РУБРИКИ

"Розрахункові операції банку" (на матеріалах комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк")

 РЕКОМЕНДУЕМ

Главная

Валютные отношения

Ветеринария

Военная кафедра

География

Геодезия

Геология

Астрономия и космонавтика

Банковское биржевое дело

Безопасность жизнедеятельности

Биология и естествознание

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело и гражд. оборона

Кибернетика

Коммуникации и связь

Косметология

Криминалистика

Макроэкономика экономическая

Маркетинг

Международные экономические и

Менеджмент

Микроэкономика экономика

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка

ПОИСК

"Розрахункові операції банку" (на матеріалах комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк")

p align="left">1.21. Для проведення договірного списання коштів з Рахунку за Послугою «Платежі», між Держателем та Банком укладається Додаткова угода до Договору, в якій зазначаються реквізити рахунку, на який зараховуватимуться кошти, списані з Рахунку. Переказ коштів на вказаний в Додатковій угоді рахунок проводиться після ініціювання Держателем здійснення відповідної операції в Банкоматах/Інформаційно-платіжних терміналах/через мобільний телефон, підключений до послуги Мобільного банкінгу/Інтернет банкінг. Для отримання Послуги «Платежі» в Банкоматах/Інформаційно-платіжних терміналах Банку, Держатель повинен обрати необхідний номер платежу, вказаний в Додатковій угоді. Правила оформлення запиту при отриманні Послуги «Платежі» через мобільний телефон, підключений до послуги Мобільного банкінгу, та Інтернет банкінг зазначені на сайті Банку www.ucb.com.ua, та інформаційних стендах, що розміщені в установах Банку. Сума, яка підлягає договірному списанню, вказується Держателем при наданні Послуги «Платежі» в Банкоматах/Інформаційно-платіжних терміналах/мобільному телефоні, підключеному до послуги Мобільного банкінгу/системі Інтернет банкінгу.

1.22. Держатель може надавати Банку доручення на проведення договірного списання коштів з Рахунку шляхом оформлення «Розпорядження на списання коштів». Договірне списання проводиться з Рахунку Держателя на рахунки інших фізичних або юридичних осіб, на власні рахунки в Банку або в інших банках, а також погашення Кредитів в Банку за реквізитами, зазначеними Держателем. Для здійснення договірного списання на підставі «Розпорядження на списання коштів» повинна виконуватись наступна умова - валюта Рахунку, з якого проводиться договірне списання, повинна співпадати з валютою рахунку, на який проводиться зарахування коштів.

2. Відповідальність Сторін.

2
.2. Держатель несе відповідальність за Операції, здійснені з використанням усіх Карток, випущених до Рахунку, впродовж всього строку користування ними, а також протягом 90 (дев`яноста) календарних днів після закриття Рахунку та припинення дії Картки. На Держателя покладається обов'язок погашення заборгованості по Рахунку, включаючи заборгованість, яка виникла в результаті дій Держателів Додаткової Картки.

2.3. Держатель несе повну відповідальність за всі Операції, здійснені з використанням втрачених/викрадених Карток, здійснені після їх втрати/ крадіжки, у разі неповідомлення Банка про факт втрати/крадіжки Банку та впродовж 1 (однієї) години з моменту надходження повідомлення про це до Банку а також за Операції, проведені Держателем після розблокування Картки, прове-деного в порядку, визначеному п. 3.2.6 Правил.

2.4. Держатель несе повну відповідальність за можливі втрати коштів на Рахунку, які стали наслідком Компрометації Картки у разі відмови в наданні Банку інформації про свої контактні номери телефонів, факсів, адресу електронної пошти, надання недостовірної інформації про контактні номери телефонів, факсів, адресу електронної пошти або несвоєчасного повідомлення про зміну контактних номерів телефонів, факсів, адресу електронної пошти.

2.5. За несвоєчасне (пiзнiше наступного робочого дня після отримання вiдповiдного документа) чи помилкове з вини Банку здійснення переказу коштів з Рахунку Держателя, а також за несвоєчасне зарахування на Рахунок суми, яка належить Держателю, Банк сплачує останньому пеню у розмiрi 0,01 (нуль цілих одна сота) відсотка від суми несвоєчасно або помилково переказаної за кожний день прострочення, але не більше 10 (десяти) відсотків від суми переказу.

2.6. У випадку неповернення повної суми помилково зарахованих на Рахунок коштів протягом 3 (трьох) робочих днів від дати, коли Банк письмово або засобами телефонного зв'язку повідомив Держателя про їх зарахування на Рахунок, Держатель сплачує Банку за кожний день прострочення пеню у розмiрi 0,1 (нуль цілих одна десята) відсотка від неповернутої суми помилково зарахованих коштів, але не більше 10 (десяти) відсотків від суми переказу.

2.7. Банк зобов'язаний відшкодувати всі збитки, що виникли внаслідок недотримання ним вимог Договору та цих Правил за умови дотримання Держателями умов Правил та порядку звернення до Банку.

2.8. Банк не несе відповідальності за можливу безпідставну відмову третіх осіб від прийняття Карток до розрахунків, а також за ліміти та обмеження у використанні Карток, що встановлені третіми особами, які можуть порушувати інтереси Держателів.

2.9. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх обов'язків за цими Правилами у випадку настання та дії обставин, що знаходяться поза межами контролю Сторін, та які Сторони не могли передбачити або запобігти.

2.10. Банк не несе відповідальності перед Держателем за Операції, здійснені з використанням Карток Держателів, для здійснення яких необхідно вводити ПІН-код, за винятком випадків технічної несправності Банкоматів.

2.11. Банк не несе відповідальності перед Держателем за несанкціоновані останнім Операції з використанням Картки у разі відмови Держателя заблокувати Картку.

2.12. У разі невиконання Держателем обов'язків, визначених у пунктах 3.1.3. цих Правил, що призвело до виникнення у Держателя простроченої за-боргованості за Кредитом та/або процентами за користування Кредитом, Держатель сплачує на користь Банку штраф у розмірі, визначеному Тарифами.

2.13. Держатель несе відповідальність за сплату податків із сум, що зара-ховуються на Рахунок/Депозит.

2.14. Банк не несе відповідальності за збитки, завдані Держателю у разі розголошення інформації за Рахунком в результаті використання Держателем одноразових паролів, ПІН 2, а також вчинення інших дій під час здійснення операцій в системах Мобільного банкінгу, Інтернет банкінгу та отримання щомісячних Виписок на адресу електронної пошти.

3.2 Бухгалтерський облік розрахунково-касових операцій, виконуємих з використанням платіжних пластикових карток

Банки самостійно розробляють порядок бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток з урахуванням особливостей внутрішньо-банківської платіжної системи, дотримуючись основних принципів бухгалтерського обліку, визначених „Правила бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України” [22] та положеннями внутрішньої платіжної системи:

1
. Облік коштів за операціями з емісії та видачі платіжних карток

1.1. Для зарахування коштів під час емісії платіжних карток у банку-емітенті клієнтам відкривають такі карткові рахунки (далі - картрахунки):

для банків - на балансовому рахунку 1600;

для юридичних осіб, які не є фінансовими установами, та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності - на балансовому рахунку 2605;

для фізичних осіб - на балансовому рахунку 2625;

для небанківських фінансових установ - на балансовому рахунку 2655.

Для обліку коштів за операціями з використанням платіжних карток банк може використовувати поточні рахунки клієнтів - балансові рахунки 2600, 2620, 2650.

Для обліку коштів за операціями фізичних осіб з використанням наперед оплачених платіжних карток банк відкриває картрахунок на балансовому рахунку 2625 для всіх емітованих ним наперед оплачених платіжних карток.

Для обліку коштів за операціями з використанням корпоративних карток бюджетних установ використовуються окремі аналітичні рахунки поточних рахунків бюджетних установ - відповідні балансові рахунки розділу 25 "Кошти бюджету та позабюджетних фондів України" Плану рахунків.

1.2. Під час застосування в розрахунках платіжної картки банком-емітентом для власних потреб як карткові використовуються такі рахунки:

3550 - під час використання корпоративної платіжної картки для оплати витрат у відрядженні;

3551 - під час використання корпоративної платіжної картки для здійснення розрахунків, пов'язаних із господарськими витратами;

3559 - під час використання корпоративної платіжної картки для здійснення інших операцій.

2. Переказ (зарахування) коштів на картрахунки фізичної особи

2.1. Переказ (зарахування) коштів на картрахунки фізичної особи може виконуватися за рахунок унесення готівкових коштів через ПТКС, касу банку-емітента, іншого банку шляхом переказу коштів із своїх поточних або депозитних рахунків, а також з рахунків інших осіб за їх дорученням.

2.2. Під час проведення операції з переказу (зарахування) коштів на картрахунку в банку-емітенті здійснюються такі бухгалтерські проводки:

2.2а) у разі внесення готівкових коштів через касу:

Дебет - 1001, 1002; Кредит - 2625;

2.2б) у разі переказу з поточних та інших рахунків:

Дебет - 2620, 2630, інші рахунки; Кредит - 2625.

У разі потреби банк може використовувати транзитний рахунок 2924.

2.3. Переказ (зарахування) коштів на картрахунки може здійснюватися через банк-учасник платіжної системи (далі - банк-учасник) як у національній, так і в іноземній валюті.

У разі переказу коштів у банк-емітент у банку-учаснику на суму коштів, яка може включати також комісійні та вартість платіжної картки, здійснюються такі бухгалтерські проводки:

2.3а) у разі внесення в касу готівкових коштів у відповідній валюті:

Дебет - 1001, 1002; Кредит - 2924;

2.3б) у разі переказу:

Дебет - 2620, 2630; Кредит - 2924;

2.3в) у разі переказу коштів банку-емітенту:

Дебет - 2924; Кредит - 1200, 1500, 1600.

У банку-емітенті в разі переказу (зарахування) коштів на картрахунки через банк-учасник здійснюються такі бухгалтерські проводки:

2.3г) під час зарахування коштів на кореспондентські рахунки:

Дебет - 1200, 1500; Кредит - 2924;

2.3д) під час зарахування коштів на картрахунки:

Дебет - 2924; Кредит - 2625.

3. Бухгалтерський облік операцій з переказу (зарахування) коштів на картрахунки юридичних осіб

3.1. Під час виконання операцій із зарахування коштів на картрахунки у банку-емітенті здійснюються такі бухгалтерські проводки:

3.1а) у разі внесення готівки у відповідній валюті в касу банку:

Дебет - 1001, 1002; Кредит - 2605; 2655;

3.1б) у разі переказу з поточних рахунків:

Дебет - 2600, 2650; Кредит - 2605, 2655.

3.2. Під час зарахування коштів на картрахунки юридичних осіб, які відкриті в банку-емітенті, через банк-учасник здійснюються такі бухгалтерські проводки:

Дебет - 1001, 1002, 2600, 2650; Кредит - 2924;

3.2а) під час переказу суми коштів банку-емітенту:

Дебет - 2924; Кредит - 1200, 1500, 1600.

У банку-емітенті під час зарахування суми переказу на картрахунки юридичних осіб здійснюються такі бухгалтерські проводки:

3.2б) у разі зарахування коштів на кореспондентський рахунок:

Дебет - 1200, 1500; Кредит - 2924;

3.2в) у разі зарахування на картрахунки:

Дебет - 2924; Кредит - 2605, 2655.

3.3. У разі переказу коштів з поточних рахунків юридичних осіб в інших банках на картрахунки, які відкриті в банку-емітенті, здійснюються такі бухгалтерські проводки:

3.3а) у банку, що обслуговує ініціатора переказу коштів:

Дебет - 2600, 2650; Кредит - 1200, 1500, 1600;

3.3б) у банку-емітенті під час зарахування суми переказу:

Дебет - 1200, 1500, 1600; Кредит - 2605, 2655.

4. Бухгалтерський облік операцій еквайрингу під час розрахунків платіжними картками за товари (послуги)

4.1. Обслуговування торговців і виконання розрахунків з ними за операціями, здійсненими із застосуванням платіжних карток, банк-еквайр проводить на підставі договору.

4.2. У разі проведення розрахунків за придбані із застосуванням платіжної картки товари та отримані послуги в банку-еквайрі здійснюються такі бухгалтерські проводки:

4.2а) на суму оплати за товари (послуги), що здійснена банком-еквайром до одержання коштів від банку-емітента:

Дебет - 2924; Кредит - 2600;

4.2б) на суму одержаного грошового покриття з банку-емітента:

Дебет - 1200, 1500; Кредит - 2924.

4.3. У разі переказу коштів торговцю за товари (послуги) після одержання коштів з банку-емітента здійснюються такі бухгалтерські проводки:

4.3а) на суму одержаних коштів від банку-емітента:

Дебет - 1200, 1500; Кредит - 2924;

4.3б) на суму коштів під час зарахування їх на рахунки торговців:

Дебет - 2924; Кредит - 2600.

4.4. Якщо банк-еквайр одночасно є банком-емітентом, то в разі переказу/зарахування коштів торговцям за товари (послуги) здійснюються такі бухгалтерські проводки:

4.4а) під час переказу:

Дебет - 2605, 2625, 2655; Кредит - 2924;

4.4б) під час зарахування торговцю:

Дебет - 2924; Кредит - 2600.

4.5. У банку-емітенті під час переказу коштів за товари (послуги) та комісійних банку-еквайру здійснюються такі бухгалтерські проводки:

Дебет - 2605, 2625, 2655; Кредит - 2924;

Дебет - 2924; Кредит - 1200, 1500, 1600.

5. Бухгалтерський облік операцій з видачі готівкових коштів із викорис-танням платіжних карток через каси банку

5.1. У разі видачі готівкових коштів у національній та іноземній валютах з картрахунків клієнтів з використанням платіжних карток через каси банку на суму заявленої готівки здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет - 2924; Кредит - 1001, 1002.

Під час списання коштів, які отримані держателями платіжних карток через каси банку, з карткових рахунків, відкритих у банку-емітенті, що є одночасно банком-еквайром, здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет - 2605, 2625, 2655; Кредит - 2924.

5.2. У разі видачі готівки через каси банку держателям платіжних карток, емітованих іншими банками, здійснюються такі бухгалтерські проводки:

5.2а) на суму заявленої готівки:

Дебет - 2924; Кредит - 1001, 1002;

5.2б) на суму одержаних коштів від інших банків-емітентів:

Дебет - 1200, 1500; Кредит - 2924.

3.3 Рейтингова позиція банку на ринку пластикових платіжних карток в банківській системі України

Загальні засади емісії та здійснення операцій із застосуванням платіжних карток регулюються нормами законів України "Про Національний банк України" [2], "Про банки і банківську діяльність" [1], "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" [3], “Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням” № 137 [21], іншими законодавчими актами України.

АКБ «Укрсоцбанк» є членом міжнародних платіжних карткових систем "Visa International" з 2005 року (табл.3.1) та "MasterCard International" з 2006 року (табл.3.2), емітує картки по їх технології та проводить обслуговування в транзакційних центрах цих платіжних систем, в національній системі масових карткових «електронних платежів» НСМЕП НБУ банк участі не приймає.

Станом на 01.01.2009 «Укрсоцбанком» емітовано 947 951 шт. карток MasterCard та 3 157 456 шт. карток Visa International. Від здійснення операцій з використанням банківських платіжних карток банк протягом 2008 року отримав доходів в сумі 243,9 млн.грн., що в 1,5 рази більше ніж за попередній період, фінансовий результат становив 126,3 млн.грн. що на 32,4 млн.грн. більше ніж в 2007 році. В 2008 році Укрсоцбанк впровадив нову послугу - переказ коштів на картки платіжної системи Visa будь-якого банку України. Ця послуга стала для клієнтів найкращою альтернативою звичайним банківським переказам та передачі грошей через знайомих. Переказ коштів здійснюється тільки на картки міжнародної платіжної системи Visa, емітовані іншими українськими банками. Ця послуга надавалась в усіх банкоматах Укрсоцбанку для будь-яких типів карток банку, оформлених до карткових рахунків фізичних осіб у гривні. Це стало можливим завдяки об'єднанню мережі банкоматів АКБ «Укрсоцбанк» та банків UniCredit Group. Кількість банкоматів, що входять до цієї мережі налічує понад 15 тисяч. Так, клієнти банку відтепер можуть отримувати готівку у таких країнах, як Австрія, Болгарія, Італія, Німеччна, Польща, Росія, Словаччина, Туреччина, Угорщина, Чехія та ін.

Також Укрсоцбанк є лідером на ринку зарплатних проектів. Це підтверджує той факт, що вже понад 6,2 тис компаній довірили банку найвищу цінність їх співробітників - виплати заробітних плат на банківські платіжні картки. На рішення клієнтів про вибір Укрсоцбанку вплинуло впровадження банком новітніх технологій обслуговування зарплатних проектів, серед яких:

- Інтернет-банкінг і SMS-банкінг, які дають змогу в будь-який час доби й незалежно від місця розташування контролювати витрати по картковому рахунку;

- цілодобові зали самообслуговування, в яких можна не тільки зняти, але й покласти готівкові кошти під 13% («Ощадний+») і 20% («Капіталіст») річних;

- найбільша в Україні об'єднана мережа http://usb.com.ua/common/ru/about/info/atm_partners.xlsбанкоматів (партнерами Укрсоцбанку є ПУМБ, АКІБ «УкрСиббанк», ВАТ АБ «Укргазбанк», ВАТ «Державний Ощадний банк України», ВАТ Банк «Фінанси й Кредит», АБ «Брокбізнесбанк» АКБ « Правекс-Банк», КБ «Хрещатик», ВАТ «Родовід Банк», UniCredit Банк Україна та ін.);

- цілодобова підтримка через Контакт-центр всіх клієнтів Укрсоцбанку.

Таблиця 3.1

Реєстрація Національним банком України участі АКБ «Укрсоцбанк» в міжнародній платіжній системі "Visa International" [45]

Таблиця 3.2

Реєстрація Національним банком України участі АКБ «Укрсоцбанк» в міжнародній платіжній системі "MasterCard International" [45]

Загальні показники розвитку ринку платіжних карток в Україні та рейтингова позиція АКБ «Укрсоцбанк» на ньому наведені в табл. 3.3 - 3.6:

- Таблиця 3.3. Основні показники ринку платіжних карток в Україні;

- Таблиця 3.4. Кількість та сума операцій з використанням платіжних карток;

- Таблиця 3.5. Види платіжних карток, які емітовані українськими банками;

- Таблиця 3.6. Дані у розрізі банків-членів платіжних систем щодо кількості платіжних карток та інфраструктури їх обслуговування.

Таблиця 3.3

Основні показники ринку платіжних карток в Україні [44]

Таблиця 3.4

Кількість та сума операцій з використанням платіжних карток [44]

Таблиця 3.5

Види платіжних карток, які емітовані українськими банками [44]

66

Таблиця 3.6

Дані у розрізі банків-членів платіжних систем щодо кількості платіжних карток та інфраструктури їх обслуговування за станом на 01.07.2009 [44]

Як показує рейтинговий аналіз ринкова частка АКБ «Укрсоцбанка» ста-новить (табл.3.6):

- За обсягами емітованих пластикових карток - 2,77%;

- За обсягами активних карток в обігу - 2,62%;

- За обсягами розгорнутих банкоматів - 3,83%;

- За обсягами розгорнутих платіжних терміналів - 3,15%,

що відповідає 5 рейтинговому місцю в БС України станом на 01.07.2009 року.

3.4 Види розрахунково - касових операцій банку з використанням банківських платіжних карток

Розрахунково- касові операції АКБ «Укрсоцбанк» з пластиковими платіжними картками розподілені на наступні класи (тарифи) [45]:

1. Ощадний+

2. Депозитний

3. Пенсійний

4. Зарплатний-необмежений

5. Visa Gift

6. Visa Virtual

7. Зарплатна

1. Ощадний+. Особливості рахунку «Ощадний+»

· до Вашого карткового рахунку вам відкривається поточний рахунок, на який Ви можете вільно та без обмежень переводити кошти зі своєї картки, використовуючи його як своєрідний гаманець;

· ви завжди можете легко зняти потрібну суму із раніше зроблених заощаджень без втрати відсотків;

· ви вільно розпоряджаєтеся поточним рахунком, на залишки за яким нараховуються підвищені відсотки в національній та іноземній валютах: від 14% до 15% річних у гривнях, 8% річних у доларах США, 5,5% - в євро*;

· ви маєте цілодобовий доступ до рахунку завдяки розгалуженій мережі банкоматів Укрсоцбанку та послугам Інтернет-банкінг та SMS-банкінг;

· ви маєте змогу переказати кошти з рахунку «Ощадний+» на Ваш карт-ковий рахунок через Контакт-центр;

* Розмір процентної ставки у гривнях залежить від суми щоденного за-лишку на рахунку «Ощадний+».

Послуги Контакт-центру:

· перевипуск платіжної картки

· блокування та розблокування платіжної картки

· підключення до SMS-банкінгу

· активація рахунку «Ощадний+»

· продаж ваучерів операторів мобільного зв'язку

· переказ з рахунку «Ощадний+»

· інформація стосовно карткових рахунків

· консультація щодо послуг банку

· підтримка користувачів «Інтернет-Клієнт-Банк»

· банківська довідка

· реєстрація скарг та пропозицій

2. Депозитний. Особливості тарифного пакета «Депозитний»

· рахунок призначений для зарахування відсотків за вкладом у банку та суми вкладу після закінчення його терміну;

· при відкритті рахунку за бажанням клієнта можливе встановлення кредитної лінії в розмірі 90% від суми депозиту.

Переваги тарифного пакета «Депозитний»

· отримання додаткового прибутку завдяки встановленню підвищених відсотків на залишок коштів на рахунку при активації рахунку «Ощадний+» до картки;

· зручний спосіб отримання відсотків за депозитом;

· можливість безготівкового перерахування коштів на картковий раху-нок;

· безплатне зняття готівки в мережі банкоматів Укрсоцбанку та банків-партнерів;

· можливість купувати товари в магазинах та торговельних мережах за допомогою банківської платіжної картки;

· цілодобовий доступ до рахунку завдяки розгалуженій мережі банкоматів Укрсоцбанку та системам Інтернет-банкінгу й SMS-банкінгу.

3. Пенсійний. Особливості тарифного пакета «Пенсійний»

· банк відкриває Вам окремий поточний рахунок, на який Вам будуть нараховувати пенсію та державні соціальні виплати;

· за цим рахунком Вам встановлюється кредитна лінія, за допомогою якої Ви зможете купувати товари та оплачувати послуги, коли Вам бракує власних коштів;

· упродовж 45 днів (до 15 числа наступного місяця) Ви користуєтеся кредитом за пільговою ставкою - 0,1% річних у гривнях та іноземній валюті;

· максимальний розмір кредитної лінії становить 75 % від середньомі-сячної пенсії або до 75 % від мінімальної пенсії (без надання довідки про дохо-ди);

· обов'язковий мінімальний щомісячний платіж за кредитом - 100 % від фактичної заборгованості та нараховані відсотки за кредит;

· максимальна сума кредитного ліміту становить 3000 доларів США.

· ви маєте цілодобовий доступ до карткового рахунку завдяки розгалу-женій мережі банкоматів Укрсоцбанку та системам Інтернет-банкінгу й SMS-банкінгу;

4. Зарплатний-необмежений. Особливості тарифного пакета «Зарплатний-необмежений»

· за картковим рахунком «Зарплатний-необмежений» Вам встановлюється кредитна лінія в розмірі до 75% від середньомісячного доходу або до 75% від мінімальної заробітної плати (без надання довідки про доходи), за допомо-гою якої Ви зможете купувати товари в кредит;

· упродовж 45 днів (до 15 числа наступного місяця) Ви користуєтеся кредитом за пільговою ставкою - 0,1% річних у гривнях та іноземній валюті;

· обов'язковий мінімальний щомісячний платіж за кредитом - 100% від фактичної заборгованості та нараховані відсотки за кредит;

· максимальна сума кредитного ліміту становить 3000 доларів США;

· валюта кредиту: гривня, долар США, євро;

· якщо розмір кредитної лінії Вас не задовольняє, Ви можете відкрити картку «Кредитка», з лімітом від 300% до 400% від середньомісячної зарплати.

5. Visa Gift . Особливості тарифного пакета Visa Gift

· картка випускається неперсоніфікованою, завдяки чому вам не потрібні ні документи того, кому призначений подарунок, ні його підпис, ні тим більше присутність;

· зарахування коштів відбувається одноразово через POS-термінал або депозитний банкомат на суму, що не перевищує 1000 гривень або еквівалент в іноземній валюті.

Переваги тарифного пакета Visa Gift

· випуск картки протягом 10--15 хвилин;

·
відсутність незнижувального залишку на картковому рахунку;

· можливість передачі у користування третім особам;

· можливість купувати товари та оплачувати послуги в торговельних мережах усього світу;

· цілодобовий доступ до рахунку завдяки розгалуженій мережі банкоматів Укрсоцбанку та системам Інтернет-банкінгу й SMS-банкінгу;

Інтернет-банкінг - це сучасний вид банківського обслуговування, що надається держателям міжнародних платіжних карток АКБ «Укрсоцбанк» і дає їм змогу управляти своїми рахунками в режимі онлайн незалежно від країни перебування й часу доби.

Переваги роботи в системі інтернет-банкінгу:

· Ви маєте цілодобовий доступ до системи за допомогою мережі Інтернет у будь-якій країні світу;

·
Ви можете працювати на будь-якому комп'ютері, оскільки система не потребує установлення додаткового програмного забезпечення;

· Вам гарантовано підвищену безпеку користування системою: застосо-вуються одноразові паролі, які виключають крадіжку Ваших коштів.

· Ви не сплачуєте абонплату за користування системою інтернет-банкінгу

Операції, які Ви можете виконувати за допомогою інтернет-банкінгу:

· Отримати загальну інформацію про Ваші рахунки й картки: список рахунків і карток, тип карток (назва), сума доступних коштів на рахунку чи картці;

· сформувати виписку за своєю карткою чи рахунком за обраний Вами календарний місяць;

· заблокувати картку;

· одержати міні-виписку за Вашою карткою чи рахунком (про останні 10 операцій за Вашим рахунком чи карткою);

· переказувати кошти зі свого поточного рахунку на рахунок «Ощад-ний+» і навпаки;

· купувати ваучери всіх операторів мобільного зв'язку та ІР-телефонії чи Інтернет;

· здійснити переказ коштів зі свого рахунку на рахунок іншого держателя картки Укрсоцбанку;

· погасити заборгованість за кредитними картками шляхом перерахування коштів зі свого поточного рахунку на кредитний;

· переказати кошти з картки на картку;

· заблокувати операції з карткою.

SMS-банкінг - це комплекс інформаційних сервісів, які надаються держателям міжнародних платіжних карток АКБ «Укрсоцбанк» за допомогою SMS-повідомлень. Цілодобова система інформування дає змогу знизити ризик несанкціонованого використання Ваших карткових коштів і контролювати їхнє використання.

SMS-повідомлення містять оперативні дані про стан Вашого карткового рахунку, про операції, які були проведені з використанням Ваших платіжних карток і карток додаткових держателів.

Можливості SMS-банкінгу:

Отримання повідомлень про:

o доступний баланс на картці/рахунку;

o рух коштів на картковому рахунку;

o історію проведених операцій за карткою/картковим рахунком;

o нараховані відсотки за картковим рахунком «Ощадний+»;

o поповнення/списання з карткового рахунку;

o появу простроченої заборгованості;

o встановлення або зміну кредитного ліміту;

o закінчення строку дії картки.

Активні операції:

o запит доступного балансу на картці/рахунку;

o отримання міні-виписки за картковим рахунком клієнта;

o запит списку доступних операцій за карткою/рахунком;

o блокування картки.

Платежі та додаткові послуги:

o переказ коштів між картками;

o придбання ваучерів усіх операторів мобільного зв'язку, ІР-телефонії чи Інтернет;

o переказ коштів на рахунок «Ощадний+»;

o переказ коштів з рахунку «Ощадний+».

6. Visa Virtual. Особливості тарифного пакета Visa Virtual

· розраховуючись карткою Virtual, Ви підвищуєте безпеку своїх розрахунків, оскільки на пластику картка не виготовляється. Вам буде надано на спеціальному паперовому бланку реквізити картки: номер картки, термін дії та спеціальний цифровий код для додаткового захисту операцій;

· ви можете купувати товари та оплачувати послуги через мережу Інтернет в Україні та за кордоном, перебуваючи вдома, на роботі чи в будь-якому іншому місці.

Переваги тарифного пакета Visa Virtual

· ви можете встановлювати обмеження на кількість і суми операцій на день і на місяць, що також забезпечує додатковий рівень безпеки;

· можливість безплатного зарахуванням зарплати, державних соціальних виплат, коштів з інших рахунків в Укрсоцбанку, виплат від українських страхових компаній та інших платежів у рамках угод із банком;

· ви маєте змогу безготівково перераховувати кошти на картковий рахунок.

7. Корпоративні картки

АКБ «Укрсоцбанк» пропонує скористатися корпоративними платіжними картками міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard, які пришвидшать ваші розрахунки та зроблять їх набагато зручнішими та безпечнішими:

· Ви використовуєте картку для здійснення безготівкових розрахунків під час відряджень, для здійснення витрат, пов'язаних зі статутною діяльністю, а також представницьких та господарських витрат

· Ви уникаєте необхідності видачі готівки через касу співробітникам під звіт при організації поїздок

· Ви спрощуєте та удосконалюєте процес контролю за здійсненням означених розрахунків та витрат

· Ви користуєтесь сучасним банківським інструментом, маючи цілодобовий доступ до коштів на рахунку Вашого підприємства

· Для приватних підприємців - додаткова унікальна можливість поповнення картки не тільки з власних рахунків, але й безпосередньо готівкою або шляхом перерахування з рахунків інших юридичних осіб

Переваги:

· Зручність розрахунків за товари й послуги в будь-якій країні світу завдяки цілодобовому доступу до карткових коштів

·
Уникнення ризиків, пов'язаних із перевезенням значних сум готівки

· Оперативність і зручність обслуговування завдяки розвинутій мережі відділень та банкоматів Укрсоцбанку та банків-партнерів

· Велика кількість додаткових сервісів

· Вигідні тарифи складаються із «Загальних тарифів» та обраного вами на вибір тарифного пакета:

o «Корпоративний», який максимально пристосований до Ваших потреб;

o «Підприємницький», який пропонується в рамках тарифного пакета з розрахунково-касового обслуговування «Економ» та дає змогу додатково отримати знижку за зняття готівки.

3.5 Тарифна політика банку в операціях з банківськими пластиковими платіжними картками

Картковий бізнес має чотири основні показники [30]:

- вартість емісії пластикової картки, оплачувана клієнтом;

- вартість процедури безготівкового еквайрингу в точках покупок;

- вартість процедури отримання готівки з карткового рахунку в відділенні чи банкоматі банку-емітенту;

- вартість процедури отримання готівки з карткового рахунку в банкоматі іншого банку;

В табл.Б.1 - Б.4 Додатку Б в якості прикладу наведені основні операції та тарифи банку при карткових операціяїх [45].

В табл. К.1 - К.5 Додатку К наведені результати рейтингу клієнтської вартості на придбання та експлуатацію пластикової картки Gold Mastercard, Visa, Maestro в гривнях, доларах США та евро в перших 30 банках по м. Києву [47].

Аналіз результатів рейтингу клієнтської вартості придбання та експлуатацію пластикових карток Gold Mastercard, Visa, Maestro в гривнях, доларах США та евро в перших 30 банках по м. Києву показав:

- вартість послуг банку АКБ «Укрсоцбанк» знаходиться в групі конкурентно-привабливих найнижчих тарифів (3 -5 місце рейтингу);

- банки, які починають розвивати картковий бізнес, на початку діяльності «демпінгують» для приваблювання клієнтів;

- лідери карткового ринку (АКБ «Приватбанк»), які мають велику інфраструктуру банкоматів, POS-терміналів та відділень по Україні, тримають найвищі тарифи.

Висновки та рекомендації

Проведені в переддипломні дослідження ринку послуг розрахунково-касового обслуговування клієнтів з застосуванням карткових технологій в Україні показали, що за останні 5 років:

1. Обсяги ринку банківських картових послуг зросли більш ніж в 10 разів ( з 3,2 млн. держателів платіжних карток у 2002 році до 37,2 млн.держателів платіжних карток у 2009 році)

2. Обсяги банківських операцій з використанням платіжних карток зрос-ли більш ніж в 15 разів ( з 20 млрд. грн. у 2002 році до 372 млрд. грн. у 2008 році)

Як показує аналіз функціональної структури емітованих комерційними банками платіжних карток, основними картками в Україні є:

а) картки з магнітною смугою (93,6%);

б) картки, які працюють по дебетовій схемі (76,6%);

в) 98,7% приватні картки призначені для проведення платежів в точках еквайрінгу та отримання готівки в банкоматах чи відділеннях банків.

Ринок на 70% монополізований 5-ю комерційними банками України:

а) ЗАТ КБ «Приватбанк»:

- 47,8% частка по кількості емітованих карток;

- 34,7% частка по кількості банкоматів;

- 46,3% частка по кількості пристроїв еквайрінгу карток.

б) АКБ «Райффайзен банк Аваль»:

- 10,4% частка по кількості емітованих карток;

- 11,43% частка по кількості банкоматів;

- 8,4% частка по кількості пристроїв еквайрінгу карток.

в) АКБ «Промінвестбанк»:

- 6,94% частка по кількості емітованих карток;

- 8,3% частка по кількості банкоматів;

- 4,1% частка по кількості пристроїв еквайрінгу карток.

г) АКБ «Ощадбанк»:

- 4,0% частка по кількості емітованих карток;

- 3,75% частка по кількості банкоматів;

- 2,46% частка по кількості пристроїв еквайрінгу карток.

д) Досліджуємий АКБ «Укрсоцбанк»:

- 2,75% частка по кількості емітованих карток;

- 4,9% частка по кількості банкоматів;

- 3,13% частка по кількості пристроїв еквайрінгу карток.

Досліджуємий на ринку карткових банківських послуг Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку «Укрсоцбанк» на сьогодні -- один з найбільших системних універсальних банків України який входить в міжнародну UniCredit Group. 23 січня 2008 року UniCredit Group завершила купівлю 94,2% загального випущеного акціонерного капіталу Укрсоцбанку в групи інвесторів, яких представляла міжнародна інвестиційна консалтингова компанія EastOne (продавець із боку акціонерів) через Bank Austria, який входить до Групи і є відповідальним за комерційну банківську діяльність у країнах Центральної та Східної Європи. Аналіз результатів рейтингу клієнтської вартості придбання та експлуатацію пластикових карток Gold Mastercard, Visa, Maestro в гривнях, доларах США та евро в перших 30 банках по м. Києву показав:

- вартість послуг банку АКБ «Укрсоцбанк» знаходиться в групі конкурентно-привабливих найнижчих тарифів (3 -5 місце рейтингу);

- банки, які починають розвивати картковий бізнес, на початку діяльності «демпінгують» для приваблювання клієнтів;

- лідери карткового ринку (АКБ «Приватбанк»), які мають велику інфраструктуру банкоматів, POS-терміналів та відділень по Україні, тримають найвищі тарифи. Враховуючи зарубіжний досвід впливу фінансової кризи на ринок карткових послуг, в Україні у 2009-2010 рр. різко згортається ринок кредитних карток та продовжується розвиток ринку дебетових розрахункових карток.

Список використаної літератури

1. Закон України „Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 року N 2121-III // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України ста-ном від 24 липня 2009 року N 1617-VI - http://www.liga-zakon.net - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

2. Закон України “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 року N 679-XIV // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 21 серпня 2009 року N 1608-VI - http://www.liga-zakon.net - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

3. Закон України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” від 5 квітня 2001 року N 2346-III //Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 27 квітня 2007 року N 997-V - http://www.liga-zakon.net - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

4. Закон України “Про порядок виконання розрахунків в іноземній валюті” № 185/94-ВР від 23.09.1994 // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом на 5 лютого 2004 року N 1454-IV - http://www.liga-zakon.net - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

5. Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України // Постанова Правління Національного банку України від 12 грудня 2002 року N 502 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом на 23 серпня 2006 року N 337) - http://www.liga-zakon.net - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

6. Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України // Постанова Правління Національного банку України від 15 вересня 2004 року N 435 - http://www.liga-zakon.net - - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

7. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України // Постанова Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 280 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 6 серпня 2009 року N 458) -- http://www.liga-zakon.net - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

8. Про затвердження Інструкції про касові операції в банках України // Постанова Правління Національного банку України від 14 серпня 2003 року N 337 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 2 квітня 2007 року N 111) - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

9. Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті // Постанова Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року N 22 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 18 жовтня 2006 року N 407) - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

10. Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах // Постанова Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року N 492 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 26 червня 2006 року N 236) - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

11. Про затвердження Положення про ведення касових операцій у націо-нальній валюті в Україні // Постанова Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року N 637 (Із змінами і доповненнями, внесеними постано-вами Правління Національного банку України станом від 13 грудня 2006 року N 454) - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

12. Про затвердження Правил використання готівкової іноземної валюти на території України та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України // Постанова Правління Національного банку України від 30 травня 2007 року N 200 - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

13. Про затвердження Положення про оформлення та виконання докумен-тів на перерахування, зарахування, купівлю та продаж іноземної валюти або банківських металів // Постанова Правління Національного банку України від 5 березня 2003 року N 82 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 29 грудня 2006 року N 500) - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

14. Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій з документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями в банках України // Постанова Правління Національного банку України від 17 листопада 2004 року N 549 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2006 року N 465) - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

15. Про затвердження Інструкції про касові операції в банках України // Постанова Правління Національного банку Українивід 14 серпня 2003 року N 337 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 2 квітня 2007 року N 111) - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

16. Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України // Постанова Правління Національного банку України від 27 грудня 2007 року N 481 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку України станом від 23 березня 2009 року N 159) - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

17. Про затвердження Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України // Постанова Правління Національного банку України від 18 червня 2003 року N 255 ( Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 27 грудня 2007 року N 483) - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

18. Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій в іно-земній валюті та банківських металах у банках України // Постанова Правління Національного банку України від 17 листопада 2004 року N 555 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 21 липня 2009 року N 416) - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

19. Про затвердження Правил бухгалтерського обліку банками України операцій з чеками в іноземній валюті // Постанова Правління Національного банку України від 4 вересня 2009 року N 530 - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

20. Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України // Постанова Правління Національного банку України від 20 жовтня 2004 року N 495 (Із змі-нами і доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку України від 10 вересня 2008 року N 275) - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

21. Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням//Постанова Правління Національного банку України від 19 квітня 2005 року N 137 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 5 червня 2008 року N 165) - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

22. Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій з викорис-танням платіжних карток у банках України //Постанова Правління Національ-ного банку України від 8 квітня 2005 року N 123 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку України від 30 вересня 2008 року N 297) - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

23. Про затвердження Правил Національної системи масових електрон-них платежів // Постанова Правління Національного банку України від 10 грудня 2004 року N 620 - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

24. Про затвердження Положення про електронні гроші в Україні // Постанова Правління Національного банку України від 25 червня 2008 року N 178 - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

25. Азаренкова Г.М., Самородова Н.М. Бухгалтерський облік: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Київ: Знання, 2004. - 415 с.- (Вища освіта ХХІ століття)

26. Банківські операції : підручник / А. М. Мороз [та ін.] ; за заг. ред. А. М. Мороза ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - 3-тє вид., переробл. і доповн. - К.: КНЕУ, 2008. - 608 с.

27. Банковское дело: учебник / под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 592 с.

28. Банківські операції:Підручник/За ред.Міщенка В.І., Слав"янської Н.Г.- Київ:Знання-Прес,2006 .-727 с.

29. Белошапка В. Банковские услуги, связанные с использованием пластиковых карточек // Финансовые услуги.- 2001.- № 3.-C. 46-52

30. Берегова Г.І., Братків Л.П. Класифікація та оцінка ризиків ринку пластикових карток // Регіональна економіка.- 2004.- № 2.-C. 216-226

31. Богдан В.Б. Банківські платіжні картки у системі електронної комерції // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 13.- Суми: Мрія-1 ЛТД; УАБС,2005.- с.208-215

32. Васюренко О.В. Банківські операції : Навчальний посібник . - 4-те вид., перероблене і доповнене - Київ: Знання, 2004. - 324 с.

33. Васюренко О.В., Сердюк Л.В., Сидоренко О.М., Карасьова З.М., Каднічанська В.М., Федоренко Н.С. Облік і аудит у банках: Навчальний посібник.- К.: Знання, 2003. - 524 с.

34. Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник: [близько 8000 понять і термінів] / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. - К. : Знання, 2007. - 1072 с.

35. Зайцев О. Мобильный банкомат // Банковская практика за рубежом, Агентство <<Стандарт>>, №1, 2006 ,с.82-85

36. Карткові платіжні інструменти як засіб підвищення фінансової стійкості банків України// Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.04.01 / Є.М. Терехов; Укр. акад. банк. справи {Суми}. -- Суми, 2003. -- 18 с.

37. Крахмалев С. В. Современная банковская практика проведения международных платежей / С. В. Крахмалев. - М. : ГроссМедиа : Росбух, 2007. - 208 с.

38. Крылова О. Особенности платежных систем на основе пластиковых карточек // Банковские технологии.- 2004.- № 12.- C. 53-56

39. Маховой А., Даниловский И. Комплексный подход к обслуживанию пластиковых карточек в коммерческом банке // Банковские технологии.- 2002.- № 2.-C. 52-59

40. Марченко А.В. Пластиковые деньги - Visa, MasterCard и другие/ А.В. Марченко, С.В. Бочкарев. - М.: Олимп-Бизнес, 2006. - 240 с

41. Міщенко В. І. Банківські операції : підручник / В. І. Міщенко, Н. Г. Слав'янська, О. Г. Коренєва. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Знання, 2007. - 797 с.

42. Облік і аудит у банках: Навчальний посібник/ Л.В. Сердюк, О.М. Сидоренко; Ред. О.В. Васюренко. - К.: Знання, 2006. - 596 с.

43. Пиріг С. О. Платіжні системи : навч. посібник / С. О. Пиріг ; М-во освіти і науки України, Луцький державний технічний ун-т. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 240 с.

44. Современные технологии для банка // Журнал «Банковские технологии», Россия, № 4, 2004. - с.32- 48.

45. Хок, Ди. Философия твоей кредитки. История Visa / Д. Хок ; пер. с англ. [С. Кормашовой] - М. : Секрет фирмы, 2006. - 368 с.

46. Шевчук О.А. Безготівкові розрахунки за допомогою пластикових карток: національна та зарубіжна статистика, особливості здійснення та обліку // Статистика України. - 2000. - №3. - С. 29-33.

47. http:// . - Офіційний Інтернет-сайт Національного банку України, 2010

45. http:// www.usb. com.ua - Офіційний Інтернет-сайт комерційного банку ВАТ АКБ «Укрсоцбанк», 2010

46. http:// . - Офіційний Інтернет-сайт Асоціації комерцій-них банків України, 2010

47. http:// . - Офіційний Інтернет-сайт інформацій-но-аналітичного агентства «Простобанк», 2010

Страницы: 1, 2


© 2008
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.