гражданска структура на Войските на Министерството на транспорта

Главният директор на държавното предприятие го ръководи и

представлява. Той се назначава от министъра на транспорта и съобщенията за

срок от 3 години без ограничение за броя на мандатите, за които едно лице

може да заема тази длъжност, и сключва с него договор за управление.

В задълженията на главния директор влиза да: организира и координира

цялостната дейност на държавното предприятие и има право да блокира

разплащателните сметки на поделенията при необходимост; сключва и

прекратява трудовите договори с работниците и служителите; представлява

държавното предприятие пред съдилищата, пред държавните органи и пред трети

лица в страната и чужбина; се отчита за своята дейност пред управителния

съвет; сключва договори свързани с дейността на предприятието; утвърждава

длъжностните характеристики; командирова със заповед служителите и

работниците от предприятието в страната и в чужбина; представя на министъра

на транспорта и съобщенията ежегоден доклад за дейността и състоянието на

предприятието; осъществява сътрудничество с български и международни

институции и организации по въпроси, свързани с дейността на предприятието;

осъществява взаимодействие с компетентните държавни органи на Министерство

на отбраната и Държавната агенция за управление на кризи и организира

изпълнението на основните публични задачи на предприятието; организира

приложни изследвания в областта на строителството и ремонта на железния

път, както и на други въпроси, свързани с дейността на предприятието;

организира обучението, квалификацията и преквалификацията на служителите и

работниците; организира, ръководи и контролира другите дейности, които

подпомагат, съпътстват и/или допълват основния предмет на дейност на

предприятието, както и социалната политика на предприятието; организира

разработването на вътрешните нормативни актове за дейността на

предприятието съгласно действащото законодателство; сключва договори за

отдаване под наем на недвижими имоти, предоставени за ползване и управление

на предприятието, или изграждани от същото при условията и по реда на

Закона за държавната собственост и правилника за неговото приложение или

друг акт на Министерски съвет; извършва разпореждане с движими вещи на

предприятието по реда на действащото законодателство; сключва договори за

кредити, ипотеки и залози след решение на управителния съвет; награждава и

налага дисциплинарни наказания на служителите и работниците от

предприятието; предлага на управителния решения за промени в структурата и

състава на предприятието в зависимост от конкретните пазарни условия и

промяната в публичните му задачи;

В своята управленска дейност главният директор се подпомага от

заместник главни директори и от оперативен съвет, който има съветващи

функции.

Контролният съвет е в състав от трима членове, които не могат да

бъдат в трудови правоотношения с предприятието и да са членове на

управителния съвет. Те се назначават от министъра на транспорта и

съобщенията. Заседанията на контролният съвет се ръководят от председател,

който има и правото да участва в заседанията на управителния съвет, но без

право на глас.

В задълженията на контролния съвет влиза: упражняването на контрол по

спазване на нормативните актове, финансовия контрол, опазването на

имуществото; дава заключение по годишния финансов отчет на предприятието;

извършва проверки на предприятието по разпореждане на министъра на

транспорта и съобщенията, по искане на управителния съвет или по своя

инициатива.

Контролният съвет има правото да изисква от управителния съвет

сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга предприятието.

2.2 Административна структура[30]

Главното управление на държавното предприятие "Транспортно и

строително възстановяване" осъществява административно-техническо,

инженерно, финансово, материално и правно осигуряване и контрол на

дейността на предприятието. То е организирано в 5 (пет) дирекции, едно

управление и един самостоятелен отдел: дирекции “Строителство”,

“Механизация и автотранспорт”, “Административно-информационно обслужване,

човешки ресурси, социални дейности и собственост”, “Безопасност и контрол”,

“Публични задачи”, управление “Финансово-икономическо”, отдел “Правен”.

Дирекция “Строителство” изпълнява функции по инженерното осигуряване

на дейността на предприятието по отношение на: формирането и реализирането

на производствената стратегия, маркетинга, оферирането и договарянето,

управлението и контрола на строителството, спазването на технологията и

качеството, планирането, осигуряването, поддържането и ефективното

използване на механизацията и производствените бази, материално-

техническото снабдяване, производството търговията на материали,

конструкции, изделия и съоръжения, проектантска дейност, контрола на

влаганите материали и извършените строително-монтажни работи,информационно

обслужване на строителната дейност;

Дирекция “Механизация и автотранспорт” изпълнява функции по

окомплектоването на държавното предприятие с автомобилна, инженерна и

железопътна техника, техника “Военновременни запаси”, тяхната експлоатация,

ремонт и съхранение по отношение на: разработването на прогнозите за

развитието, техническото и технологичното окомплектоване на предприятието,

изучаването на новите достижения в железопътното строителство и

използваните за целта машини, съоръжения и механизми за комплексна

механизация и автоматизация на производствените процеси, разработването на

нови и усъвършенстване на съществуващите технологии за техническо

обслужване и ремонт на машините, както и за производството и

възстановяването на резервни части, възли и агрегати, заявяването,

договарянето и доставката на машини и съоръжения, технологични комплекси,

резервни части, възли и агрегати, експлоатационни материали и други видове

технически имущества.

Дирекция “Административно-информационно обслужване, човешки ресурси,

социални дейности и собственост” изпълнява функции по организиране на

цялостната дейност на главното управление, отчитане на резултатите от

изпълнението на задачите и за осъществяване на правомощията на главния

директор по отношение на: организирането, планирането и осъществяването на

подбора и квалификацията на служителите и работниците в предприятието,

систематизирането и съхранението в съответствие с действащата нормативна

уредба на информация за работниците и служителите в предприятието,

организирането на дейността свързана с професионалната подготовка на

служителите и работниците, изготвянето на становища по направени

предложения за промени в структурата и структурните звена на предприятието;

подготовката и оформянето на документите, свързани с възникването,

изменението, и прекратяването на трудовите правоотношения, както и други

дейности във връзка с управлението и координирането на предприятието.

Дирекция “Безопасност и контрол” изпълнява функции по организирането и

провеждането на контролната дейност и за осигуряване практическото

реализиране на правомощията на главния директор относно: спазването на

нормативната уредба, регламентираща безопасното движение на влаковете и

маневрената дейност при извършване строителни и възстановителни работи от

предприятието, осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд,

организирането и контролирането противопожарната безопасност,

осъществяването на технически надзор на съоръженията с повишена опасност.

Дирекция “Публични задачи” изпълнява функции по организиране

дейността на главното управление и за осъществяване на правомощията на

главния директор по отношение на: Планирането и организирането на дейността

и контрола по изпълнение на публичните задачи, взаимодействие със

съответните централни, регионални, и местни органи, които планират,

възлагат и финансират публичните задачи на предприятието; създаването,

поддържането, и управлението на производствените структури, и щатните

формирования за изпълнение на публични задачи; организирането,

контролирането и съхранението на имуществата, разчетени за кризисни

ситуации и военно време, в складове на предприятието и чужди складови бази;

създаването и поддържането на оповестителна система и механизъм на действие

по изпълнение на публичните задачи; секретно деловодство.

Дирекцията също така осигурява и координира: поддържането на

готовност и изпълнението на дейности и задачи по държавния военновременен

план, като: разработване на проект на план за дейността по поддържането на

готовност и изпълнение на дейности и задачи по военновременния план;

изготвяне на разчети на сили и средства за извършване организация и контрол

на дейността на предприятието по тези задачи; изпълнение на други функции и

задачи, възложени й от главния директор на предприятието. Поддържане на

готовност и изпълнението на задачи по управлението на кризите, като:

разработва проект на план за дейността по поддържането на готовност и

изпълнение на задачи по националния, регионалните, областните и общинските

планове за управление на кризи и го предлага за одобряване от

специализирания държавен орган за управление на кризи и на министъра на

транспорта и съобщенията; изготвя разчети на силите и средствата и извършва

организация и контрол на дейността на предприятието по управлението на

кризи; окомплектова, обучава и поддържа щатни професионални формирования за

действие при кризи; планира средства, необходими за финансиране на

дейността; осъществява взаимодействие и координация със специализирания

държавен орган за управление на кризи, с регионалните, областните и

общински органи за управление на кризи, както и със съответните органи на

Министерството но транспорта и съобщенията. Изпълнението на задачи,

възложени от главния директор по териториалната отбрана на страната, като:

разработва проект на план за задачите на предприятието по териториалната

отбрана на страната; осъществява взаимодействие със специалните органи в

министерски съвет, Министерството на отбраната и Министерството на

финансите и други министерства и ведомства по изпълнение на задачите по

териториалната отбрана; планира средствата, необходими за финансиране на

дейността; организира и контролира опресняването и съхранението на

имуществата разчетени за кризисни ситуации и военно време, в складовете на

предприятието и в складовите бази на външни съхранители.

Управление “Финансово-икономическо” изпълнява функции по

икономическото осигуряване на дейността на предприятието и за осъществяване

на правомощията на главния директор по отношение на: организирането,

ръководенето и контролирането на икономическата и финансово-счетоводната

дейност; разработването на икономически анализи на дейността на

предприятието и прави предложения за финансиране на публични задачи на

предприятието; контролирането на правилното разходване на паричните

средства; изготвянето и представянето в Министерството на транспорта и

съобщенията на годишни финансови отчети на предприятието; съхранението и

ползването на счетоводния архив; организирането и извършването в

установения срок на годишните инвентаризации и завеждането на материалните

активи на предприятието; регистрирането и отчитането на постъпилите парични

средства от продажбите на недвижимите имоти и движимите вещи – частна

държавна собственост; изготвянето на месечни разплащателни ведомости по

плащането на служителите и работниците; извършването на данъчна регистрация

на предприятието и осигуряване разчитането с дължимите данъци, социално-

осигурителни вноски, такси и други държавни вноски; изготвянето но бизнес-

план на предприятието;

Отдел “Правен”: осъществява правна помощ на ръководството и

поделенията с оглед законосъобразно изпълнение на техните

функции;осъществява процесуалното представителство в дела, по които

предприятието и поделенията му са страни; разработва проекти на договори и

дава становища по такива, разработени от неговите поделения, в това число и

актове по Кодекса на труда; участва в разработването на вътрешни нормативни

актове, свързани с дейността на предприятието, както и такива, възложени за

разработване на предприятието; предприема необходимите правни действия за

събиране на вземанията на предприятието;

Задълженията на директорите на дирекции и началника на управление

“Финансово-икономическо” включват: организират, планират, ръководят и

контролират изпълнението на задачите, възложени на дирекцията

(управлението); подпомагат главния директор на предприятието при

осъществяване на неговите правомощия в направлението на публичните

задачи;отчитат се за своята дейност пред главния директор на предприятието;

предлагат за назначаване и освобождаване от длъжност служители и работници

от дирекцията; предлагат за награждаване и за налагане на дисциплинарни

наказания на служителите от дирекцията; изпълняват и други функции,

възложени му от главния директор.

2.3 Структура на поделенията[31]

Поделения на предприятието са 7 със седалище в: София, Пловдив, Горна

Оряховица, Варна, Раднево, както и поделение за ремонт и “Контактна мрежа и

осигурителни инсталации” със седалище в София.

Всяко от поделенията се представлява от своя директор, води

самостоятелно счетоводство, открива разплащателна сметка в банка, разчита

се пряко или по ред, определен от главното управление на предприятието с

републиканския бюджет и бюджета на Националния осигурителен институт; има

свой печат; сключва договори след упълномощаване от главния директор;

задължително отчислява и превежда в главното управление определените

финансови средства за издръжка на дейността.

Структурата на поделенията се утвърждава от главния директор.

Органите за управление на поделенията са директор и заместник-директор

на поделението по строителството (главен-инженер).

Директорът на поделение се назначава и освобождава от длъжност от

главния директор.

Директорът на поделението: организира, ръководи и контролира

цялостната дейност на поделението; представлява поделението пред

съдилищата, пред местните органи и пред трети лица в страната след

упълномощаване от главния директор; сключва договори, свързани с дейността

на поделението, след упълномощаване от главния директор; осъществява

взаимодействие с компетентните регионални и местни органи на и организира

изпълнението на основните публични задачи, възложени на поделението;

извършва разпореждане с движими вещи на поделението в съответствие с

действащото законодателство след разрешение от главния директор; изпълнява

и други функции, възложени му със заповед на главния директор.

Поделенията организират в звена дейността си по: маркетинг, офериране,

договаряне, контрол, и оперативно ръководство на производствената дейност;

материално-техническо снабдяване; механизация и производствени бази;

счетоводно-икономическо дейност; административно обслужване; държавна

собственост човешки ресурси; публични задачи; правно обслужване. Звената се

ръководят от началници, а броят и видът им, както и функционалните

задължения на началниците се утвърждават от главния директор.

3. Дейност на предприятието

Дейността на предприятието се основава на принципите на Търговския

закон и гражданското право и се осъществява на територията на страната и

чужбина.

Основният предмет на дейност на предприятието съгласно чл. 4, ал. 1 от

Закона за преобразуване на Строителни войски, Войските на Министерството на

транспорта и Войските на комитета по пощи и далекосъобщения в държавни

предприятия, която то осъществява чрез приходи от търговския си оборот и в

това отношение има пълна финансова самостоятелност и независимост от

бюджетни субсидии.

Предприятието може да бъде и изпълнител по договори за обществени

поръчки. То може да изпълнява и да възлага обществени поръчки, свързани с

отбраната и сигурността на страната, които са предмет на държавна тайна,

или тяхното изпълнение трябва да е придружено със специални мерки за

сигурност, както и при преодоляване на последици от кризи при условия и при

ред, определени с акт на Министерски съвет. Предприятието може да бъде и

възложител на обществени поръчки, когато се разпорежда със средства,

предоставени от държавния бюджет.

Предприятието извършва търговска дейност по общия ред с незаетите си

ресурси по изпълнение на задължителните обществени поръчки.[32]

Публичните задачи на държавното предприятие "Транспортно и строително

възстановяване" са определени в чл.4 ал.2 на Закона за преобразуване на

Строителни войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на

комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия.

В по широк смисъл основната дейност на ДП“Транспортно и строително

възстановяване” включва различни по характер и предназначение обекти от

почти целия обхват от строително-монтажни и строително-ремонтни дейности,

чрез своите поделения и строителни райони разположени на територията на

цялата страна. Те са: строителство на нов железен път и на всички

съоръжения, свързани с него; удвояване капитален и среден ремонт на

съществуващи жп линии; електрификация на жп линии; жп сигнализация,

централизация и телекомуникации; железопътни гари; тягови подстанции;

автомагистрали и инфраструктурата им; железопътни и пътни тунели;

водосборни и канализационни съоръжения; жилищни, административно-битови и

промишлени сгради; аеродромно и фериботно строителство; трамвайни и

тролейни линии; метрополитен; инженерна инфраструктура на населените места;

железопътни естакади за насипни товари; магистрални кабели; складови бази.

(Приложение №7)

Предприятието има възможности за изпълнение на големи строителни

обекти и разполага със собствени производствени и комплектовъчни бази (в

поделение Пловдив – един бетонов възел; в поделение Варна – два бетонови

възела в Лазарево и един в Дъскотна, арматурен двор; в поделение Горна

Оряховица – бетонов възел и арматурен двор в Лясковец, арматурен двор в

Русе; в поделение София – два бетонови възела и арматурен двор),

осигуряващи за вътрешни нужди и външни клиенти бетонови разтвори, арматурни

заготовки, метални и стоманено-бетонови конструкции, заготовки за ВиК и

др.; с монтажно-демонтажни бази (Казичане, Мездра, Одърне, Безмер и

Разделна) с възможност за монтаж на около 150 км железен път годишно; със

собствена механизация и автотранспорт – повече от 200 броя леки коли, тежки

автомобили и строителна техника; жп техника, жп техника специализирана за

тунелно строителство; уникална за Република България техника за ремонт на

жп стрелки; с пет лицензирани строителни лаборатории (София, Пловдив, Горна

Оряховица, Варна и Раднево) за изпитване на добавъчни материали за цимент,

бетон, строителни почви, заварки, армировъчна стомана и др.[33] (Приложение

№8)

Предприятието си е поставило за задача да набира обекти преди всичко

от участие в търгове и конкурси по Закона за обществените поръчки, преки

преговори и договориране, съвместно участие с други строителни фирми.

В предприятието усилено ще се работи за внедряване на Системата за

управление на качеството с цел получаване на сертификат ISO 9001:2000.

Като помощни се определят дейностите по предприемаческата и

хотелиерска дейност на предприятието.

4. Структура на обектите

През тази година ДП "Транспортно и строително възстановяване" планира

да завърши ремонтните работи по преходни обекти, започнати през 2001

година. Това са отсечки, които специалистите на предприятието познават

изцяло, тъй като работят по тях от периода на изграждането им. Ще бъде

извършено подновяване на железен път – 18 500 м., баластиране и нивелация –

35 000 м., изграждане на подпорни стени и ремонт на малки изкуствени

съоръжения, изграждане на водоотводни съоръжения, довършителни и

заключителни работи – 52 418 м., смяна на стълбове от контактната мрежа –

340 броя.

До края на месец юни са завършени основните ремонтно-строителни работи по

следните отсечки:

- Мездра изток – Струпец (път №2) – 10 311 м.;

- Бутово – Павликени (път №2) – 9561 м.;

- Роман – Кунино (път №1) – 9 113 м.;

- Побит камък – Вакарел ( път №2) – 2 950 м.;

“Транспортно-строителство и възстановяване” продължава работата по

разширението на ГККП “Дунав мост”. До края на 2002 година е пусковият срок

на зона “Изток”.

Трябва да се подчертае важността на трите тунела по железопътната

линия Карнобат-Синдел. Тунел № 2 с дължина 360 м е вече готов и пуснат в

експлоатация. Към тунел № 1, който с дължина 2611 м, досега са изградени

участък към портал № 1 с обща дължина 1120 м, и участък към портал № 2 с

дължина 1125 м. Тунел № 3, с дължина 474 м., е изпълнен 90% и остава да се

изкопае щрос от 40 м. След завършването на тези тунели трасето ще се скъси

с 5 км, а наклонът на линията ще се намали максимално. В резултат ще може

да се увеличи броят на влаковете в денонощие и ще се съкрати времето за

пътуване, ще намалят експлоатационните разходи, т.е. съоръженията ще имат

сериозен икономически ефект. От самото начало тези три тунела се изграждат

от Варненското поделение на ТСВ.

Специализацията е предопределена от наличната техническа база.

Поделението във Варна разполага с малко позната у нас тунелна техника и

механизация и е естествено да привлече и квалифицирани специалисти. Това

поделение да проявява интерес към строителство и поддръжка на тунели.

По проекта “Механизирано подновяване на 414 км” от Оздравителната

програма на НК “Български Държавни Железници”, който стартира през 1998

година, до края на 2000 година ВМТ са подновени 218 км железен път.

Работата по подновяването включва цялостна смяна на релсо-траверсовата

скара, пресяване на баластовата призма, заздравяването на слаби места по

земното платно, подбиване на железния път с траверсоподбивни машини и

поставянето му по проектни ос и ниво, възстановяване и ремонт на

съществуващите и направа на нови водоотводни съоръжения. Наред с тези

дейности са подновени близо 100 броя железопътни стрелки стотици стълбове

на контактната мрежа и бе направен ремонт на осигурителните инсталации и

телефонните връзки.

Изпълнено е механизирано подновяване на железопътни отсечки по линиите

София – Пловдив, София – Карлово – Варна, София – Кулата, София – Горна

Оряховица – Варна и Пловдив – Стара Загора – Бургас – с обща дължина 217

615 м.[34]

Особен важно условие за оцеляване на предприятието е осигуряването на

допълнителни обекти, чрез участие в търгове в страната и чужбина. ДП

"Транспортно и строително възстановяване" кандидатства за главни или

подизпълнители по онази част, в която има най-голям опит и най-опитни

специалисти.

5. Човешки ресурси

В момента в ДП "Транспортно и строително възстановяване" работят над

3300 човека (табл. 5.1), включително собствени обучени инженерно-технически

и други управленски специалисти. Изпълнителски състав от работници,

задоволяващи нуждите му от почти всички специалности. Квалификацията на

управленския и изпълнителския състав е многократно доказана на големи

обекти и е гаранция за качеството на извършваните строителни и монтажни

работи.

табл. 5.1

|ПЕРСОНАЛ НА ДП “ТСВ" |

|Структура на персонала |Брой по щат |

|Служители |681 |

| - с ръководни функции |195 |

| - специалисти |317 |

| - помощен и обслужващ |169 |

|персонал | |

|Работници |2700 |

|ОБЩО |3381 |

Числеността на работническия персонал е в пряка зависимост от обема

на строително-монтажните работи и сроковете за изпълнението им.

Средното съотношение на служителите към работниците е 1:3,85[35]

5.1 Трудово възнаграждение

За работниците в основното производство се прилагат сделно –

премиална, акордна, повременна и повременно премиална система за заплащане

на труда.

За нормите на труда се прилагат ТНС, ведомствени трудови норми и

вътрешна нормативна база за разход на труд.

Работната заплата на работниците е обвързана с изпълнение на актуални

строително-монтажни работи (СМР).

За категория служители и обслужващ персонал се прилага повременна

система за заплащане на труда.

Разработен е вариант за производствена програма в критичния си обем

осигурява фонда на заетите работници и служители в ДП "Транспортно и

строително възстановяване", който се образува от: (табл. 5.2)

табл. 5.2

|ФОНД РАБОТНА ЗАПЛАТА в ДП ТСВ |

|РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ДЕЙНОСТИ |плащания в лева|работници и |

| | |служители |

|Фонд работна заплата в СМР |9 686 000 |2796 |

|Фонд работна заплата в | | |

|Предприятие за Ремонтна дейност |580 000 |150 |

|Фонд работна заплата в Главно | |126 |

|Управление на ДП”ТСВ” |650 000 | |

|Фонд работна заплата в хотели |124 000 |59 |

|ОБЩО |11 040 000 |3131 |

[36]

Осигурителните вноски се изплащат в съответствие

75:25/работодател:осигурено лице/ съгласно КЗОО и ЗЗО.[37]

6. Инфраструктура

6.1 Механизация

Техниката на държавното предприятие "Транспортно и строително

възстановяване"в по-голямата си част е наследена от Войските на

Министерството на транспорта. То разполага с повече от 2000 единици

различни видове техника в това число: автомобилна - 898 броя, строителна –

420 броя, железопътна – 115 броя, тунелна- 23 броя, подвижен железопътен

състав – 345 броя и малка железопътна и строителна механизация – 319 броя.

Автомобилната техника в по-голямата си част и руско производство.

Основните марки автомобили са:

- КрАЗ с товароносимост 12 тона – 49 %;

- КамАЗ с товароносимост 10 тона – 33 %.

Със своето разнообразие (леки, лекотоварни, бордови автомобили,

самосвали, автобуси, микробуси, санитарни автомобили, подвижни ремонтни

работилници, автомобили за гориво-смазочни материали, колесни влекачи и

други) наличната автомобилна техника осигурява на 100 % потребностите за

превоз на товари при изпълнение на строително-монтажните работи по обектите

и нуждите на обслужващите звена.

По-голямата част от строителната железопътна техника (70-80%) е

западно производство. ДП "Транспортно и строително възстановяване"

разполага с тежки булдозери и товарни машини тип “Катерпилар” и “Комацу” –

производство на САЩ и Япония, вибрационни валяци “Динапак-СА 25” – САЩ,

багери на железопътен ход “Оренщайн и Копел”, машини за фрезоване на

асвалтови пътища “Вирген 1000 СА”, багери “Шефф” – Германия.

За изпълнение на товарно-разтоварна и монтажна дейност държавното

предприятие разполага с универсална и уникална кранова техника, включваща

автокранове с товароподемност от 16 до 140 тона.

По-голяма част от железопътната техника е производство на фирмите

“Пласер и Тойер”, Матиса”, “Паганели” и “Робел”. Пътепоставачите за монтаж

и демонтаж на железопътни звена са руско производство и са с голяма

производителност, ефективност и отговарят на съвременните технологии зо

механизиран ремонт на железния път.

За изграждане на железопътни тунели "Транспортно и строително

възстановяване" разполага с модерна техника за изграждането им, като

тунелен багер “Шефф”, тунелни товарачни машини и тунелни дъмпери “Шопф”,

тунелна фреза “Айкопф”, двукаретни пробивни машини “Тамрок”, бетонови

заводи “Щетер”, бетонпомпи “Путцмайстер”, пълзящ кофраж “Чифа” и др.

Наличната автомобилна, инженерна, железопътна и тунелна техника е в

добро техническо състояние с коефициент на техническа готовност 80-90% и

задоволява на 100 % потребностите при изпълнението на строително-

стопанските задачи и дава възможности за заделяне на резерви за участието

по всяко време в аварийно-възстановителни работи при възникнали бедствия,

аварии и катастрофи.

С наличната техника ДП "Транспортно и строително възстановяване" може

да изпълнява годишната задача в обеми, както следва:

. Земни работи (изкоп, насип, разриване, валиране и др.) в размер на над

1 милион кубически метра земни маси;

. Превози с автосамосвална техника в размер на 3200 хиляди тона товари;

. Товаро-разтоварни и монтажни работи с автокранове в размер на 300

хиляди тона;

. Капитален ремонт на железния път в размер на 130 километра железопътен

път (горно и долно строене на железния път, контактна мрежа и

осигурителни инсталации) с напълно завършен технологичен цикъл.

За поддържане в добро техническо състояние на техниката на ДП

"Транспортно и строително възстановяване" към всеки район има изградени

ремонтни работилници, а към поделенията са развърнати ремонтни райони,

които извършват всички текущи ремонти на техниката в поделенията.

Предприятието разполага и с поделение “Ремонт на техника”, което е

развърнато и специализирано за извършване на базови ремонти на машините.

Създадената материално-техническа база за ремонт отговаря в голяма степен

на изискванията за безопасност и хигиена на труда, за качествено изпълнение

на ремонтната дейност. Така създадената ремонтна база задоволява 100%

потребностите на ДП "Транспортно и строително възстановяване" от ремонт и

поддръжка на собствената техника и има възможности за извършване на ремонти

и на външни организации.

През последните десет години не са използвани външни организации за

извършване на базови ремонти на собствената техника на предприятието, а в

поделението за “Ремонт и техника” се извършват текущи и базови ремонти на

техника на външни фирми.

За подобряване на ремонта, експлоатацията и резултатите от дейността

на механизацията и автотранспорта ръководството на ДП "Транспортно и

строително възстановяване" си е поставило следните цели:

. Анализиране детайлното състояние на автомобилната, строителната,

железопътната и тунелната техника по поделения – годна за

експлоатация, залежала, бракувана и неликвидирана техника,

непродадена на търгове, негодна за експлоатация, състояние на

ремонтните работилници, и сервизно оборудване, състояние на

складовата база, битовите условия за работа и почивка;

. Възстановяване на ефективните строителни и железопътни машини чрез

заделяне на средства от амортизации и продажба на ДМА.

. Закупуване на нова уникална, високопроизводителна техника, след

обстоен анализ и конкретни инвестиционни проекти, обосновани с

кратък бизнес план.

. Повишаване на натоварването на ремонтно-техническата и

спомагателната база и внедряване на рационални методи за

профилактика, създаване на лицензирани пунктове за ГТП;

. Въвеждане на строг контрол по съхранението, опазването, отчитането

на техническата и имуществото, снабдяване с резервни части, горивно-

смазочни материали и консумативи съгласно изискванията;

. Създаване на единна информационна система за всички поделения,

която да обхваща движението на техниката, складовите наличност,

заетостта, осигуряваща своевременното разместване с цел максимално

използване на капацитетните възможности и анализиране на

реализираните приходи и направените разходи от дейността.[38]

6.2 Управление на собствеността

Приоритетите, при управление на собствеността включват:

. водене на регистър на имотите частна държавна собственост, предоставени

за ползване и управление на ДП "Транспортно и строително възстановяване";

. осъществяване на координация и извършване на действия по всички проблеми,

свързани с държавната собственост;

. създаване на техническо и административно-правно досие на всеки недвижим

имот, стопанисван и управляван от ДП "Транспортно и строително

възстановяване";

. осъществяване на координация с областните, общинските и поземлените

комисии по проблеми, свързани с издаването на актове за частна държавна

собственост;

. изготвяне на кадастрални и устройствени планове за недвижимите имоти;

. изясняване на неотложни строителни ремонти, свързани главно с ремонти на

сграден фонд на ДП "Транспортно и строително възстановяване" като

средствата да се набират от продажбата на ДМА и наеми;

. контрол по реализацията на утвърдената инвестиционна програма за 2002

година на ДП "Транспортно и строително възстановяване";

. организиране на продажби чрез търг с явно наддаване на имоти частна

държавна собственост, като подготвя за същите правен анализ, тръжна

документация за търгове и всички процедури съвместно с Министерството на

транспорта и съобщенията и областните управители за изготвянето на

договорите за продажба и въвеждане във владение на купувачите;

. очаквани приходи от:

- наеми на сграден фонд, апартаменти и открити площи;

- продажба на ДМА;

. извършване на картотекиране на нуждаещите се служители, работници и

организиране събирането на наемите;

. контрол по изпълнението на сключените договори за наем на ведомствени

жилища, сграден фонд и имоти, собственост на ДП "Транспортно и строително

възстановяване".

6.3 Бази за отдих

Държавното предприятие "Транспортно и строително възстановяване"

разполага с 4 хотела и 1 почивна станция.

Хотел “Роса” комплекс “Златни пясъци” – град Варна, хотел “Лозенец”,

с. Лозенец, хотел “Дряново” – град Дряново, хотел “Копривки” комплекс

“Родопи” – град Пловдив”, почивно станция “Камчия”.

Наличната леглова база в хотелите и почивната станция е: (табл. 6.1)

табл. 6.1

|№ |Хотел/ |Стаи/ |Апарта-ме|Всичко |Ресторант|Бар брой |

| |почивно станция|бунгала |нти |легла |брой |места |

| | | | | |места | |

|1. |“Роса” |80 |18 |175 |95 |70 |

|2. |“Дряново” |59 |7 |141 |100 |50 |

|3. |“Копривки” |45 |6 |117 |75 |80 |

|4. |“Камчия” |31 |5 |108 |60 |40 |

|5. |“Лозенец” |25 |3 |94 |30 |30 |

| |ВСИЧКО: |230 |39 |630 |360 |270 |

Прогнозните финансови резултати за 2002 година: (табл. 6.2)

табл. 6.2

|№ |Хотел/ |Приход |Разход |Резултат |

| |почивно станция| | | |

|1.|“Роса” |147500 |267200 |-119 700 |

|2.|“Дряново” |400000 |379000 |+ 21 000 |

|3.|“Копривки” |180058 |219000 |- 38 942 |

|4.|“Камчия” |78000 |96000 |- 12 000 |

|5.|“Лозенец” |53000 |66000 |- 13 000 |

| |ВСИЧКО: |858558 |1030442 |162642 |

Видно е, че хотелите и през настоящата година са губещи и загубата ще

възлиза на 163 хил.лева.[39]

IV. АНАЛИЗ И ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОБЛЕМИ ПРИ

ПРЕМИНАВАНЕТО ОТ ВОЕННА КЪМ ГРАЖДАНСКА СТРУКТУРА НА ВОЙСКИТЕ НА

МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА

1. Социални проблеми

В основата на успеха на всяка организация стоят способностите на

персонала. В този смисъл познаването социалните проблеми е определящо за

достигането на желаните резултати.

При трансформацията на Войските на Министерството на транспорта

настъпват някои съществени социални промени.

Още със създаването си Войските на Министерството на транспорта се

оформят като място където отбиват военната си служба младежи определяни

като “непълноценни” за служба в редовете на Българската армия. Това

определение макар и неофициално се поддържа от държавата.

Тази политика неправилно се сочи, като етнически нетолерантна и се

използва като един от доводите за закриването на Войските. Избраният подход

е чисто прагматичен. Подборът се извършва не толкова по етнически, колкото

по образователен ценз. В този род войски се разпределят младежи с ниско

образователно ниво или изобщо без такова, с ниска мотивация, т.е. нежелан

контингент за всяка една армия. Съгласно установения конституционен ред,

обаче те имат не само задължението, но и правото да отбият военната си

служба.

Присъствието на такъв контингент в Българската армия би понижило в

значителна степен нейната боеспособност, тъй като в условията на

съвременната война се борави с високотехнологична техника, която изисква

високо ниво на образование, а перфектната дисциплина е ключ за всеки военен

успех.

Отчитайки също така условията на противопоставяне между НАТО и

Варшавския договор, където Република Турция се определя като основен

противник, младежите от турското малцинство, не могат да се смятат за

достатъчно “надеждни”, а е възможно и присъствието им в бойните части да

породи конфликт между самите военнослужещи. Същото се отнася и за младежи с

религиозна ориентация, която не им позволява носенето на оръжие.

Както бе подчертано по-горе основната част от войниците е без каквато

и да било квалификация.

В Армията тези младежи биха могли да получат някакво образование, но

не и гражданска квалификация която да им позволи да се реализират след

уволнението си. Това автоматично им отсъжда място на аутсайдери в

обществото. Липсата на професия прави много вероятно попадането им в

престъпни групировки.

Този контингент наборници позволява безпрепятственото окомплектоване

на Войските на Министерството на транспорта след представяне ежегодно на

план заявка, без това да влияе на окомплектоването на Въоръжените сили.

Проведеният от 2 до 4 юли 2001 година Национален семинар по проблемите

на етническата интеграция във Въоръжените сили показва, че командирите и

началниците в Българската армия нямат достатъчно практически опит и

необходимата подготовка успешно да работят с посочените по-горе категории

военнослужещи. Решаването на този сериозен проблем в Българската армия

изисква време и допълнителни управленски решения.

Още по-сложен е въпросът с офицерите и сержантите. В по-голямата си

част, те са високообразовани и квалифицирани специалисти, в една специфична

област.

Принудителното им отстраняване, води до редица социални проблеми,

както в личен така и в обществен план.

При тези, които са натрупали стаж са пенсия, проблемите не са толкова

остри, и са главно от психологическо естество. Тези хора са отдали на

Войските на Министерството на транспорта целия си съзнателен живот. В

създалото се положение те са принудени да наблюдават безучастно как това

което са градили години наред се руши. Не по-малък е шокът от рязката

загуба на определен социален статус.

За съжаление това не е само проблем на Войските на Министерството на

транспорта, но и на Българската армия.

По-тежко е положението на тези военнослужещи, които им остават няколко

години за пенсия или току що са напуснали военното училище.

Първите трудно могат да намерят реализация, поради своята възраст.

Вторите поради липсата на практически опит, и образованието – тясно

специализирано в една област, която също е икономически нерентабилна.

Най-голяма перспектива имат специалистите в областта на

строителството.

Част от офицерите и сержантите получават възможност да се

преквалифицират и да започнат служба в редовете на Българската армия. По-

голямата част от възползвалите се от тази възможност са прехвърлени в

новосъздадените транспортни полкове дислоцирани във Варна и София.

Донякъде положението се облекчава от факта, че по-голямата част от

длъжностите в ДП "Транспортно и строително възстановяване" се заемат от

офицери и сержанти преминали от военна на цивилна служба. За тях както и за

самото предприятие това представлява огромно предимство, тъй като тези хора

са високо мотивирани специалисти.

Друг проблем, който обаче не е от такова значение е загубата на редица

социални придобивки, като допълнително възнаграждение за военен чин,

преференциалните цени при почивки в базите за отдих, безплатното лечение и

други.

Освобождаването на голямо количество цивилни служители на Войските на

Министерството на транспорта, създава голям социален проблем за регионите в

където са били базирани поделенията. В по голямата си част това са райони с

висока степен на безработица.

Обобщавайки обаче може да се заключи, че социалните проблеми във

връзка със съкращаването на голям брой военнослужещи и волнонаемни във

Войските на Министерството на транспорта, не е толкова дълбок както този в

Българската армия, тъй като тези служители притежават необходимата

квалификация за работа в националното стопанство.

Особено спорен е въпросът дали войската трябва да изпълнява и социални

функции. Според някои автори Армията не е социално заведение и

данъкоплатецът не е длъжен да отделя допълнително средства за функции,

които не а присъщи на армията.

Световният и българският исторически и съвременен опит доказват

несъстоятелността на такова твърдение.

През всички времена, армията е давала възможност на хора, които поради

финансови или други независещи от тях причини не могат да се реализират в

цивилното общество.

Именно армията осигурява издръжката и обучението младежи имащи

потенциала и желанието да се развиват.

Не бива да се забравя и че според съвременните тенденции във военната

и политическата мисъл националната сигурност, това е не само военната

такава. Това е един сложен комплекс от параметри, в които са включени и

нивото на образование, криминалното престъпност и най-вече социалния статус

на гражданите на една страна.

2. Икономически проблеми

Много по-сложни обаче са икономическите проблеми настъпващи при

трансформацията на такава голяма стопанска организация, каквато са Войските

на Министерството на транспорта.

Безспорно е, че Войските са създадени при едни съвсем различни

социално-икономически условия, когато пред тях са се поставяли съвсем

различни, най-вече като обем, задачи.

При сравняване на административната структура на Войските на

Страницы: 1, 2, 3, 4


© 2008
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.