РУБРИКИ

Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ "Аграрний комерційний банк")

 РЕКОМЕНДУЕМ

Главная

Валютные отношения

Ветеринария

Военная кафедра

География

Геодезия

Геология

Астрономия и космонавтика

Банковское биржевое дело

Безопасность жизнедеятельности

Биология и естествознание

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело и гражд. оборона

Кибернетика

Коммуникации и связь

Косметология

Криминалистика

Макроэкономика экономическая

Маркетинг

Международные экономические и

Менеджмент

Микроэкономика экономика

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка

ПОИСК

Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ "Аграрний комерційний банк")

p align="left">в) сумарна відкрита коротка валютна позиція (валютні активи менше, ніж валютні пасиви) за рахунок переведення частини активів з іноземної валюти в національну валюту становила -1,7 % від власного капіталу банку (норматив короткої валютної позиції H13-2- не більше 10% від ВК).

Таким чином, проведений аналіз показує, що після суттєвого провалу валютного менеджменту банку у 2006 році та значними нанесеними збитками за рахунок валютообмінних операцій, у 2007 році ВАТ «Агрокомбанк» зайняв стратегічно нейтральну балансову валютну позицію, значно знизивши рівень валютного ризику та перемістивши акцент на розвиток обсягів операцій в євро і зниження відносного обсягу операцій в доларах США.

Оцінка рентабельності процентних операцій в доларах США та євро в ВАТ «Агрокомбанк» у 2004 -2007 роках методом аналізу співвідношення питомої частки валютних коштів в загальному обсязі активів валюти балансу та питомої частки доходності валютних коштів в загальному обсязі доходів банку показала, що значення коефіцієнта ефективності складають тільки - 0 ,53 - 0,65 (не враховуючи «провалу» в валютообмінних операціях 2006 року), тобто валютні операціх в ВАТ «Агрокомбанк» є низького рівня рентабельності, таким чином вкладення активів в валюту - малоефективні.

В дипломному проекті в процесі пошуку напрямків удосконалення ефек-тивності та доходності валютних операцій, одночасно зі зниженням рівня їх ризикованості, досліджені нові види валютних операцій, які починають освою-ватись комерційними банками України для зменшення валютних ризиків та їх хеджування, - раніше заборонені українським законодавством операції з ва-лютними деривативами - похідними цінними паперами:

форвардні контракти на покупку та продаж валюти;

ф'ючерсні контракти на покупку та продаж валюти;

опціонні контракти на продаж та покупку валюти;

своп -контракти на продаж та покупку валюти.

Проведений аналіз стратегій управління валютним ризиком показав, що банк може застосувати дві альтернативні стратегії, утримуючи валютну пози-цію відкритою (стратегія максимізації прибутку) або закритою. Стратегія уп-равління активами і пасивами, яка передбачає вирівнювання валютної структу-ри балансу у напрямі закритої валютної позиції, називається валютним мет-чингом. Застосовування цієї стратегії дає змогу банку уникнути частини валютного ризику.

Банки мають можливість зупинити вибір на альтернативній стратегії - максимізації прибутку. Суть її зводиться до того, що учасники ринку "грають" на валютних курсах для отримання прибутків спекулятивного характеру, зали-шаючи валютну позицію відкритою та свідомо наражаючись на підвищений ризик. Що вищий ризик бере на себе учасник, то більший прибуток він може отримати від "гри" на валютних курсах, але за несприятливих змін на валют-ному ринку втрати через узятий валютний ризик також будуть суттєвими.

У процесі управління валютним ризиком і валютною позицією комерцій-ні банки застосовують дві основні групи методів: управління валютною струк-турою балансу та хеджування валютного ризику.

Зміст першої групи методів зводиться до впливу на валютну структуру балансу для обмеження наслідків переоцінки валютних інструментів. До цих методів належать: структурне балансування валютних потоків за сумами та строками; проведення конверсійних операцій; зміна строків валютних платежів (випередження та відставання); дисконтування платіжних вимог в іноземній валюті. Структурне балансування валютних потоків полягає в узгодженні обся-гів і строків активних і пасивних операцій з усіма іноземними валютами, якими оперує банк. Ідея методу структурного балансування може застосовуватися щодо будь-яких балансових операцій з валютними коштами (конверсійні операції, укладення кредитних і депозитних угод в іноземній валюті, узгодження валютних надходжень і платежів, проведення форфейтингових операцій, реструктуризація кредиторської та дебіторської валютної заборгованості, купівля та продаж цінних паперів, деномінованих в іноземній валюті, та ін.). Обсяги та терміни проведення зазначених операцій добираються так, щоб це дало змогу закрити валютні позиції або знизити їхній розмір до прийнятного рівня.

Загалом управління валютними позиціями за допомогою проведення балансових операцій часто не відповідає власним потребам і планам банку, а іноді не вигідне з погляду витрат. Вітчизняні банки змушені вдаватися до таких прийомів за браком необхідних умов для застосування сучасніших і досконаліших методів регулювання валютної позиції, таких, зокрема, як строкові валютні угоди.

Друга група методів, пов'язана з хеджуванням валютного ризику, передбачає створення захисту від валютних ризиків укладанням додаткових строкових угод за іноземною валютою, які дають змогу компенсувати можливі фінансові втрати за балансовими статтями внаслідок зміни валютного курсу. Хеджування здійснюють за допомогою проведення операцій з форвардними валютними контрактами, валютними ф'ючерсами та опціонами, валютними своп-контрактами, своп-оціонами, а також різних їх комбінацій типу подвійний форвард, валютний своп.

Широкий вибір похідних фінансових інструментів на міжнародних рин-ках дає змогу банкам знаходити найефективніші комбінації проведення валют-них операцій і застосовувати досконалі методи управління валютною позицією для зниження валютного ризику.

Якщо ж комерційний банк, як аналізуємий у дипломному проекті ВАТ «Агрокомбанк», регулює валютну позицію тільки з застосуванням балансових інструментів, то маючи відкриту валютну позицію, банк може отримати прибутки чи зазнати збитків внаслідок зміни валютного курсу з огляду на закономірність:

- довга валютна позиція приносить прибутки в разі підвищення курсу іноземної валюти і завдає збитків у разі його зниження;

- коротка валютна позиція приносить прибутки в разі зниження курсу іноземної валюти, але завдає збитків у разі підвищення курсу.

Проведений у розділі 2 аналіз політики валютного менеджменту показав, що зайняття ВАТ «Агрокомбанк» довгої відкритої позиції в 10 -13% в доларах США на протязі 2004 -2006 років було розраховане на зростання курсу долара США у відношенні до національної валюти.

Нормативне зниження курсу долара США у 2007 році з 5,05грн/долар до 4,85 та нижче, привело до значних збитків від валютообмінних операцій ВАТ «Агрокомбанк» та перехід у 2007 році до політики утримання короткої відкритої позиції в євро та доларі США, тобто очікування майбутнього падіння курсу євро і долара США до національної валюти України.

Останні різкі коливання курсу долара США та євро в бік зростання курсу іноземних валют до національної валюти України ( кінець вересня - початок жовтня 2008 року) показали хибність прогнозного валютного менеджменту в ВАТ «Агрокомбанк».

Таким чином, ВАТ «Агрокомбанк» без застосування нових позабалансових інструментів валютного хеджування ризиків зміни курсів за допомогою описаних вище валютних деривативів буде наражатися на великий рівень втрат від коливань валютних курсів.

Список використаних джерел

1. Закон України “Про порядок виконання розрахунків в іноземній валюті” № 185/94-ВР від 23.09.1994 // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом на 31 травня 2007 року N 1108-V

2. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року N 2121-III // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 27 квітня 2007 року N 997-V - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2007

3. Закон України “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 року N 679-XIV // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом на 1 грудня 2005 року N 3163-IV - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2007

4. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про цінні папери та фондовий ринок” // від 23 лю-того 2006 року N 3480-IV

5. ДЕКРЕТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю//від 19 лютого 1993 року N 15-93 (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України та Господарським кодексом України від 16 січня 2003 року N 436-IV )

6. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах //Постанова Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року N 492 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України від 8 січня 2008 року N 3)

7. Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України // Постанова Правління Національного банку України від 12 грудня 2002 року N 502 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 27 лютого 2008 року N 47)

8. Методичні вказівки з інспектування банків "Система оцінки ризиків" // Постанова Правління НБУ від 15.03.2004 № 104.

9. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик- менеджменту в банках України // Постанова Правління Національного банку України від 02.08.2004 № 361

10. Правила проведення Торговельної сесії та здійснення окремих опера-цій, пов'язаних з купівлею-продажем іноземних валют та банківських металів // Постанова Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 р. N 281 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку України від 21 серпня 2006 року N 333)

11. Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з бан-ківськими металами та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України //Постанова Правління Національного банку України від 6 серпня 2003 року N 325 (Із змінами і доповненнями, внесени- ми постановами Правління Національного банку України станом від 17 листопада 2004 року N 555)

12. План рахунків бухгалтерського обліку банків України // Постанова Правління Національного банку України від 17.06.2004 № 280 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку України від 27 грудня 2007 року N 482)

13. Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій з доку-ментарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними опера-ціями в банках України // Постанова Правління Національного банку України від 17 листопада 2004 року N 549 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2006 року N 465)

14. Положення про порядок здійснення уповноваженими банками опера-цій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями // Постанова Правління Національного банку України від 3 грудня 2003 року N 514 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку України від 27 січня 2006 року N 25)

15. Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою // Постанова Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року N 281 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 2 червня 2008 року N 153)

16. Положення про оформлення та подання клієнтами платіжних дору-чень в іноземній валюті або банківських металах, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів до уповноважених банків і інших фінансових установ та порядок їх виконання //Постанова Правління Національного банку України від 5 березня 2003 року N 82 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом на 29 грудня 2006 року N 500)

17. Положення про валютний контроль // Постанова Правління Націо-нального банку України від 8 лютого 2000 року N 49 (Із змінами і доповнення-ми, внесеними постановами Правління Національного банку України від 21 вересня 2007 року N 338)

18. Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями //Постанова Правління Національ-ного банку України від 30 грудня 2003 року N 597 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 270)

19. Про затвердження Інструкції про переміщення валюти України, іно-земної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України // Постанова Правління Національного банку України від 12 липня 2000 року N 283 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України від 27 травня 2008 року N 148)

20. Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з похідними фінансовими інструментами в банках України // Постанова Правління Національного банку України від 31 серпня 2007 року N 309

21. Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України // Постанова Правління Національного банку Українивід 17 листопада 2004 року N 555 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України від 21 травня 2008 року N 135)

22. Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України // Постанова Правління Національного банку України від 29 грудня 2000 року N 520 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 27 травня 2008 року N 148)

23. Про затвердження Правил використання готівкової іноземної валюти на території України та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України // Постанова Правління Національного банку України від 30 травня 2007 року N 200 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України від 12 серпня 2008 року N 241)

24. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмо-вих дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій //Постанова Правління Національного банку України від 17 липня 2001 року N 275 (Із змінами і до-повненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 25 вересня 2006 року N 374)

25. Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України // Постанова Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 року N 485(Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України від 29 грудня 2007 року N 496)

26. Положення про порядок встановлення Національним банком України лімітів відкритої валютної позиції в безготівковій та готівковій формах та контроль за їх дотриманням уповноваженими банками // Постанова Правління Національного банку України від 12 серпня 2005 року N 290

27. Про затвердження Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам // Постанова Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 270 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України від 27 вересня 2007 року N 350)

28. Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України //Постанова Правління Національного бан-ку України від 7 грудня 2004 року N 598 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України від 21 грудня 2005 року N 484)

29. Про внесення змін до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні // ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 11 квітня 2005 року N 125(Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2005 року N 493)

30. Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні // Постанова Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 23 липня 2008 року N 211)

31. Про затвердження Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях // Постанова Правління Національного банку України від 26 березня 1998 року N 118 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України від 29 грудня 2007 року N 494)

32. Про затвердження Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні та внесення змін до деяких нормативно-правових актів // Постанова Правління Національного банку України від 29 грудня 2007 року N 496

33. Про затвердження Класифікатора іноземних валют // ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 4 лютого 1998 року N 34 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року N 280)

34. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко,І. М. Парасій-Вергуненко та ін.; За ред. А. М. Герасимовича. -- К.: КНЕУ, 2004. -- 599 с.

35. Арістова А.М., Шульга Н.П. Фінансовий менеджмент у банку. Опорний конспект лекцій - К: КНТЕУ, 2007.- 123 с.

36. Банківський менеджмент: Навч. посібник / За ред. О.А. Кириченка. - К.: Знання-Прес, 2002. - 438 с.

37. Банківські операції : підручник / А. М. Мороз [та ін.] ; за заг. ред. А. М. Мороза ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - 3-тє вид., переробл. і доповн. - К. : КНЕУ, 2008. - 608 с.

38. Банківські операції: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп./ А.М.Мороз, М.І.Савлук, М.Ф.Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М.Мороза. - К.: КНЕУ, 2002. - 476 с.

39. Банковское дело: Учебник . - 2 - е изд., перераб. и доп. /Под ред. О.И.Лаврушина. - М.: Финансы и статистика,2000.- 672 с.

40. Банківські операції:Підручник/За ред.Міщенка В.І., Слав"янської Н.Г.- Київ:Знання-Прес,2006 .-727 с.

41. Банківський нагляд:Навчальний посібник / Міщенко В.І.;Яценюк А.П.; Коваленко В.В.;Коренєва О.Г.- К.: Знання, 2004.- 406 с.-(Вища освіта ХХI століття)

42. Банківський нагляд:Навчальний посібник / Мін-во освіти і науки України; Ун-т економіки та права "Крок";Грушко В.І.;Лаптєв С.М.; Любунь О.С.; Раєвський К.Є.- К.: ЦНЛ, 2004.- 264 с.

43. Банковские риски : учеб. пособие / Финансовая академия при правительстве Российской Федерации, Центр фундаментальных и прикладных исследований ; под. ред. О. И. Лаврушина, Н. И. Валенцевой. - М. : КНОРУС, 2007. - 232 с.

44. Банківська діяльність в Україні. Нормативно-правове регулювання [Текст] / упоряд. О. М. Роїна. - К. : КНТ, 2007. - 496 с.

45. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента/ И.А. Бланк. - 2-е изд., перераб. и доп.. - К.: Эльга: Ника-ЦентрТ.1. - 2004. - 622 с

46. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента/ И.А. Бланк. - 2-е изд., перераб. и доп.. - К.: Эльга: Ника-ЦентрТ.2. - 2004. - 618 с

47. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини : підручник / С. Я. Боринець. - 5-те вид., переробл. і доповн. - К. : Знання, 2008. - 583 с.

48. Васюренко О.В. Банківські операції : Навчальний посібник . - 4-те вид., перероблене і доповнене - Київ: Знання, 2004. - 324 с. - (Вища освіта ХХІ століття)

49. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Навчальний посібник . - Київ: Академія, 2001. - 313 с.

50. Васюренко О. В. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навчальний посібник/ О.В. Васюренко, К.О. Волохата. - К.: Знання, 2006. - 464 с. - (Вища освіта XXI століття)

51. Гетманцев Д.О. Банківське право України : навч. посібник / Д. О. Гетманцев, Н. Г. Шукліна ; М-во освіти і науки України, Київський нац. екон. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 344 с.

52. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. М. І. Савлука. -- К.: КНЕУ, 2002. -- 578 с.

53. Дзюблюк О. В. Валютна політика : підручник / О. В. Дзюблюк. - К. : Знання, 2007. - 423 с.

54. Доугерти, Кристофер. Введение в эконометрику: Учебник/ К. Доугерти. - 2-е изд.. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 419 с. - (Университетский учебник)

55. Зовнішньоекономічна діяльність : Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів/ Ред. І.І. Дахно. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 360 с

56. Кіндрацька Л.М. Фінансовий та управлінський облік у банках : підручник/ Л. М. Кіндрацька ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2008. - 816 с.

57. Козик В. В. Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник/ В.В. Козик, Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко. - 6-те вид., стер. . - К.: Знання, 2006. - 407 с. - (Вища освіта XXI століття)

58. Коцовська Р., Ричаківська В та інш. Операції комерційних банків - Львів : ЛБІ НБУ, 2001 - 276 с.

59. Крахмалев С. В. Современная банковская практика проведения международных платежей / С. В. Крахмалев. - М. : ГроссМедиа : Росбух, 2007. - 208 с.

60. Кулинич О. І. Теорія статистики: Підручник/ О.І. Кулинич, Р.О. Кулинич. - 3-тє вид., переробл. і допов.. - К.: Знання, 2006. - 294 с. - (Вища освіта XXI століття)

61. Лютий І.О. Банківський маркетинг: Навчальний посібник/ І.О. Лютий, О.О. Солодка. - К.: Знання, 2006. - 395 с. - (Вища освіта XXI століття)

62. Міжнародний менеджмент: Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів/ В.С. Білозубенко, О.В. Озаріна, А.А. Семенов; Ред. О.Б. Чернега. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 592 с

63. Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні операції : робочий зошит студента / [уклад. Л. В. Руденко, І. І. Заводовська]. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 120 с

64. Міщенко В.І.. Банківські операції : підручник / В. І. Міщенко, Н. Г. Слав'янська, О. Г. Коренєва. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Знання, 2007. - 797 с.

65. Моисеев С. Р. Международные валютно-кредитные отношения : учебное пособие / С. Р. Моисеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дело и Сервис, 2007. - 816 с.

66. Нікітін А. В. Маркетинг у банку: Навчальний посібник/ А.В. Нікітін, Г.П. Бортніков, А.В. Федорченко. - К.: КНЕУ, 2006. - 432 с. - (До 100-річчя Київського національного економічного університету)

67. Облік і аудит у банках: Навчальний посібник/ Л.В. Сердюк, О.М. Сидоренко; Ред. О.В. Васюренко. - К.: Знання, 2006. - 596 с. - (Вища освіта XXI століття)

68. Облік міжнародних операцій : підручник / Ю. А. Кузьмінський, В. Г. Козак, Л. І. Лук'яненко, О. В. Небильцова ; за ред. Ю. А. Кузьмінського. - К. : КНЕУ, 2006. - 332 с.

69. Петрашко Л.П. Валютні операції.- К.: КНЕУ, 2001.- 204 c.

70. Платонова И.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Ч.1 -- М.: ФА, 2001.

71. Платонова И.Н. Международные валютно-кредитные и финансо-вые отношения: учебно-практическое пособие для дистанционного обуче-ния. Ч.2 -- М.: Финансовая академия, 2003.

72. Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: Монографія. -- КНЕУ, 2002.-- 316 с.

73. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. -- 2-е вид., доп. і перероб. -- К.: КНЕУ. 2004. -- 468 с.

74. Раєвський К.Є., Конопатська Л.В., Домрачев В.М. Банківський нагляд: Навчально-методичний посібник / Мін-во освіти і науки України; КНЕУ/ Раєвський К.Є., Конопатська Л.В., Домрачев В.М.- К.: КНЕУ, 2003.- 174 с.

75. Руденко Л. В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції : підручник / Л. В. Руденко. - Вид. 2-ге, переробл. і доповн. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 632 с.

76. Ситник В.Ф.. Технологія автоматизованого оброблення економічної інформації : навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / В. Ф. Ситник, Н. С. Орленко ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2008. - 204 с.

77. Управління банківськими ризиками. Навчальний посібник - за ред. проф. Примостки Л.О. - К.:КНЕУ, 2007. - 616 с.

78. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент) / Под ред. доктора экон. наук, профессор О.И. Лаврушина. - М: Юристь, 2003 - 688 с.

79. Федякина Л.Н.. Международные финансы: Учебное пособие/ Л.Н. Федякина. - СПб.: Питер, 2005. - 560 с.

80. Шевченко Р. І. Банківські операції : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т - К. : КНЕУ, 2003. - 276с.

81. Щибиволок З.І. Аналіз банківської діяльності: Навчальний посібник/ З.І. Щибиволок; Відп. за вип. С.І. Шкарабан. - К.: Знання, 2006. - 312 с

82. Эдгар М. Управление финансами в коммерческих банках / Пер.с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. - 208 с.

83. HTTP://www.bank.gov.ua - Офіційний Інтернет-сайт НБУ

84. HTTP:// WWW.AUB.COM.UA - Офіційний Інтернет-сайт Асоціації банків України

85. HTTP:// WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA - Офіційний Інтернет-сайт «Законодавчо-довідкова система законодавства України»

86. HTTP://WWW.AGROCOMBANK.KIEV.UA - Офіційний веб-сайт ВАТ «Аграрний комерційний банк»

Додаток А

Таблиця А.1

Повалютний еквівалентний баланс ВАТ «Агрокомбанк» за 2004 рік (станом на 01.01.2005) [86]

Таблиця А.2

Повалютний еквівалентний баланс ВАТ «Агрокомбанк» за 2005 рік (станом на 01.01.2006) [86]

Таблиця А.3

Повалютний еквівалентний баланс ВАТ «Агрокомбанк» за 2006 рік (станом на 01.01.2007) [86]

Таблиця А.4

Повалютний еквівалентний баланс ВАТ «Агрокомбанк» за 2007 рік (станом на 01.01.2008) [86]

Додаток Б

Таблиця Б.1

Результати компьютерного масштабування агрегатів повалютних балансів ВАТ «Агрокомбанк» за 2004 рік (в % до рівня власного капіталу)

Таблиця Б.2

Результати компьютерного масштабування агрегатів повалютних балансів ВАТ «Агрокомбанк» за 2005 рік (в % до рівня власного капіталу)

Таблиця Б.3

Результати компьютерного масштабування агрегатів повалютних балансів ВАТ «Агрокомбанк» за 2006 рік (в % до рівня власного капіталу)

Таблиця Б.4

Результати компьютерного масштабування агрегатів повалютних балансів ВАТ «Агрокомбанк» за 2007 рік (в % до рівня власного капіталу)

Додаток В

Таблиця В.1

Середньозважена процентна ставка за доходними агрегатами активами та витратними агрегатами зобов'язань ВАТ «Агрокомбанк» на кінець дня 31.12.2007р. (%)

Рядок

Найменування статті

UAH

EUR

USD

RUB

АКТИВИ

1

Грошові кошти та залишки в Національному банку України

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Кошти в інших банках

7,09

5,23

6,96

1,50

4

Цінні папери в торговому портфелі банку

11,82

0,00

0,00

0,00

5

Цінні папери в портфелі банку на продаж

5,92

0,00

0,00

0,00

6

Кредити та заборгованість клієнтів

18,57

13,22

14,19

0,00

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення

0,00

0,00

0,00

0,00

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

8

Кошти банків

4,92

9,40

7,42

2,00

9

Кошти клієнтів

7,72

6,43

9,85

0,00

10

Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

4,11

0,00

0,00

0,00

11

Боргові цінні папери, емітовані банком

0,00

0,00

0,00

0,00

Таблиця В.2

Середньозважена процентна ставка за доходними агрегатами активами та витратними агрегатами зобов'язань ВАТ «Агрокомбанк» на кінець дня 31.12.2006р. (%)

Рядок

Найменування статті

UAH

EUR

USD

RUB

АКТИВИ

1

Грошові кошти та залишки в Національному банку України

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Кошти в інших банках

7,79

2,02

6,60

3,00

4

Цінні папери в торговому портфелі банку

11,78

0,00

0,00

0,00

5

Цінні папери в портфелі банку на продаж

6,00

0,00

0,00

0,00

6

Кредити та заборгованість клієнтів

18,34

15,00

14,20

0,00

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення

10,00

0,00

0,00

0,00

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

8

Кошти банків

11,31

3,40

7,32

0,00

9

Кошти клієнтів

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

9,04

8,93

9,88

0,00

11

Боргові цінні папери, емітовані банком

4,00

0,00

0,00

0,00

Таблиця В.3

Середньозважена процентна ставка за доходними агрегатами активами та витратними агрегатами зобов'язань ВАТ «Агрокомбанк» на кінець дня 31.12.2005р. (%)

Рядок

Найменування статті

UAH

EUR

USD

RUB

АКТИВИ

1

Грошові кошти та залишки в Національному банку України

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Кошти в інших банках

9,69

1,87

2,81

6,90

4

Цінні папери в торговому портфелі банку

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Цінні папери в портфелі банку на продаж

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Кредити та заборгованість клієнтів

21,12

16,94

16,04

0,00

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення

16,75

0,00

0,00

0,00

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

8

Кошти банків

11,98

7,96

6,31

2,00

9

Кошти клієнтів

14,77

9,18

11,03

0,00

10

Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

14,00

0,00

0,00

0,00

11

Боргові цінні папери, емітовані банком

0,00

0,00

0,00

0,00

Таблиця В.4

Середньозважена процентна ставка за доходними агрегатами активами та витратними агрегатами зобов'язань ВАТ «Агрокомбанк» на кінець дня 31.12.2004р. (%)

Рядок

Найменування статті

UAH

EUR

USD

RUB

АКТИВИ

1

Грошові кошти та залишки в Національному банку України

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Кошти в інших банках

14,73

0,00

1,40

4,11

4

Цінні папери в торговому портфелі банку

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Цінні папери в портфелі банку на продаж

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Кредити та заборгованість клієнтів

21,18

18,00

15,98

0,00

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення

0,00

0,00

0,00

0,00

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

8

Кошти банків

14,33

0,00

11,66

0,00

9

Кошти клієнтів

10,50

0,00

0,00

0,00

10

Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

14,26

0,79

9,57

0,00

11

Боргові цінні папери, емітовані банком

0,00

0,00

0,00

0,00

Додаток Г

Таблиця Г.1

Операції ВАТ «АГРОКОМБАНК» в іноземній валюті [86].

Ведення валютних рахунків.

Відкриття :

- поточного валютного рахунку юридичній особі (при відсутності рахунку в національній валюті)

наступних рахунків

2. - поточного валютного рахунку юридичній особі (при наявності рахунку в національній валюті)

- наступних рахунків

- поточного валютного рахунку суб'єкту підприємницької діяльності -

фізичній особі (при відсутності рахунку в національній валюті)

- наступних рахунків

- поточного валютного рахунку суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній особі (при наявності рахунку в національній валюті)

наступних рахунків

100 грн.

30 грн. за один рахунок

30 грн.

30 грн. за один рахунок

50 грн

30 грн. за один рахунок

30 грн.

30 грн. за один рахунок

Закриття рахунків в іноземній валюті юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб

в разі проведення ліквідаційної процедури

- у разі реорганізації (злиття, приєднання , поділу, перетворення), зміни назви

200 грн. за один рахунок

50 грн. за кожний рахунок

Плата не стягується

Надання виписок по рахунку:

- про здійснені операції по рахунку (по-перше)

Плата не стягується

- про здійснені операції по рахунку (по-друге)

20 грн.

Оформлення довідок, повўязаних з розрахунково-касовими операціями

50 грн.

Надання довідки від закордонного банку про наявність кор. рахунку ВАТ “Агрокомбанк”.

30 грн.

Таблиця Г.2

Платежі та міжбанківські перекази.

На користь та за дорученням клієнтів (внутрішні перекази з рахунку на рахунок, внутрішні платежі та списання)

Плата не стягується

Здійснення платежів через кор. рахунки Банку

0,1% від суми

min еквівалент 30 у.о.

max еквівалент 350 у.о.

у разі платежу під кредитні кошти - mаx еквівалент 500 у.о.

(в гривнях по курсу НБУ)

Здійснення платежів через кор. Рахунки Банку в ЄВРО та валютах Європейської співдружності (комісія іноземного банку сплачується клієнтом додатково, якщо комісія за переказ відноситься на рахунок платника))

0,17% від суми

min еквівалент 30 у.о.

(в гривнях по курсу НБУ)

Зміна платіжних інструкцій.

Еквівалент 50 у.о. (в гривнях по курсу НБУ)

Відміна платежу.

Еквівалент 50 у.о. (в гривнях по курсу НБУ)

Розшук коштів:

- відправлених Банком (в разі помилки Банку)

Плата не стягується

- відправлених Банком (в інших випадках) (до 1 місяця)

Еквівалент 50 у.о. (в гривнях по курсу НБУ)

- відправлених Банком (в інших випадках) (понад 1 місяця)

Еквівалент 80 у.о. (в гривнях по курсу НБУ)

- не отриманих Банком (до 1 місяця)

Еквівалент 80 у.о. (в гривнях по курсу НБУ)

- не отриманих Банком (понад 1 місяця)

Еквівалент 100 у.о. (в гривнях по курсу НБУ)

Надання підтверджень відправлених платежів (копії телексних повідомлень).

Еквівалент 3 у.о. (в гривнях по курсу НБУ)

Конверсія безготівкової валюти

0,5% від суми

Здійснення платежів в іноземній валюті через лоро-рахунки банку

0,007 % від суми платежу, мінімум 50 USD (в гривнях по курсу НБУ на день проведення операції)

Таблиця Г.3

Неторговельні операції.

Отримання готівкової валюти з поточного рахунку:

1,0% від суми (в гривнях по курсу НБУ)

Отримання готівкової валюти з поточного рахунку юридичною особою, що має обмінні пункти і працює згідно укладених агентських угод на цілі: повернення фінансової допомоги

Плата не стягується

Діяльність пунктів обміну іноземної валюти, що працюють згідно укладених агентських договорів:

Кількість пунктів обміну іноземної валюти:

Від 1 до 3 (включно)

670 гривень (за кожний ОП)

Від 4 до 10 (включно)

620 гривень (за кожний ОП)

Від 11 до 20 (включно)

590 гривень (за кожний ОП)

Більше 20

555 гривень (за кожний ОП)

Таблиця Г.4

Операції на міжбанківському валютному ринку України.

Купівля валюти на міжбанківському валютному ринку України:

до 100 000 доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій валюті)

0,6% від суми

(в гривнях по курсу операції)

100 001 - 500 000 доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій валюті)

- більше 500 000 доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій валюті)

0,4% від суми (в гривнях по курсу операції

0,3% від суми (в гривнях по курсу операції)

Продаж валюти на міжбанківському валютному ринку України :

- до 100 000 доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій валюті)

0,4% від суми (в гривнях по курсу операції)

- більше 100 000 доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій валюті)

0,3% від суми (в гривнях по курсу операції)

Обов”язковий продаж валютних коштів

0,05 % від суми (в гривнях по курсу операції)

Документарні операції

Експортні, імпортні документарні акредитиви, банківські гарантії, інкасові операції

Вартість послуг визначається за домовленістю Сторін та згідно встановлених тарифів Банку, що діють на момент укладання угоди. За більш детальною інформацією звертатися у відділ аналізу та супроводження кредитних проектів.

*- плата за тарифами, що вказані в USD, здійснюється у гривнях по курсу НБУ на день надання послуги

Додаток Д

Таблиця Д.1

Основні акціонери ВАТ «Агрокомбанк» станом на 01.01.2008 року [86]

Акціонери ВАТ “Агрокомбанк”

частка в СФ, %

Темненко Олексій Іванович

10,0

Новіков Олександр Миколайович

23,7

Захарчук Олександр Володимирович

10,1

Етенко Тетяна Андріївна

10,0

Товариство з обмеженою відповідальністю “Герцог Люк”

12,0

Вольшев Олександр Віталійович

10,3

Шпильова Ірина Григорівна

10,0

Таблиця Д.2

Рейтингове місце ВАТ «Агрокомбанк» в банківській системі України станом на 01.01.2008 (за обсягом валюти балансу) [84]

Таблиця Д.3

Кореспонденські рахунки ВАТ Агрокомбанк» в банках-нерезидентах світу

Країна

Банк-кореспондент

Рахунок

Валюта

США

INTERMEDIARY BANK: UNION BANK OF CALIFORNIA INTERNATIONAL,NEW YORK, USA

S.W.I.F.T. ADDRESS: BOFCUS33NYK

BENEFICIARY'S BANK: AC - 91-299818-1121, AGROCOMBANK,KYIV, UKRAINE

USD 840

Німеччина

COMMERZBANK AG GERMANY S.W.I.F.T. COBADEFF

400886493601

EUR 978

Росія

МКБ «Москомприватбанк» SWIFT: MPRIRUMM БИК - 044585342, ИНН - 7713003871, ОКПО 29296665, к/сч № 30101810400000000342 в РКЦ - 2 ГУ ЦБ РФ по г.Москва

“К” 30122810200000991700

“Н” 30123810500000991700

RUR 810

Україна

JPMORGAN CHASE BANK, NEW YORK, USA, S.W.I.F.T.: CHASUS33 ACC. 400-124432 THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE, KIEV, UKRAINE, S.W.I.F.T.: EXBSUAUX,

acc. 1600301218518/840

USD 840

Таблиця Д.4

Основні фінансові результати діяльності ВАТ «Агрокомбанк» у 2004 -2007роках [86]

Додаток Е

Рис.Е.1. - Структура активів та зобов'язань в USD в балансі ВАТ «Агрокомбанк» у 2004 році

Рис.Е.2. - Структура активів та зобов'язань в EUR в балансі ВАТ «Агрокомбанк» у 2004 році

Рис.Е.3. - Структура активів та зобов'язань в USD в балансі ВАТ «Агрокомбанк» у 2005 році

Рис.Е.4. - Структура активів та зобов'язань в EUR в балансі ВАТ «Агрокомбанк» у 2005 році

Рис.Е.5. - Структура активів та зобов'язань в USD в балансі ВАТ «Агрокомбанк» у 2006 році

Рис.Е.6. - Структура активів та зобов'язань в EUR в балансі ВАТ «Агрокомбанк» у 2006 році

Рис.Е.7. - Структура активів та зобов'язань в USD в балансі ВАТ «Агрокомбанк» у 2007 році

Рис.Е.8. - Структура активів та зобов'язань в EUR в балансі ВАТ «Агрокомбанк» у 2007 році

Страницы: 1, 2, 3, 4


© 2008
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.