РУБРИКИ

Социално-икономически проблеми при прехода от военна към гражданска структура на Войските на Министерството на транспорта

 РЕКОМЕНДУЕМ

Главная

Валютные отношения

Ветеринария

Военная кафедра

География

Геодезия

Геология

Астрономия и космонавтика

Банковское биржевое дело

Безопасность жизнедеятельности

Биология и естествознание

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело и гражд. оборона

Кибернетика

Коммуникации и связь

Косметология

Криминалистика

Макроэкономика экономическая

Маркетинг

Международные экономические и

Менеджмент

Микроэкономика экономика

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка

ПОИСК

Социално-икономически проблеми при прехода от военна към гражданска структура на Войските на Министерството на транспорта

долно строене на железния път, контактна мрежа и осигурителни инсталации) с

напълно завършен технологичен цикъл.

През 1996 година, поради липсата на натурални обеми и нереалната

стойност на договорените машиносмени е допусната загуба от механизация при

реализирането на капиталния и средния ремонт в размер на 31 075 хил.. лева.

8. Икономически резултати

Войските приключват 1995 години със 106% изпълнение на строителната си

програма.[17]

“В същото време продължава да се задълбочава проблемът с разплащането

за вече извършена работа, от клиентите на Войските на Министерството на

транспорта. Това са предимно държавни организации, изпитващи трудности със

субсидиите от държавния бюджет, като БДЖ, “Кремиковци”, “Софийска голяма

община”, мини “Марица-изток и други”.[18]

Въпреки всички проблеми в последната отчетна година преди започването

на реформите във Войските на Министерството на транспорта (1996 г.) е

отбелязано преизпълнение на годишния план средно със 108%, като в отделни

поделения строителната програма е изпълнена на 189%, а тази за капиталното

строителство - 273%.[19]

Най-висок процент на изпълнение е постигнат на обектите на “Марица-

изток” АД, Главно управление на пътищата и други външни инвеститори. Това

се дължи на ритмичното разплащане за извършени строително-монтажни работи.

Средно Войските на Министерството на транспорта ремонтират извършват

ремонт на 200 км. железен път. В следствие на намаляването на превозите по

БДЖ намалява и нуждата от ремонтна дейност. Така през 1996 година Войските

ремонтират само 137 км. железен път от които 11 км. са на други

инвеститори.

Липсата на достатъчно обекти за натоварване на производствените

мощности и осигуряване издръжката на личния състав принуждава командванията

на съединенията да набират допълнително обекти. Поради голямата конкуренция

на пазара, се залагат показатели, които не гарантират достатъчно висока

рентабилност.

Основният капитал на Войските на Министерството на транспорта към

31.12.1996 година е 578 034 хил. лева при резерви 5 125 хил. лева в

специфичната дейност са ангажирани материални дълготрайни активи за 124 482

хил. лева.

През 1996 година Войските на Министерството на транспорта приключват

с печалба преди данъчно облагане в размер на 105 870 хил. лева.

За специфичната дейност на Войските през 1996 година са отделени и

усвоени от държавния бюджет 319 700 хил. лева.

9. Международен опит и сътрудничество

В армиите на най-развитите страни, включително и в тези на НАТО

съществуват съединения и поделения, обединени от понятието “Военна

инфраструктура” с подобни функции и задачи по управлението, строителството

и ремонта не само на чисто военни обекти, но и на такива с общодържавно

значение, комуникационно-транспортни, от специално и общонационално

значение.

В САЩ подобни поделения са в системата на Националната гвардия и са

пряко подчинени на губернатора на всеки щат.

Подобни структури, но в по-малък мащаб има и в Италия, Франция и

почти всички страни от бившия Варшавски договор.

Единствените страни в които има пълноценни Железопътни войски са

Германия и Русия – двете страни водили пълномащабна железопътна война.

В рамките на международното сътрудничество ежегодно се организира

размяна на официални и неофициални делегации между Войските на

Министерството на транспорта и аналогичните им структури в чужбина, във

връзка с учения, мероприятия за повишаване на доверието и други специални

събития; техническо сътрудничество.

Курсове на обучение зад граница (главно Русия) преминават множество

офицери.

Официално на разменни начала е организирана почивката на чужди

военнослужещи в базите на Войските по Черноморието, и на български офицери

зад граница.

II. ХРОНИКА НА ПРОМЕНИТЕ

1. Причини наложили промяната

Трансформацията на Войските на Министерството на транспорта би

трябвало да се разглежда в светлината на новите реалности в света и в

Република България след промените настъпили през 1989 година.

Ориентацията на страната ни към Европейския съюз и НАТО коренно

промени военната стратегия и доктрина. Според военните планове на

Варшавския договор на България се отрежда да прикрива южния фланг на съюза,

тъй като се смята, че страната не притежава необходимия ресурс за да сдържа

въоръжените сили на Турция и Гърция. Тя трябва да осигури придвижването на

Одески военен окръг (около 380 000 души) до границите на тези страни. При

това по-голямата част от осигурителните бази се намират на румънска

територия.

Една от основните задачи на Войските на Министерството на транспорта е

да осигури техническото прикритие на транспортните коридори за

съюзническите войски, като своевременно възстановява нанесените щети на

съществуващата инфраструктура и изграждат нова.

Друга опасност която се предвижда във военните планове е възможността

от ядрен удар по ключови обекти. Това означава големи разрушения, което от

своя страна налага съществуването и поддържането в бойна готовност на голям

контингент от военнослужещи способни да реагират с максимална бързина и

професионализъм. Това е и причина за и съхраняването на склад на значителен

запас от машини и съоръжения които да заменят поразените.

В условията на днешния ден най-голямата заплаха за сигурността на

страната не са въоръжените сили на съседните страни, а тероризмът, който се

признава като заплаха за демокрацията по целия свят, в това число -

локалните и етническите конфликти.

Тава налага цялостно преразглеждане на стратегията за водене на военни

действия, а следователно и поддържащите дейности като прикритието на

комуникациите. Смята се, че при такъв тип конфликт пораженията ще са

ограничени и ще носят локален характер.

Както показа опитът на руските войски по време на чеченската криза,

поради своята специфична същност железопътните съоръжения и мостове са

лесна мишена. Със сравнително примитивни средства могат да бъдат нанесени

значителни щети и човешки жертви. Разрушаването на жп участък или мост

могат да блокират със седмици транспорта по дадено направление, а с това и

да разстроят разгръщането на войските и икономиката на региона.

Основният проблем, който възниква в такива случаи, обаче е

снабдяването на населението с хранителни продукти. Докато войските все пак

са с ограничена численост и нуждите им могат да се задоволяват чрез

въздушния транспорт. За населението тази възможност е неприложима.

Още в началото на 90-те години отделни народни представители и

политици критикуват Войските на Министерството на транспорта, че са се

превърнали в малцинствени трудови лагери т.е., че малцинствените групи от

които предимно са наборниците от ВМТ и Строителни войски, са принуждавани

насилствено да полагат труд, което е нарушение на техните човешки права.

Най-съществени обаче са чисто икономическите причини. Основанията,

наложили създаването на Войските на Министерството на транспорта 20 години

по-рано вече не съществуват. Железниците и пътното строителство не са

приоритет на държавата, най-вече поради постоянно ограничаващия се обем от

превози по националната автомобилна и жп мрежа.

Не бива да се забравя и конкуренцията от страна на разрастващия се

частен сектор в областта на предприемачеството. По-добрата организация,

максимално ограничената бюрократична структура, гъвкавостта при вземане на

решенията, не на последно място и лобизмът, правят частните организации с

аналогични функции много по-конкурентни.

В следствие на спада на натоварването, намалява и нуждата от ремонти

на железния път, от тук значително се понижават приходите на БДЖ. При тези

обстоятелства Войските на Министерството на транспорта, поради специфичния

характер на механизацията, не могат осигурят ефективно натоварване на

техниката и личния състав.

2. Етапи на промяната

Плановете за промени във ВМТ започват още през в началото на 90-те

години.

Тогава, поради неизвестността на насоките на военната реформа е

допусната и една от първите грешки при преструктурирането. Извършено е

съкращение на голям брой сержанти (над 2800 души), вместо наборници. Тези

съкращения в последствие затрудняват плановете за бързо преминаване от

наборна към професионална военна служба.

“Още през 1995 година Командването на Войските на Министерството на

транспорта предлага план за оптимизиране на структурата. Разработени са

щатове за структурата, свързана с поддържане на бойната готовност и

изпълнение на задачите, свързани с националната сигурност. За да се

оптимизира структурата за изпълнение на строителната програма, на

командването на Транспортни войски трябва да се даде правото да сформира

производствен щат. [20] В Министерство на отбраната са внесени два

варианта, но те така и не стигат до правителството.

Междувременно е приет Законът за отбраната и въоръжените сили, който

влиза в сила в края на февруари 1996 година. Там е предвидено въпросите за

Войските на Министерството на транспорта да се решават със закон.

Въпреки всичко съществени промени не са предприети до втората половина

на 1997 г., главно поради социалните и икономическите функции който

Войските изпълняват.

Преобразуването на Войските на Министерството на транспорта протича

на три етапа:

Първи етап – от септември 1997 година до декември 1998 година

Втори етап – от януари 1999 година до декември 2000 година

Трети етап – от януари 2000 година до декември 2001 година[21]

2.1 Първи етап

През първия етап е извършено:

. Оптимизиране и преструктуриране на организационно-щатните структури на

органите за управление на Войските. Преименувано е Главно управление

на Войските на Министерството на транспорта в Главен щаб на войските

на Министерството на транспорта;

. Редуцирани са съществуващите мирновременни и военновременни структури

на съединенията и частите чрез окрупняване и съкращаване;

. Съкратени са отделни части и подразделения, доказали се като

икономически неефективни;

. Девоенизирани са длъжности на офицери и сержанти непосредствено заети

в строителството – стопанската дейност, която може да се преобразува

без да се нарушава бойната готовност на Войските на Министерството на

транспорта;

През първия етап са закрити, преструктурирани и девоенизирани следните

части и подразделения:

1. Закрити:

1. поделения – 5;

2. подразделения – 30, с личен състав:

- офицери – 55;

- сержанти - 165;

- военни служители и работници – 672.

3. Средно сержантско железопътно училище град Горна Оряховица. От

учебната 1998/99 година е обявен нулев прием, като школниците

продължават обучението си в сформирания Отделен школнически батальон в

състава на Учебната бригада в центъра за обучение на новобранци –

Горна Оряховица. Последният випуск завърши обучението си на 30.07.2000

година и батальона се разформирова.

2. Преструктурирани са :

1. Главно управление на Войските на Министерство на транспорта

- длъжностите “Заместник – началник на Войските на Министерство на

транспорта” от 6 са намалени на 3;

- закрито е управление “Научно-техническо осигуряване и международна

дейност”;

- длъжностите “Началник отдел” от 13 са намалени на 10;

- закрити са 12 длъжности “Началник на отделение”;

- длъжностите “Началник служба” са трансформирани в “Старши помощник”.

2. Управления и съединения

- съвместени са 16 отделения в щабовете и строителния сектор;

- трансформирани са 64 длъжности “Началник служба” в “Старши помощник”;

- предвидена е възможност 230 длъжности на кадрови военнослужещи да се

заемат от военни служители и работници.

3. Девоенизирани са:

1. В Главно управление на Войските на Министерството на транспорта,

управленията на съединенията и частите 40% от длъжностите на офицерите

и сержантите свързани с изпълнението на строително-стопански задачи.

2. Базата за международна транспортна дейност.

4. Извършени са кадрови промени на основния команден състав в главно

управление на Войските на Министерството на транспорта, съединенията

и средното сержантско железопътно училище град Горна Оряховица.[22]

В резултат на извършените през 1998 година организационно-щатни промени

(от 01.03.1998 до 01.09.1998 гг.) е намален щатният личен състав на

кадровите и наборните военнослужещи и военните служители и работници,

както следва: ( табл.2.1)

табл. 2.1

|ЧИСЛЕНОСТ НА ВМТ |

| |към 01.03.1998 |към 01.09.1998 |намаление в % |

| |г. |г. | |

|офицери |1004 |914 |9% |

|сержанти |1361 |1080 |21% |

|войници |4900 |4800 |2% |

|военни служители | | | |

|и работници |5596 |2767 |50% |

|Общо личен състав |12859 |9561 |25% |

С цел създаване на необходимата законова основа и условия за

провеждане на реформата във Войските на Министерството на транспорта,

Министерски съвет прие постановление №190/14.08.1998 година за определяне

структурата и функционалната характеристика на Войските на Министерството

на транспорта.

След съгласуване с Генералния щаб на Българската армия от схемата за

мобилизационно развръщане на военно-временните формирования на Войските на

Министерството на транспорта, са съкратени 2 (два) транспортно-претоварни

полка.[23]

2.2Втори етап

В началото на втория етап Министерски съвет приема Военната доктрина

на Република България. Според нея възниква необходимостта Войските на

Министерството на транспорта да се преобразуват във държавно предприятие.

За изпълнение на дадените от министъра на транспорта указания и срокове,

със Заповед 136/29.03.1999 г. на началника на Войските на Министерството на

транспорта е назначена работна група за изготвяне на План-програма с

необходимите разчети. (Приложение №3)

В изпълнени е на т.90 от Военната доктрина на Република България,

утвърдената мирновременна структура на Войските на Министерството на

транспорта. План-графика за поетапното им преобразуване в Държавно

предприятие и заповед № 028/29.06.1999 година на Министъра на транспорта са

извършени следните организационно-щатни промени:

Считано от 01.09.1999 година

Променена е организационно-щатната структура и щатната численост на

поделение 59050 – Горна Оряховица – Отделен школнически батальон.

Считано от 01.10.1999 година

Девоенизирано е поделение 58250 – Лозарево – Тунелен батальон.

Считано от 01.01.200 година

1. Разформировани са:

- Строителен железопътен батальон – поделение 58650 – Пловдив;

- Батальон за услуга – поделение 58520 – Ковачево;

- Учебен център за подготовка на новобранци за “Марица-Изток” АД –

поделение 58770 – Трояново;

- Учебна рота “Курсове” – поделение 58080 – Горна Оряховица;

- Възстановителен батальон – поделение 58030 – Горна Оряховица;

- Учебен строителен батальон – поделение 58020 – Горна Оряховица;

2. Разформировани са:

- Управлението на Първа железопътна бригада и управлението на Първа

пътно-строителна бригада – в Управление на Пета железопътна

бригада;

- Батальон за капитален ремонт на железния път – поделение 58470 –

Мездра в Батальон за ремонт на железния път в Пета железопътна

бригада с военно-пощенски номер 58440;

- Ремонтно-механизиран батальон – поделение 58260 – Враждебна и

Механизиран батальон – поделение 58410 – Обеля в механизиран

батальон в Пета железопътна бригада с военно-пощенски номер 58150;

- Строително-механизиран батальон от Първа пътна бригада в Строителен

железопътен батальон в Пета железопътна бригада с военно-пощенски

номер 58290 – дислоцирана в Обеля;

- Учебно-експлоатационен батальон 58070 преминава в състава на Учебно-

технически батальон – поделение 58090 – Горна Оряховица;

- Железопътния експлоатационно-строителен батальон от Първа пътно-

строителна бригада преминава в структурата на Бригадата за

контактна мрежа и осигурителни инсталации с военно-пощенски номер

58040 – Кремиковци;

- Базата за съхранение на военновременен запас – Маноле преминава в

структурата на Складова база за съхранение на военновременен запас

– Калояновец;

3. Променена е организационно-щатната структура, щатната численост на

личния състав и наименованията на войсковите единици:

- Втора пътна бригада се преобразува в Шеста железопътна бригада с

военно-пощенски номер 58600 – Варна;

- Батальонът за капитален и среден ремонт железния път на Четвърта

железопътна бригада се преобразува в батальон за ремонт на

железния път с военно-пощенски номер 58720 – Трояново;

- Пътно-строителен батальон от втора пътна бригада се преобразува в

Строителен железопътен батальон в Шеста железопътна бригада с

военно-пощенски номер 58420 – Разделна;

4. Променена е организационно-щатната структура, щатната численост и

личният състав са девоенизирани и преобразувани:

1. Централна снабдителна база – поделение 58690 – Соколово в Централна

складова база – Соколово;

2. Централна ремонтна база – поделение 58820 – Враждебна в Централна

ремонтна работилница – Враждебна;

3. Ремонтно-технически батальони:

- поделение 58460 – Илиянци в Ремонтна работилница – София;

- поделение 58660 – Пловдив в Ремонтна работилница – Пловдив;

- поделение 58960 – Лясковец в Ремонтна работилница – Лясковец;

- поделение 58330 – Трояново в Ремонтна работилница - Трояново;

- поделение 58560 – Тополи в Ремонтна работилница – Тополи;

4. Бази за съхранение на военновременни запаси:

- поделение 58120 – Гълъбник в Складова база за съхранение на

военновременни запаси – Гълъбник;

- поделение 58220 – Бяла в Складова база за съхранение на военновременни

запаси – Бяла;

- поделение 58350 – Калояновец в Складова база за съхранение на

военновременни запаси – Калояновец;

- поделение 581540 – Новаково в Складова база за съхранение на

военновременни запаси – Новаково;

- поделение 58130 – Лютиброд в Складова база за съхранение на

военновременни запаси – Лютиброд;

5. Военно-почивни домове

- Военно-почивен дом – град Дряново- хотел “Дряново” в Почивен дом

“Дряново” – град Дряново

- Военно-почивен дом – град Пловдив- хотел “Копривки” в Почивен дом

“Копривки” – град Пловдив;

- Военно-почивен дом – град Варна- хотел “Роса” в Почивен дом “Роса” –

град Варна;

- Курортен комплекс “Камчия” – град Варна в Сезонна база за отдих –

Курортен комплекс “Камчия”.

6. Войсковите помощни стопанства за селскостопанска дейност във всички

съединения в Помощни стопанства за селскостопанска дейност към

съединенията.

5. Формирани са следните войскови единици:

- Управление на Пета железопътна бригада с военно-пощенски номер 58300

дислоцирана в Илиянци;

- Батальон за ремонт на железния път в Пета железопътна бригада с военно-

пощенски номер 58440 дислоциран в Казичене;

- Механизиран батальон в Пета железопътна бригада с военно-пощенски

номер 58150 дислоциран във Враждебна.

В резултат на извършените организационно щатни промени, с влизането в

сила от 01.01.2000 година нови мирновременни щатове, е намален щатният

личен състав на кадровите и наборни военнослужещи от Войските на

Министерството на транспорта, както следва: (табл.2.2)

табл. 2.2

|ЧИСЛЕНОСТ НА ВМТ |

| |към 01.09.1998 |към 01.01.2000 |намаление в % |

| |г. |г. | |

|офицери |914 |611 |33% |

|сержанти |1080 |625 |43% |

|войници |4800 |2268 |53% |

|школници |400 |140 |65% |

|военни служители | | |увеличение с |

|и работници |2767 |4372 |50% |

|Общо личен състав|9961 |8016 |20% |

[24]

2.3 Трети етап

Съгласно Плана за организационно изграждане на въоръжените сили до 2004

година, приет с ПМС №200/04.11.1999 година се формират два транспортно-

претоварни полка (от 01.08.2002 – “Полкове за придвижване и транспорт),

подчинени на Командване “Материално-техническо осигуряване” към

Министерството на отбраната.

Тези новосформирани поделения са окомплектовани с личен състав и техника

от Войските на Министерството на транспорта и строителни войски.

Трансформацията е извършена в следните срокове:

За Войските на Министерството на транспорта:

- до 31.01.2000 година са предадени 26 офицери, 44 сержанти и 22 военни

служители и работници за окомплектоване на командването, обслужващите

подразделения и складовите райони;

- до 31.12.2001 година са предадени още 50 офицери и 72 сержанти за

окомплектоване на бойните подразделения.

Окомплектоването с личен състав се извършва в съответствие с изискванията

на Правилника за кадрова военна служба.[25]

През декември 1999 година Министерският съвет на Република България прима

и внася за обсъждане в Народното събрание Проект за закон за преобразуване

на Строителни войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските

на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия. Законът е

приет от ХХХVІІІ Народно събрание на 29 юли 2000 година и обнародван в

Държавен вестник брой 57 от 14 юли 2000 година. В него се поставя краен

срок за преобразуването на Войските на Министерството на транспорта в

Държавно предприятие “Транспортно и строително възстановяване” 31.12.2001

година.

Девоенизирани и преобразувани са:

- Главен щаб на Войските на Министерството на транспорта в Главно

управление на държавна предприятие “Транспортно и строително

възстановяване”;

- Пета железопътна бригада в Поделение на ДП “Транспортно и строително

възстановяване – София;

- Четвърта железопътна бригада в Поделение на ДП “Транспортно и

строително възстановяване – Пловдив;

- Шеста железопътна бригада в Поделение на ДП “Транспортно и строително

възстановяване – Варна;

- Учебно-експлоатационната бригада и Трета железопътна бригада в

Поделение на ДП “Транспортно и строително възстановяване – Горна

Оряховица;

- Четвърта железопътна бригада в Поделение на ДП “Транспортно и

строително възстановяване – Раднево;

- Бригадата за контактна мрежа и осигурителни инсталации в Поделение

“Контактна мрежа и осигурителни инсталации” – София;

- Централна ремонтна работилница – враждебна в поделение “Ремонт на

техника”;

табл. 2.3

|ЧИСЛЕНОСТ НА ВМТ |

| |към 01.01.2000 |към 31.12.2001 |намаление в % |

| |г. |г. | |

|офицери |611 |0 |100% |

|сержанти |625 |0 |100% |

|войници |2268 |0 |100% |

|школници |140 |0 |100% |

|служители | | | |

|и работници |4372 |3381 |18% |

|Общо личен състав|8016 |3381 |57% |

В процеса на преструктуриране Войските на Министерството на транспорта

се освобождават от излишната движима и недвижима собственост.

Жилищният фонд е продаден на 100%. Преференциално жилищата са закупени от

настоящите им наематели. Тези, които още не са заселени - на пазарни цени.

Освобождаването от излишната техника е извършено основно по 3 начина:

около 50 % от техниката (главно автомобилната) е разкомплектована и

предадена на ремонтните подразделения; около 20 % (основно железопътна,

тунелна и друга специфична механизация) е предадена на съхранение в

складовите бази; около 30 % е (основно автомобилна и строителна техника) е

продадена на търгове с явно и тайно наддаване.

В процеса на ликвидиране на Войските на Министерството на транспорта

се налага освобождаването на значително количество оръжие, боеприпаси,

униформи и т.н. Войсковото имущество се предава на Българската армия,

синхронно с намаляването на числеността на Войските. Към 31.12.2001 година

този процес е завършен на 100 %.

Наличното имущество, за мобилизационна готовност, остава почти

непроменено (в количествено измерение), въпреки настъпилите промени в

нуждите на страната при извънредни ситуации. Извършват се основно планови

замени и мероприятия за поддръжката на имуществото.

Освобождаването от архивите на Войските на Министерството транспорта е

извършено по 3 начина: част на предени на Централния военен архив във

Велико Търново, част остават във ДП "Транспортно и строително

възстановяване", а тези които не представляват интерес за горните две

институции са унищожени.

3. Усилия за удължаване срока на съществуване на Войските на

Министерството на транспорта

През 2001 година ръководството на Войските на Министерството на

транспорта прави постъпки за удължаване на срока на съществуването им до

31.08.2004 година. В Народното събрание е внесен законопроект №102-01-6 за

промяна на Закона за преобразуване на Строителни войски, Войските на

министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и

далекосъобщения в държавни предприятия. Изтъкнати са следните аргументи:

“В съответствие с ПМС № 190/14 август 1998 г., Приложение №3 към

чл.2 “функционална характеристика на Войските на Министерството на

транспорта”, раздел I, чл.1 от Общи разпоредби Войските на Министерството

на транспорта са специализиран вид войски, които за военно време са

предназначени за техническо прикритие и възстановяване на железните пътища,

развръщане на железопътни претоварни формирования за нуждите на Българската

армия и за строителство на нови обекти, с цел надеждното функциониране на

националното стопанство.

В мирно време изпълняват задачи по поддържане на строителство,

реконструкция и електрификация на железните пътища, обход и обходни

връзки, и повишаване на устойчивостта и пропускателната им способност на

като елемент от националната сигурност и задачи по възстановяване на жп при

бедствия аварии и катастрофи.

Проучванията доказват, че в армиите на най-развитите страни,

включително и в тези на НАТО съществуват съединения и поделения, обединени

от понятието “Военна инфраструктура” с подобни функции и задачи по

управлението, строителството и ремонта не само на чисто военни обекти, но и

на такива с общодържавно значение, комуникационно-транспортни, от специално

и общонационално значение. В САЩ подобни поделения са в системата на

Националната гвардия и са пряко подчинени на губернатора на всеки щат.

Войските на Министерството на транспорта са специализирана

организация, разполагаща с необходимия потенциал за изпълнение на капитален

ремонт на железния път по “Оздравителната програма “ на НК на БДЖ.

Преобразуването на Войските на Министерството на транспорта в настоящия

момент ще доведе до забавяне на изпълнението на тази програма и ще

възникнат много проблеми в етапа на настоящото отделяне на инфраструктурата

от превозвача в НК БДЖ.

В този си вид Войските на Министерството на транспорта убедително са

доказали своите високи възможности и постоянна готовност, както за планово

строителство, ремонт и поддръжка на железния път и други комуникации, така

и при ликвидирането на последствия от бедствия аварии и катастрофи.

Само през миналата година Войските на Министерството на транспорта са

с решаващ принос при ликвидирането на последствията от катастрофите при

гара Владо Тричков, междугарието Сливница-Алдимировци и аварията край

Павликени и при гасненето на 18 горски пожара.

На този етап все още няма реално действащ модел на алтернативна

военна служба, който да осигури на всички български младежи възможност и

условия да изпълняват конституционните си права и задължения и да отбият

военния си дълг, без да се нарушава качествения състав на БА.

Наличният контингент наборници без образование и с нисък

образователен ценз позволява безпрепятственото окомплектоване на Войските

на Министерството на транспорта след представяне ежегодно на план заявка,

без това да влияе на окомплектоването на Въоръжените сили.

Проведеният от 2 до 4 юли тази година Национален семинар по проблемите

на етническата интеграция във въоръжените сили категорично показа, че на

този етап командирите и началниците на всички степени в Българската армия

нямат достатъчно практически опит и необходимата подготовка успешно да

работят с посочените по-горе категории военнослужещи. Решаването на този

сериозен проблем в Българската армия изисква време и допълнителни

управленски решения.

Съгласно “План за организационното изграждане на Българската армия

до 2004 г.“ приет с ПМС №200 от 04.11.1999 г. и в изпълнение на т.90 от

Военната доктрина на Република България, касаеща девоенизирането на

военните формирования извън състава на Българската армия са включени след

реорганизиране от строителни войски и от Войските на Министерството на

транспорта за мирно и военно време два транспортни полка във Варна и София,

един позиционен полк в Пловдив и един пътно-мостостроителин полк в Стара

Загора с общ числен състав 526 военнослужещи на кадрова военна служба и

граждански лица.

Паралелно с протичащата реформа в БА във ВМТ се работи и прие План

за поетапно актуализиране на структурата и числеността на ВМТ и отчитайки

обективните условия, към настоящия момент се постигна оптималната структура

и числен състав, необходими за изпълнение на задачите залегнали в ПМС №190

14.08.1998 г., които не противоречат на изпълнението на съгласно “План за

организационното изграждане на Българската армия до 2004 г.”

Съгласно чл.7, ал.2 от Закона за въоръжените сили, Войските на

Министерството на транспорта не са в състава на Въоръжените сили

Въоръжените сили на Република България и техния числен щатен състав не

трябва да се отчита в актуализирания План 2004, поради което удължаването

на срока до 31.08.2004 година няма да наруши изпълнението на План 2004 за

организационното изграждане на БА и няма да настъпят никакви отрицателни

последици в областта на военната реформа.

Удължаването на срока за преобразуване на Войските на Министерството

на транспорта в държавно предприятие няма да влезе в противоречие с чл. 90

от Военната доктрина на Република България, където не е посочен конкретен

срок.”[26]

Командващият Главното управление на Войските на Министерството на

транспорта защитава съществуването им пред обществото със следните

аргументи:

“Първо. Войските на Министерството на транспорта в този си вид

представляват изключително полезна за държавата и обществото възможност за

да отбиват конституционния си военен дълг младежи без образование и с нисък

образователен ценз, криминално проявени и с някои физически, медицински и

интелектуални ограничения.

Второ. Войските на Министерството на транспорта за голяма част от

младежите от горепосочените категории се явяват ката последен шанс за

организирано въздействие, социологизиране, възпитание и реална подготовка

за трудова реализация в живота.

Трето. Войските на Министерството на транспорта за 113 години

съществуване се утвърдиха като важно място и натрупаха опит в обучението,

възпитанието и интеграцията на етнически групи и особено на тези от ромски

произход.

Понастоящем Войските представляват реално действащ модел на развиващ

се в цялостното ни общество ефективен етнически мир, действащ на принципите

на взаимното уважение, толерантността, равнопоставеността пред законите,

уставите и зачитането на особеностите и интересите на всяка група. Това по

същество е важен елемент на националната сигурност.

Четвърто. На този етап все още няма реално действащ модел на

алтернативна военна служба, който да осигури на всички български младежи

възможност и условия да изпълнят конституционните си права и задължения, да

отбият военния си дълг, без да се нарушава качествения състав на

Българската армия

Пето. Проведеният през месец юли (02-04.07.2001 г.) тази година

национален семинар по проблемите на етническата интеграция във въоръжените

сили категорично показа, че на този етап командирите и началниците от

всички степени в Българската армия нямат достатъчно практически опит и

необходимата подготовка успешно да работят с посочените по-горе

военнослужещи.

Решаването на този сериозен проблем в българската армия изисква време

и допълнителни управленски решения.

Шесто. Почти 25% от намиращите се понастоящем в редовете на Войските

на Министерството на транспорта кадрови офицери и сержанти ще придобият към

предложения срок 31.12.2004 г. право за пенсия по изискванията на ЗОВС. По

този начин ще се отговори по най-достоен начин на очакванията им за

полагащото се обществено признание за изключително трудната и отговорна

служба във Войските на Министерството на транспорта.

Седмо. В досегашната структура на Войските на Министерството на

транспорта включват около 2000 граждански лица (специалисти и работници),

голяма част от които са от малцинствените групи. Не е без значение и

фактът, че обектите на Войските на Министерството на транспорта и

изпълняваните задачи са в райони с голям процент на безработица (Горна

Оряховица, Карнобат-Синдел, Безмер и др.).

Осмо. В този си вид Войските на Министерството на транспорта

убедително са доказали своите високи възможности и постоянна готовност

както за планово строителства, ремонт и поддръжка на железния път и

транспортните комуникации, така и при ликвидирането на последствия от

бедствия аварии и катастрофи.

Удължаването на срока ще даде възможност на компетентните държавни

органи по-обстойно да обмислят и вземат верни управленски решения, кой,

кого, къде, с какво и как ще замести Войските на Министерството на

транспорта в целия спектър от задачи, както в мирно, така и във военно

време.”[27]

Комисията по външна политика, отбрана и сигурност, не приема изложените

аргументи и проектозаконът не влиза в пленарна зала.

III. ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

“ТРАНСПОРТНО И СТРОИТЕЛНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ”

1. Нормативна уредба

Нормативно съществуването на държавно предприятие "Транспортно и

строително възстановяване" (ДП ТСВ) е уредено в два нормативни акта – Закон

за преобразуване на строителните войски, Войските на Министерството на

транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни

предприятия и Правилника за дейността и структурата на държавно предприятие

"Транспортно и строително възстановяване".

С член първи на Закона се постановява закриването на Строителни

войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по

пощи и далекосъобщения и преобразуването им в държавни предприятия по чл.

62 ал.3 от Търговския закон като юридически лица със седалище в София.

Член четвърти на този закон определя основният предмет на дейност на

държавното предприятие “Транспортно строителство и възстановяване”:

строителство, поддържане и възстановяване на транспортни обекти;

проектантска, строителна, ремонтна и предприемаческа дейност в областта на

транспортните комуникации. Основните публични задачи са: поддържане на

готовност и изпълнение на дейности и задачи по държавния военновременен

план; поддържане на готовност и изпълнение на задачи по националния,

регионалните, областните и общинските планове за управление на кризи;

изпълнение на задачи по териториалната отбрана на страната. (Приложение №4)

По нататък се допълва, че държавните предприятия могат да

осъществяват и други дейности, които подпомагат, съпътстват или допълват

основния им предмет на дейност. Също така те могат да бъдат изпълнители по

договори за обществени поръчки, като изпълняват и възлагат такива, свързани

с отбраната и сигурността на страната, които имат са предмет на държавна

тайна, или тяхното изпълнение трябва да е придружено със специални мерки за

сигурност при условия и по ред, определени с акт на Министерски съвет.

Дейността на държавните предприятия по този закон за изпълнение на

техните публични задачи се финансира със средства от републиканския бюджет

при условия и по ред, определени от Министерски съвет.

Имущественото състояние на ДП "Транспортно и строително

възстановяване" е определено в глава трета на закона, където се казва, че

за осъществяване на дейността на предприятието се предоставя за ползване и

управление имущество публична и частна държавна собственост, като

Министерски съвет определя по вид, обем и стойност това имущество от

имуществото на Войските на Министерството на транспорта. Държавата обаче не

отговаря за задълженията на предприятието по този закон. За задълженията си

предприятието отговаря с предоставеното му имущество – частна държавна

собственост. В §2 т.2 се допълва, че Държавното предприятие е правоприемник

на задълженията по отношение на трети лица на Войските на Министерството на

транспорта.

Военното имущество се подбира съвместно с Генералния щаб на

Българската армия за формированията на Българската армия и се предоставя от

Министерски съвет.

Договорите за кадрова военна служба с офицерите, сержантите и

курсантите от Войските на Министерството на транспорта се прекратяват по

условията и по реда за ликвидация по Закона за отбраната и въоръжените сили

на Република България и Правилника за кадровата военна служба.

Трудовите правоотношения с работниците и служителите се уреждат по

реда определен в Кодекса на труда.

На освободените кадрови военнослужещи се дава възможност да останат в

наетите от тях жилища до изтичане на договора или да ги закупят по

определен от министъра ред.

Военният архив се предава по установения от Закона за държавния

архивен фонд ред.

В §7 т.2 на преходните и заключителни разпоредби е уреден и друг

важен въпрос – девоенизирането на Висшето военно транспортно училище “Тодор

Каблешков”, което трябва да се извърши до 31 август 2000 година. То

получава статут на държавно висше специализирано училище съгласно чл.13 и

чл.17, ал.4 от Закона за висшето образование и привежда структурата си в

съответствие със Закона за висшето образование.

Според закона Войските на Министерството на транспорта трябва да

бъдат закрити и преобразувани в държавно предприятие "Транспортно и

строително възстановяване" до 31.ХІІ.2001 година.[28]

2. Структура на ДП “Транспортно и строително възстановяване”

Дейността на новото предприятие се урежда в Правилник за дейността и

структурата на държавно предприятие “Транспортно строителство и

възстановяване” обнародван в брой 13 на Държавен вестник от 5.ІІ.2000

година.

Глава първа на Правилника описва общите положения като: нормативните

актове на базата на които се създава предприятието, правото на фирмен знак

и официален печат;

Предприятието осъществява дейност и се финансира по реда посочен в

Закона за преобразуване на Строителни войски, Войските на Министерството на

транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни

предприятия.

2.1 Органи на управление

Управлението на предприятието е съобразено също с горепосочения

закон. Органите му на управление са:

1. министърът на транспорта и съобщенията

2. управителният съвет;

3. главният директор

Орган на контрол на предприятието е контролният съвет.[29]

Министърът на транспорта и съобщенията: назначава и освобождава

членовете на управителния съвет, главния директор и членовете на контролния

съвет, сключва и прекратява договорите за управление и контрол с тях и

определя възнаграждението им; определя броя и седалищата на поделенията;

взема решения за разпореждане, бракуване или ликвидация на дълготрайни

материални активи, за уреждане на вещни права, и за отдаване под наем на

недвижими имоти и движими вещи; приема годишен финансов отчет; разрешава

участието на държавното предприятие в търговски и граждански дружества.

Управителният съвет (УС) се състои от петима членове – председател,

заместник-председател, двама членове и главен директор, като всички те биха

могли да бъдат в трудовоправни отношения с предприятието с изключение на

главния директор.

Заседанията на управителния съвет се провеждат най-малко веднъж на

два месеца, като заседанието е редовно ако на него присъстват най-малко

четирима от членовете. Решенията се приемат с обикновено мнозинство на

присъстващите.

В правомощията на Управителния съвет влиза: избирането измежду

членовете му на председател и зам.-председател; приемане на правилата за

работа на УС, правила за вътрешна организация и разписанието на длъжностите

на предприятието, предлага на министъра на транспорта и съобщенията

организационната структура на предприятието, вземане на решения за

разпореждане, бракуване или ликвидация на дълготрайни материални активи, за

уреждане на вещни права, и за отдаване под наем на недвижими имоти и

движими вещи; приема годишен финансов отчет; разрешава участието на

държавното предприятие в търговски и граждански дружества, предприемане на

действия по реда на чл. 6 от Закона за държавната собственост. УС взема

решения за участието на предприятието в икономически сдружения във връзка с

провеждане на търгове, ползване на кредити и уреждане на ипотеки и залози.

Упражнява правата по притежаване от предприятието на дялове или акции в

търговски дружества. Дава съгласие и прави предложение по реда на чл.49,

ал.2 от Закона за държавната собственост за продажба на жилища, ателиета и

гаражи, управлявани от предприятието, и решава отдаването им под наем.

Страницы: 1, 2, 3, 4


© 2008
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.