РУБРИКИ

"Розрахункові операції банку" (на матеріалах комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк")

 РЕКОМЕНДУЕМ

Главная

Валютные отношения

Ветеринария

Военная кафедра

География

Геодезия

Геология

Астрономия и космонавтика

Банковское биржевое дело

Безопасность жизнедеятельности

Биология и естествознание

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело и гражд. оборона

Кибернетика

Коммуникации и связь

Косметология

Криминалистика

Макроэкономика экономическая

Маркетинг

Международные экономические и

Менеджмент

Микроэкономика экономика

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка

ПОИСК

"Розрахункові операції банку" (на матеріалах комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк")

"Розрахункові операції банку" (на матеріалах комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк")

Академія КРОК

ЗВІТ

за результатами переддипломної практики на тему № 2.1

„РОЗРАХУНКОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКУ”

(НА МАТЕРІАЛАХ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ВАТ АКБ «УКРСОЦБАНК»)

Київ 2010

Зміст

Вступ

1. Характеристика основних видів діяльності комерційного банку ВАТ АКБ „Укрсоцбанк”

1.1 Організаційна характеристика ВАТ АКБ „Укрсоцбанк”

1.2 Основні результати діяльності ВАТ АКБ „Укрсоцбанк” у 2008 - 2009 рр

2. Розрахункове - касове обслуговування клієнтів в ВАТ АКБ „Укрсоцбанк”

2.1 Операції розрахунково-касового обслуговування клієнтів - юридичних, фізичних осіб та інших банків

2.2 Документи та бухгалтерські проводки при розрахунково-касових операціях в ВАТ АКБ „Укрсоцбанк”

3. Технологія розрахунків в ВАТ АКБ „Укрсоцбанк” з використанням банківських пластикових платіжних карток

3.1 Механізми розрахунково-касових готівкових та безготівкових розрахунків за допомогою платіжних карток

3.2 Бухгалтерський облік розрахунково-касових операцій, виконуємих з використанням платіжних пластикових карток

3.3 Рейтингова позиція банку на ринку пластикових платіжних карток в банківській системі України

3.4 Види розрахунково-касових операцій банку з використанням банківських платіжних карток

3.5 Тарифна політика банку в операціях з банківськими пластиковими платіжними картками

Висновки та рекомендації

Список використаної літератури

48

Вступ

Розрахунки з використанням готівки надзвичайно дорого обходяться державній і комерційним фінансовим структурам. Випуск у обертання нових купюр, обмін старих, утримання значного персоналу, незручності і великі втрати часу рядових клієнтів -- усе це важким тягарем лягає на економіку країни. В Україні, наприклад, близько 20 % вартості кожної гривні іде на підтримку її ж власного обертання. Один з можливих і самих перспективних засобів вирішення проблеми готівкового обороту -- створення ефективної автоматизованої системи безготівкових розрахунків на базі пластикових карток.

Актуальність теми переддипломного практичного дослідження полягає в необхідності аналітичного упорядкування поточних показників та тенденцій розвитку платіжних систем в Україні на базі пластикових карток з урахуванням відкритості банківської системи України після входження в СОТ для банків розвинутих ринкових країн з їх банківськими технологіями.

Предметом переддипломного дослідження були розрахунково-касові операції та використання в цих операціях пластикових платіжних карток.

Об'єктом передипломного дослідження був комерційний банк ВАТ АКБ «Укрсоцбанк».

Метою переддипломного дослідження було отримання показників поточного стану діяльності АКБ «Укрсоцбанк» в сегменті розрахунково-касового обслуговування та впровадження технологій карткових розрахункових банківських послуг в Україні.

Інформаційною базою переддипломного дослідження були нормативні та аналітичні матеріали Національного банку України, річна та поточна фінансова звітність ВАТ АКБ «Укрсоцбанк», аналітичні матеріали Асоціації комерційних банків України, аналітичні рейтингові матеріали агентства «Простобанк», матеріали галузевих видань з питань платіжних систем з використанням пластикових карток.

1. Характеристика основних видів діяльності комерційного банку ВАТ АКБ „Укрсоцбанк”

1.1 Організаційна характеристика ВАТ АКБ „Укрсоцбанк”

Назва банку: Повна - Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку “Укрсоцбанк”, скорочена - АКБ “Укрсоцбанк” [45].

Адреса банку: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29

Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку «Укрсоцбанк» на сьогодні -- один з найбільших системних універсальних банків України який входить в міжнародну UniCredit Group. 23 січня 2008 року UniCredit Group завершила купівлю 94,2% загального випущеного акціонерного капіталу Укрсоцбанку в групи інвесторів, яких представляла міжнародна інвестиційна консалтингова компанія EastOne (продавець із боку акціонерів) через Bank Austria, який входить до Групи і є відповідальним за комерційну банківську діяльність у країнах Центральної та Східної Європи.

Розмір зареєстрованого статутного капіталу банку - 1,27 млрд. грн.

Таблиця 1.1

Перелік акціонерів, що мають істотну участь у банку, станом на 01.01.2009 р. [45]

Назва акціонера

Сума внеску,

Тис. грн.

% від статутного капіталу

ЗАТ “Ферротрейд Інтернешнл”, Україна

878 731,8

82,12

Unicredit Bank Austria AG, Austria

137 330,1

12,83

Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку Укрсоцбанк за організаційно-правовою формою є відкритим акціонерним товариством (ВАТ).

За обсягом валюти балансу ВАТ АКБ «Укрсоцбанк» займає 6 - рейтин-гове місце в банківській системі України станом на 01.04.2009 року(табл.1.2).

Таблиця 1.2

Мажоритарні власники-нерезиденти в перших 60 найбільших комерційних банках України [44]

У 2006 році відповідно до стратегічного плану розвитку прийнято внутрішню структуру банку АКБ “Укрсоцбанк», яка складається з трьох бізнес-орієнтованих напрямків [45]:

- Корпоративний бізнес -- обслуговування юридичних осіб.

- Роздрібний бізнес -- обслуговування фізичних осіб.

- Фінансово-інституційний бізнес -- надання послуг комерційним банкам та компаніям, які емітують власні фінансові інструменти, як правило, корпоративні облігації.

Поділ на бізнес-напрямки, а також підрозділи їх підтримки, проведено по всій системі АКБ «Укрсоцбанк».

Система АКБ «Укрсоцбанк» складається з Головного офісу в Києві та 447 установ, з яких - 7 філій і 440 відділень.

Органи управління АКБ «Укрсоцбанк» -- загальні збори акціонерів, спостережна рада та правління. Спостережна рада і правління керують діяльністю банку в межах повноважень, наданих їм загальними зборами акціонерів. Вищим органом банку є загальні збори акціонерів, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Спостережна рада банку -- колегіальний орган управління, який представляє інтереси акціонерів в період між проведенням загальних зборів акціонерів. Голова спостережної ради здійснює керівництво діяльністю ради, забезпечує контроль за виконанням спостережною радою та правлінням рішень загальних зборів акціонерів, представляє інтереси банку в усіх організаціях як на території Україні, так і за її межами.

Виконавчим органом банку є правління, що здійснює управління поточною діяльністю, формуванням фондів, необхідних для статутної діяльності, та несе відповідальність за ефективність роботи банку. Голова правління без довіреності представляє банк в усіх підприємствах, укладає договори та угоди в межах своїх повноважень.

1.2 Основні результати діяльності ВАТ АКБ „Укрсоцбанк”

у 2008 - 2009 рр.

За переліком видів послуг, які надаються, та груп клієнтів, що ними користуються, а також сферами застосування залучених ресурсів і власного капіталу та, відповідно до Статуту, АКБ “Укрсоцбанк” є універсальною кредитно-фінансовою установою; протягом звітного періоду банк здійснював банківську діяльність на підставі законодавчих і нормативних актів, що регулюють банківську діяльність в Україні, в тому числі отриманої від Національного банку України ліцензії за №5 від 29 грудня 2001 року, дозволу №5-2 від 29 липня 2003 року та додатка до дозволу №5-2 від 29 липня 2003 року. Зазначені ліцензія та дозвіл дозволяють банку здійснювати всі операції, передбачені нормами статті 47 Закону України “Про банки і банківську діяльність” [1].

Станом на 01.01.2009 року (за результатами діяльності у 2008 році) банк ВАТ АКБ „Укрсоцбанк» займав наступні рейтингові місця в банківській системі України, маючи нижченаведений рівень основних показників діяльності [46]:

1. За рівнем валюти балансу:

- 5 місце в рейтингу - 49,695 млрд.грн.;

- 5,57% частку від сумарної валюти балансу БС України.

2. За рівнем власного капіталу:

- 4 місце в рейтингу - 553,08 млн.євро (при нормативному рівні не менше 10,0 млн.євро);

- 4,86% частку від сумарного власного капіталу БС України.

3. За рівнем кредитно - інвестиційного портфелю:

- 5 місце в рейтингу -42,796 млрд.грн.;

- 5,633% частку від сумарної валюти КІП БС України;

4. За рівнем депозитів фізичних осіб в пасивах валюти балансу:

- 8 місце в рейтингу - 7,316 млрд.грн.;

- 16,43% частку у власних зобов'язаннях;

- 3,61% частку від сумарної валюти депозитів фізичних осіб в БС України.

5. За рівнем депозитів юридичних осіб в пасивах валюти балансу:

- 7 місце в рейтингу - 7.351 млрд.грн.;

- 16,51% частку у власних зобов'язаннях;

- 3,3% частку від сумарної валюти депозитів юридичних осіб в

БС України.

6. За рівнями прибутку і рентабельності валюти балансу(ROA) та статут-ного капіталу(ROE):

- 2 місце в рейтингу - прибуток = 791,8 млн.грн. ( 10,62% від сумарного прибутку БС України);

- ROA - 1,593% ( нормативний рівень за вимогами НБУ не менше 1,5% у 2008 році);

- ROE - 74,0% ( нормативний рівень за вимогами НБУ не менше 10% у 2008 році);

- високорентабельний та інвестиційно-привабливий банк.

Станом на 01.01.2010 року (за результатами діяльності у 2009 році) банк ВАТ АКБ „Укрсоцбанк” займає наступні рейтингові місця в банківській системі України, маючи нижченаведений рівень основних показників діяльності [46]:

1. За рівнем валюти балансу:

- 7 місце в рейтингу - 43,888 млрд. грн. (зменшення на -807,0 млн.грн. за 2009 рік);

- 5,22% частку від сумарної валюти балансу БС України.

2. За рівнем власного капіталу:

- 4 місце в рейтингу - 688,8 млн. євро (при нормативному рівні не менше 10,0 млн. євро).;

- 5,5% частку від сумарного власного капіталу БС України.

3. За рівнем сумарного кредитно - інвестиційного портфелю:

- 6 місце в рейтингу - 34,572 млрд.грн.;

- 5,44% частку від сумарної валюти КІП БС України;

4. За рівнем депозитів фізичних осіб в пасивах валюти балансу:

- 6 місце в рейтингу - 7,571 млрд.грн.;

- 20,12% частку у власних зобов'язаннях;

- 3,826% частку від сумарної валюти депозитів фізичних осіб в БС України.

5. За рівнем депозитів юридичних осіб в пасивах валюти балансу:

- 8 місце в рейтингу - 4,708 млрд.грн.;

- 12,515% частку у власних зобов'язаннях;

- 2,65% частку від сумарної валюти депозитів юридичних осіб в БС України.

6. За рівнями прибутку і рентабельності валюти балансу(ROA) та статут-ного капіталу(ROE):

- 6 місце в рейтингу - прибуток = 126,76 млн.грн. за результатами 2009 року (зниження в 6,2 рази відносно рівня 2008 року);

- ROA - 0,29% (нормативний рівень за вимогами НБУ не менше 1,5% у 2009 році).

- ROE - 9,98% (нормативний рівень за вимогами НБУ не менше 10% у 2009 році).

- низькорентабельний та інвестиційно-низькопривабливий банк за результатами 2009 року.

В Додатку А наведені таблиці динаміки балансу банку та фінансових результатів діяльності за 2008 - 2009 роки [44], [45]. Оскільки баланс банку (Додаток А, рис.1.2-1.3) представлений в еквівалентах національної валюти -гривні, а валютний курс у 2008 - 2009 роках має різкий стрибок у жовтні - грудні 2008 року на фоні наслідків світової фінансової кризи (рис. 1.1), в аналізі використана також еквівалентна форма валютного балансу банку в доларах США, що дозволяє аналізувати динаміку показників діяльності банку на фоні інфляції національної валюти (рис.1.4-1.6).

Рис.1.1. Динаміка «стрибку» офіційного курсу національної валюти України у 2008 - 2009 роках [27]

Рис.1.2. Динаміка абсолютних обсягів ресурсної бази АКБ «Укрсоцбанк» у 2008 - 2009 роках

Рис.1.3 - Динаміка абсолютних обсягів кредитно -інвестиційного портфелю активів АКБ «Укрсоцбанк» у 2008 - 2009 роках

Рис.1.4 - Динаміка абсолютних обсягів валютного еквіваленту агрегатів ресурсів АКБ «Укрсоцбанк» в доларах США у 2008 - 2009 роках

Рис.1.5 - Динаміка абсолютних обсягів валютного еквіваленту інвестиційно-кредитного портфелю АКБ «Укрсоцбанк» в доларах США у 2008 - 2009 роках

Рис.1.6 - Динаміка ланцюгового приросту валютних еквівалентів обсягів агрегатів балансу АКБ «Укрсоцбанк» у 2008 - 2009 роках

Спільний аналіз графіків, наведених на рис.1.1 - 1.6, дозволяє оцінити глибину впливу світової фінансової кризи на діяльність ВАТ АКБ «Укрсоцбанк» у 2008 - 2009 році:

1. Як показують графіки, наведені на рис.1.4 - 1.6, валютний еквівалент агрегатів валюти балансу АКБ «Укрсоцбанк» почав своє падіння з 01.07.2008 року з рівня 7,403 млрд. доларів США і станом на 01.01.2010 року знизився до рівня 5,467 млрд.доларів США, тобто відносний рівень падіння становить -26,15%. При цьому динаміка доларового еквіваленту ресурсної бази власних, запозичених та залучених коштів банку в річний період (з 01.07.2008 по 01.01.2010) характеризується наступними показниками:

- доларовий еквівалент обсягу запозичених коштів інших банків зріс на +6,42% (100% міжбанківський валютний кредит материнського банку Unicredit в Європі);

- доларовий еквівалент обсягу залучених поточних коштів юридичних осіб зменшився на -63,73%;

- доларовий еквівалент обсягу залучених строкових коштів юридичних осіб зменшився на -52,89%;

- доларовий еквівалент обсягу залучених поточних коштів фізичних осіб зменшився на -50,67%;

- доларовий еквівалент обсягу залучених строкових коштів фізичних осіб зменшився на -38,6%;

- доларовий еквівалент обсягу залучених коштів за емітованими банком борговими цінними паперами зменшився на -99,6%;

- доларовий еквівалент обсягу власного капіталу зріс на +5,69%;

2. Таким чином, ресурсна база залучених коштів банку за період кризи 2008 - 2009 рр. втрачена на -52% і тільки за рахунок зовнішніх кредитів материнської групи Unicredit банк ВАТ АКБ „Укрсоцбанк” вижив в кризі.

3. Обсяг кредитного портфелю банку за 2009 рік зменшився з рівня 5,673 млрд.$ до 5,08 млрд.$ (на -10,0% без врахування інфляції), при цьому резерв на кредитні ризики зріс з рівня -219,4 млн.$ до рівня -564,3 млн.$

Таблиця 1.3

Динаміка кредитно - інвестиційного портфелю АКБ «Укрсоцбанк» у 2008 - 2009 роках [46]

Рис.1.7. Динаміка рентабельності активів ROA та власного капіталу ROE АКБ «Укрсоцбанк» у 2008 - 2009 роках

2. Розрахунково-касове обслуговування клієнтів в ВАТ АКБ „Укрсоцбанк”

2.1 Операції розрахунково-касового обслуговування клієнтів - юридичних, фізичних осіб та інших банків

Структура банку складається з трьох бізнес-орієнтованих напрямків [45]:

· Корпоративний бізнес -- обслуговування юридичних осіб.

· Роздрібний бізнес -- обслуговування фізичних осіб.

· Фінансово-інституційний бізнес -- надання послуг комерційним банкам та компаніям, які емітують власні фінансові інструменти, як правило, корпоративні облігації.

Відповідно з сегментацією клієнтської бази розрахунково-касове обслуговування в ВАТ АКБ „Укрсоцбанк” має уніфіковані та спеціалізовані банківські продукти:

1. Для сегменту клієнтів - юридичних осіб та приватних підприємців:

- відкриття поточних рахунків і національній та іноземній валютах, проведення перерахувань безготівкових коштів у внутрішніх та зовнішньоеко-номічних операціях;

- купівля -продаж безготівкової іноземної валюти для проведення перерахувань по оплаті зовнішньоекономічних договорів;

- видача готівки в касу підприємства чи інкасація господарської виручки готівки на розрахунковий рахунок підприємства;

- обслуговування „зарплатних” та „відряджувальних” проектів за допомогою пластикових платіжних карток з самостійним отриманням готівки в банкоматах чи проведення безготівкової оплати товарів і послуг (еквайринг);

- обслуговування „корпоративних” платіжних карток для проведення операцій безготівкової оплати послуг з рахунку підприємства;

- віддалене обслуговування клієнтів по безготівковим комерційним платежам за допомогою „електронних комплексів” - „Клієнт-банк”, „Інтернет- банкінг”, „SMS - банкінг”.

2. Для сегменту клієнтів фізичних осіб:

- відкриття поточних рахунків і національній та іноземній валютах, проведення перерахувань безготівкових коштів у внутрішніх та зовнішньоеко-номічних операціях згідно переліку операцій в Інструкції [10];

- проведення переказів готівкових коштів по оплаті комунальних послуг та інших послуг без відкриття розрахункового рахунку;

- валютообмінні готівкові операції;

- операції з продажу та покупки дорожніх чеків в іноземній валюті;

- відкриття спеціальних пенсійних та бюджетних розрахункових рахунків по отриманню пенсії та державної бюджетної допомоги;

- видача готівки з розрахункового рахунку чи зарахування готівки на розрахунковий рахунок;

- обслуговування „зарплатних”, „пенсійних”, „бюджетних” та „відряджу-вальних” проектів за допомогою пластикових платіжних карток з самостійним отриманням готівки в банкоматах чи проведення безготівкової оплати товарів і послуг (еквайринг);

- віддалене обслуговування клієнтів по безготівковим картковим платежам за допомогою „електронних комплексів” - „Інтернет-банкінг”, „SMS - банкінг”;

- проведення переказів готівкових коштів в національній та іноземній валютах по Україні та за кордон з використанням Інтернет-систем переказу „Western -Union”, „СОФТ”;

3. Для клієнтів - інших комерційних банків:

- відкриття та ведення системи взаємних „ЛОРО” та „НОСТРО” коррес-понденських рахунків для проведення переказів безготівкових коштів клієнтів в національній та іноземній валютах;

- вікриття та ведення кореспондентського рахунку в Національному банку України в системі безготівкових платежів в національній валюті;

- відкриття та ведення корреспондентських рахунків в національній та іноземній валютах в клірингових банках по обслуговуванню пластикових банківських платіжних систем через автомати самообслуговування;

- продаж та купівля готівкових коштів в національній та іноземній валю-тах за безготівкові кошти для касового обслуговування клієнтів та автоматів самообслуговування;

- обслуговування транзакцій інших платіжних систем через мережу бан-коматів ВАТ АКБ „Укрсоцбанк”.

В ВАТ АКБ „Укрсоцбанк” клієнт може обслуговуватися:

· на основі загальних тарифів;

· на основі одного із тарифних пакетів.

В додатку В наведений приклад договору на відкриття банківського рахунку та загальний тарифний пакет на розрахунково-касове обслуговування в національній та іноземній валютах.

При віддаленому розрахунковому обслуговуванні клієнти можуть управ-ляти грошовими потоками на своїх поточних рахунках незалежно від розкладу роботи банку й часу доби, не витрачаючи часу й коштів на обслуговування у відділенні:

· Ви здійснюєте всі необхідні операції з рахунком завдяки системі Інтернет-Клієнт-Банк

· Ви одержуєте оперативну інформацію про рух коштів на рахунку максимально зручним для Вас способом -- за телефоном, електронною поштою або за допомогою SMS-повідомлень

· Здійснення операцій у будь-який час доби, у будь-який день тижня

· Простота оформлення й використання

· Висока оперативність обслуговування завдяки застосуванню новітніх технологій і програмного забезпечення

· Високий ступінь захищеності операцій та інформації про них

Підключившись до послуги «Інтернет-Клієнт-Банк», клієнт зможе досяг-ти максимальної оперативності у своїй роботі. «Інтернет-Клієнт-Банк» -- це технологічно сучасна система, що активно розвивається, легка у використанні й навчанні, багатофункціональна та абсолютно безпечна:

· Ви готуєте й передаєте в банк такі фінансові документи:

· Платіжні доручення в національній та іноземній валюті

· Заявки на купівлю, продаж і конвертацію валюти

· Зарплатні відомості для зарахування коштів на карткові рахунки співробітників

· Конфіденційні листи з можливістю вкладення файлів

· Ви одержуєте оперативну інформацію про стан Ваших рахунків і рахунків підпорядкованих Вам організацій

· Ви можете інтегрувати систему з бухгалтерськими програмами

· Ви користуєтеся переглядом, роздруківкою та імпортуванням електронних документів

· Ви маєте доступ до архіву платіжних документів за тривалий період

· Ви користуєтеся автоматичним довідником при заповненні реквізитів платіжних доручень

· Ви поповнюєте й знімаєте кошти з депозиту «OnLine»

Переваги:

· Можливість виконання широкого спектра операцій

·
Вигідні тарифи при щомісячній абонентській платі всього 50 грн.

· Цілковита безпека завдяки шифруванню даних, ефективним механізмам криптографічної аутентифікації та застосуванню електронного цифрового підпису під електронними документами

· Постійне розширення функціональності системи, яка дає змогу додавати нові модулі й шаблони документів

· Надання необхідного програмного забезпечення

· Можливість вибору модуля, який найбільше підходить до встановленого у Вас типу зв'язку:

2.2 Документи та бухгалтерські проводки при розрахунково-касових операційях в ВАТ АКБ „Укрсоцбанк”

Загальні засади грошового обігу та функціонування платіжних систем в Україні, відносини у сфері переказу коштів регулюються Конституцією України, законами України "Про Національний банк України"[2], "Про банки і банківську діяльність" [1], "Про поштовий зв'язок", “ Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” [3] , іншими актами законодавства України та нормативно-правовими актами Національного банку України, а також Уніфікованими правилами та звичаями для документарних акредитивів Міжнародної торгової палати, Уніфікованими правилами з інкасо Міжнародної торгової палати, Уніфікованими правилами по договірних гарантіях Міжнародної торгової палати та іншими міжнародно-правовими актами з питань переказу коштів.

Безготівкові грошові кошти в національній валюті - це банківські записи, про наявність у клієнта банку підтверджених випискою банку кредитних вимог до банку в грошових одиницях України, які виконують функцію засобу платежу по Україні та обліковується на рахунках у банках-резидентах [9].

Безготівкові грошові кошти в іноземній валюті - це банківські записи, про наявність у клієнта банку-резидента підтверджених випискою банку-нерезидента кредитних вимог до банку в грошових одиницях іноземної валюти, які виконують функцію засобу міжнародного платежу та обліковується на рахунках у банках-нерезидентах (на кореспондентських рахунках банків -резидентів).

Безготівкові розрахунки - це банківські операції перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді.

Безготівкові розрахунки слід розглядати як цілісну систему, яка включає:

- класифікацію розрахунків;

- організацію розрахунків;

- форми відповідних документів;

- взаємовідносини платників з банками.

“Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” [
9] встановлює загальні правила, види і стандарти розрахунків юридичних і фізичних осіб та банків у грошовій одиниці України на території України, що здійснюються за участю банків.

Для здійснення безготівкових операцій підприємства - учасники безготівкових розрахунків відкривають рахунки згідно “ Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах “ [10], а також рахунки для обліку коштів у розрахунках за конкретними операціями (акредитиви, розрахункові чеки тощо).

Під час здійснення безготівкових розрахунків можуть застосовуватись розрахункові документи на паперових носіях та в електронному вигляді.

Інструкція [9] встановлює правила використання під час здійснення розрахункових операцій таких видів платіжних інструментів (платіжні інструменти - це засіб певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ коштів з відповідного рахунку платника):

1.Меморіального ордера (таблиця Г.2 додаток Г).

Меморіальний ордер - це розрахунковий документ, який складається за ініціативою банку для оформлення операцій щодо списання коштів з рахунку платника і внутрішньобанківських операцій відповідно до Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" [3] та нормативно-правових актів Національного банку.

2. Платіжного доручення (таблиця Г.3 додаток Г).

Платіжне доручення - це розрахунковий документ, що містить письмове доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку зазначеної суми коштів та її перерахування на рахунок отримувача.

3. Платіжної вимоги-доручення.

Платіжна вимога-доручення - це розрахунковий документ, який складається з двох частин:

- верхньої - вимоги отримувача безпосередньо до платника про сплату визначеної суми коштів;

- нижньої - доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку визначеної ним суми коштів та перерахування її на рахунок отримувача.

4. Платіжної вимоги.

Платіжна вимога - це розрахунковий документ, що містить вимогу стягувача або в разі договірного списання отримувача до банку, що обслуговує платника, здійснити без погодження з платником переказ визначеної суми коштів з рахунку платника на рахунок отримувача.

5. Розрахункового чека (таблиця Г.5 додаток Г).

Розрахунковий чек - це розрахунковий документ, що містить нічим не обумовлене письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця) банку-емітенту, у якому відкрито його рахунок, про сплату чекодержателю зазначеної в чеку суми коштів.

6. Акредитива (таблиця Г.6 додаток Г).

Акредитив - це договір, що містить зобов'язання банку-емітента, за яким цей банк за дорученням клієнта (заявника акредитива) або від свого імені проти документів, які відповідають умовам акредитива, зобов'язаний виконати платіж на користь бенефіціара або доручає іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж.

Розрахункові документи складаються на бланках, форми яких наведені в додатку Г. Реквізити розрахункових документів за цими формами заповнюються згідно з вимогами додатка 8 до Інструкції [9]. Усі текстові елементи бланків мають бути виконані українською мовою. Відповідальність за правильність заповнення реквізитів розрахункового документа несе особа, яка оформила цей документ і подала до обслуговуючого банку.

Банки перевіряють відповідність заповнення реквізитів розрахункових документів клієнтів вимогам додатка 8 до Інструкції [9]:

- банк платника перевіряє заповнення таких реквізитів: "Платник", "Код платника", "Рахунок платника", "Банк платника", "Код банку платника", а та-кож "М. П." та "Підписи платника";

- банк отримувача - заповнення таких реквізитів: "Отримувач", "Код отримувача", "Рахунок отримувача", "Банк отримувача", "Код банку отримувача", а також "М. П. отримувача" та "Підписи отримувача";

- банк стягувача - заповнення таких реквізитів: "Стягувач", "Код стягувача", "Рахунок стягувача", "Банк стягувача", "Код банку стягувача", а також "М. П. стягувача" та "Підписи стягувача" .

Якщо розрахункові документи, у яких перевірені реквізити, заповнено з порушенням вимог, то банк, що здійснив перевірку, повертає їх без виконання.

Клієнт, виходячи з технічних можливостей своїх та обслуговуючого банку, може подавати до банку розрахункові документи як на паперових носіях, так і у вигляді електронних розрахункових документів, використовуючи системи дистанційного обслуговування. Спосіб подання клієнтом документів до банку передбачається в договорі банківського рахунку.

Банк виконує розрахункові документи відповідно до черговості їх надходження та виключно в межах залишку коштів на рахунку клієнта, якщо інше не встановлено договором між банком і клієнтом.

Засобами безготівкових платежів підприємств в іноземній валюті при здійсненні зовнішньоекономічних контрактів є наступні:

1. Банківський переказ, який виконується згідно Положенню про оформлення та виконання документів на перерахування, зарахування, купівлю та продаж іноземної валюти або банківських металів” [13] (Додаток Д);

2. Документарний акредитив, технологія виконання якого наведена в «Положенні про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями» [14] (Додаток Е);

3. Інкасування чеків в іноземній валюті, яке виконується згідно з “Правилами бухгалтерського обліку банками України операцій з чеками в іноземній валюті” [19] (Додаток Ж);

Між готівковою і безготівковою формами розрахунків існує тісний зв'язок. Так, одержуючи виручку за реалізовану продукцію в безготівковій формі, підприємство повинно отримати в установленому порядку в банківській установі готівку для виплати заробітної плати, покриття різних витрат, на господарські потреби тощо. У цьому разі гроші, що надійшли в безготівковій формі, можуть бути отримані в банку в готівковій формі.

Облік готівково-безготівкових касових операцій з клієнтами банку проводиться згідно Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України № 495 [20]:

1. Операції з приймання готівки в національній та іноземній валютах від клієнтів через каси банків України відображаються в бухгалтерському обліку на підставі відповідних прибуткових касових документів, визначених Інструкцією про касові операції в банках України N 337 [15] такими бухгалтерськими проводками:

1а) приймання готівки від юридичних осіб для зарахування на власні поточні рахунки:

Дебет - 1001, 1002; Кредит - 2520, 2530, 2600, 2650;

1б) приймання готівки для зарахування на розподільчі рахунки в іноземній валюті у випадках, передбачених законодавством України:

Дебет - 1001, 1002; Кредит - 2603;

1в) приймання готівки від фізичних осіб для зарахування на поточні, вкладні (депозитні) рахунки:

Дебет - 1001, 1002; Кредит - 2620, 2625, 2630, 2635;

1д) приймання готівки від фізичних та юридичних осіб для зарахування на рахунки інших юридичних та фізичних осіб:

Дебет - 1001, 1002; Кредит - 2520, 2530, 2600, 2620, 2650, 2902.

2. Операції з видачі клієнтам готівки в національній та іноземній валютах з кас банків відображаються в бухгалтерському обліку на підставі відповідних видаткових документів, визначених Інструкцією про касові операції, такими бухгалтерськими проводками:

2а) видача готівки юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, а також підприємцям з їх поточних та інших рахунків:

Дебет - 2520, 2530, 2600, 2650; Кредит - 1001, 1002;

2б) видача готівки фізичним особам з поточних, вкладних (депозитних) рахунків:

Дебет - 2620, 2630, 2635; Кредит - 1001, 1002.

3. Операції з приймання готівки в національній валюті від фізичних та юридичних осіб та готівки в іноземній валюті від фізичних осіб для здійснення: 3а) переказу без відкриття рахунку та виплати переказу отримувачу готівкою відображаються такими бухгалтерськими проводками:

Дебет - 1001, 1002; Кредит - 2902, 2909;

3б) видача переказу клієнту без відкриття рахунку в банку:

Дебет - 2902, 2909; Кредит - 1001, 1002.

4. Отримані комісійні за послуги банку, що сплачені готівкою, відображаються в бухгалтерському обліку такою бухгалтерською проводкою:

Дебет - 1001, 1002; Кредит - 6110.

5. Банк має відображати в бухгалтерському обліку операції з інкасації готівки клієнтів банку такими бухгалтерськими проводками:

5а) отримання коштів інкасаторами банку та доставки до банку:

Дебет - 1005; Кредит - 2600;

5б) після перерахування грошової виручки здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет - 1001, 1002; Кредит - 1005;

6. Банк має відображати операції з отримання готівки за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування для подальшого зарахування на відповідні рахунки такими бухгалтерськими проводками:

Дебет - 1004; Кредит - 2920;

6а) під час зарахування на відповідні рахунки:

Дебет - 2920; Кредит - рахунки для обліку кредитів, депозитів, рахунки клієнтів тощо.

3. Технологія розрахунків в ВАТ АКБ „Укрсоцбанк” з використанням банківських пластикових платіжних карток

3.1 Механізми розрахунково-касових готівкових та безготівкових розрахунків за допомогою платіжних карток

Механізм безготівкових розрахунків за допомогою платіжних карток в Україні обумовлений «Положенням про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням» [21].

Згідно з внутрішніми „Правилами здійснення операцій за банківськими картковими (поточними) та депозитними рахунками, відкритими клієнтами в АКБ „Укрсоцбанк” (Рішення Правління АКБ „Укрсоцбанк”, Протокол № 24 від 28.10. 2008 р.) розрахунково-касові операції з використанням банківських платіжних карток мають наступні режими:

1. Порядок ведення рахунків.

1.1. Банк на підставі наданих Держателем відповідно до вимог чинного законодавства України документів відкриває Держателю Рахунок або Рахунок та Депозит, випускає та надає Держателю Картку та ПІН - конверт до неї, а також забезпечує здійснення розрахунків за Операціями проведеними з використанням Картки, в межах Витратного ліміту.

1.2. Банк може відкрити Держателю Кредитну лінію в сумі, визначеній Договором. В залежності від виду Тарифного пакету Кредитна лінія може бути надана з встановленням забезпечення повернення коштів або без нього.

1.3. За письмовою заявою Держателя Банк може надати іншим його довіреним особам право користування коштами, що знаходяться на Рахунку, шляхом випуску Додаткових Карток. У разі отримання Карток таких осіб (Держателів Додаткових Карток) безпосередньо Держателем, який є власником рахунку, Картки вважаються отриманими Держателями Додаткових Карток.

1.4. Проведення Операцій з використанням Картки здійснюється наступним чином:

1.4.1. при проведенні Держателями операцій зняття готівкових коштів за Карткою в касі Банку та інших банків, обов'язковою умовою є пред'явлення ними паспорту або документу, що його замінює;

1.4.2. кожна операція за Рахунком щодо видачі або внесення готівкових коштів в касу Банку\Банкомат або в касу іншого банку супроводжується видачею Держателю Чека Платіжного термінала або Сліпа. Додатково до вказаних документів, Держателю може бути наданий касовий документ. Держатель ставить свій підпис на цих документах, попередньо перевіривши, що сума, що була внесена \ знята з Рахунку, відповідає сумі фактично внесених \ знятих коштів;

1.4.2.1. якщо Картка використовується в Банкоматі\Інформаційно-платіжному терміналі, введення Держателем ПІН-коду замінює підпис Держателя;

1.4.2.2. якщо реквізити Картки використовуються в системі Інтернет банкінгу, ідентифікація Держателя здійснюється на підставі введеного ним ПІН 2 - коду або одноразового паролю, отриманого через Банкомат;

1.4.3. видача Держателю готівкових коштів в касі Банку проводиться в межах ліміту залишку готівки в касі. У випадку необхідності отримання Держателем суми, що перевищує зазначений ліміт, така операція проводиться не пізніше наступного робочого дня після надання Держателем до Банку відповідного замовлення на отримання готівки;

1.4.4. підтвердженням виконання операції, здійсненої Держателем в сис-темі Інтернет банкінгу є відповідні повідомлення, що надаються системою Інтернет банкінг Держателю.

1.5. Держатель особисто або через інших осіб здійснює поповнення Рахунку/Депозиту способами, що не суперечать чинному законодавству України. Готівкові кошти, що вносяться через касу Банку, та безготівкові зарахування на Рахунок/Депозит зараховуються за умови зазначення у призначенні платежу номеру Рахунку та прізвища, ім'я, по батькові Держателя, який є власником Рахунку/Депозиту. При поповненні Рахунку через Платіжний термінал/Банкомат, що підтримує таку функцію, використовується тільки Картка.

1.6. При поповненні Рахунку/Депозиту готівковим або безготівковим шляхом у валюті Рахунку/Депозиту, Банк зараховує кошти на Рахунок не пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту отримання їх Банком. При цьому в призначенні платежу повинні бути вказані реквізити, що зазначені в цих Правилах. У випадку надходження на Рахунок/Депозит грошових коштів у валюті, що не співпадає із валютою Рахунку/Депозиту, зарахування таких коштів не проводиться.

1.7. При зарахуванні на Рахунок/Депозит, власником якого є Держатель - нерезидент, коштів в національній або іноземній валюті Держателем або Держателем Додаткової Картки, до Банку повинні надаватись документи, що підтверджують джерела походження цих коштів. На Рахунки, власниками яких є Держателі-нерезиденти, забороняється зарахування коштів фізичних осіб-резидентів у готівковій та\або безготівковій формах.

1.8. При проведенні безготівкових платежів з використанням Картки для здійснення оплати вартості товарів (послуг), Держатель підписує Чек Платіжного терміналу або Сліп, попередньо перевіривши правильність зазначення в ньому суми коштів та дати здійснення операції. Після проведення операції, Держатель отримує копію оформленого Чеку Платіжного терміналу або Сліпа.

1.9. Банк нараховує та сплачує Держателю проценти на залишки коштів, що знаходяться на Рахунку/Депозиті у розмірах, визначених у відповідності до умов Договору та цих Правил. При розрахунку процентів не враховується день зарахування коштів на Рахунок/Депозит та враховується день списання коштів з Рахунку/Депозиту.

1.10. Банк має право змінити встановлений Договором розмір ставки, за якою нараховуються проценти на залишки коштів на Рахунку/Депозиту.

1.10.1.У разі зміни розміру процентної ставки в сторону збільшення, новий її розмір вважається погодженим Держателем.

1.10.2. У разі зміни розміру процентної ставки в сторону зменшення, Банк зобов'язаний повідомити про це Держателя не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати впровадження нового розміру процентної ставки шляхом публікації повідомлення у друкованих засобах масової інформації (газеті „Урядовий кур'єр”), а також шляхом розміщення відповідного оголошення на інформаційних стендах, що знаходяться у приміщеннях Банку, на сайті www.usb.com.ua та у щомісячних Виписках, які формуються у порядку, встановленому цими Правилами.

1.10.3. У випадку, якщо Держатель не погодиться з новим розміром процентної ставки, за якою нараховуються проценти на залишки коштів на Рахунку/Депозиту, він зобов'язаний діяти відповідно до порядку, встановленого п. 2.25. цих Правил.

1.11. Проценти на використану Кредитну лінію/Овердрафт/прострочений Кредит/прострочений Овердрафт станом на початок операційного дня нараховуються та сплачуються у валюті Кредитної лінії/Овердрафту /простроченого Кредиту/простроченого Овердрафту при кожному зарахуванні коштів на Рахунок за період з дати останнього нарахування процентів до дати зарахування коштів на Рахунок, а також в передостанній робочий день місяця, включаючи його.

1.12. Списання за Рахунком Операцій з використанням Картки у разі, якщо валюта Рахунку відрізняється від валюти проведення Операції проводиться наступним чином:

1.12.1. У разі, якщо валютою проведення Операції з використанням Картки є Долар США, Євро або Гривня та така валюта відрізняється від валюти ведення Рахунку, Банк списує з Рахунку кошти у валюті ведення Рахунку у сумі, що еквівалентна сумі Операції. Сума Операції перераховується у валюту ведення Рахунку за курсом, встановленим Банком на день списання.

1.12.2. У разі, якщо валюта розрахунку з використанням Картки є відмінною від Долара США, Євро або Гривні і така валюта відрізняється від валюти ведення Рахунку, Банк здійснює списання суми Операції у валюті Рахунку в розмірі, достатньому для розрахунку з банком-еквайром за проведену Операцію. Сума до списання виставляється Платіжною системою та перераховується Банком у валюту ведення Рахунку за курсом, встановленим Банком на день списання.

1.12.3. У разі, якщо Рахунок відкривається в іноземній валюті, Держатель доручає, а Банк зобов'язується здійснювати продаж іноземної валюти, розміщеної на Рахунку, для сплати Держателем комісій на користь Банку за послуги, надані останнім, в порядку встановленому чинним законодавством України.

1.13. Держатель доручає, а Банк зобов'язується в порядку договірного списання списувати з Рахунку, в тому числі за рахунок Незнижувального залишку, в строки та на умовах, викладених в Правилах, та в розмірах, визначених Тарифами, наступні суми:

1.13.1. суми всіх здійснених з використанням Карток операцій, нарахованих процентів, Кредиту, Овердрафтів, простроченої заборгованості, комісій, курсових різниць, плату по претензіях, непідтверджених банком-еквайром, інші платежі, які стали наслідком або виникли в зв`язку з використанням Карток Держателів відповідно до Тарифів;

1.13.2. вартість послуг, що наведені в Тарифах, у випадку користування Держателями цими послугами.

1.14. У разі, якщо Держатель не поповнить Рахунок таким чином, щоб забезпечити Банку можливість здійснення договірного списання з Рахунку сум, визначених Правилами, заборгованість, що виникла на Рахунку, вважається простроченою з наступного дня після настання строку платежу.

1.15. У разі, якщо Банк здійснює договірне списання за рахунок Незнижувального залишку на Рахунку, Картка стає неактивною до моменту повного розрахунку Держателя за наявною заборгованістю перед Банком та поповнення Держателем суми коштів Незнижувального залишку.

1.16. При надходженні на Рахунок коштів, вони в першу чергу направляються на погашення прострочених процентів за заборгованістю, простроченої заборгованості, на сплату строкових процентів за заборгованістю, погашення заборгованості, сплату комісій за розрахунково-касове обслуговування, оплату вартості послуг за Договором, Правилами та Тарифами, поповнення Незнижувального залишку, а решта коштів зараховується на Рахунок.

1.17. Перелік послуг, що надаються Банком, та їх вартість можуть бути змінені у випадку прийняття уповноваженим органом Банку відповідного рішення. Про зміну Тарифів, Банк повідомляє способом, встановленим п. 2.23. Правил, а також шляхом розміщення відповідного оголошення на інформаційних стендах, що знаходяться у приміщеннях Банку та на сайті www.usb.com.ua за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до вступу у дію таких змін.

1.18. У випадку, якщо Держатель не погодиться з новими Тарифами, про які він був повідомлений відповідно до умов п. 2.24. цих Правил / новим розміром процентної ставки, що нараховується на залишки коштів на Рахунках\ Депозитах, про який він був повідомлений у відповідності до положень п. 2.15.2. Правил / новим розміром процентної ставки за користування Кредитом/Овер драфтом/простроченим Кредитом/простроченим Овердрафтом, про який він був повідомлений у порядку, встановленому п. 2.16.2 цих Правил, він зобов'язаний не пізніше, ніж через 10 (десять) календарних днів з дня повідомлення його про відповідні зміни у порядку, встановленому положеннями цих Правил, повідомити про це Банк шляхом надання письмової заяви;

1.19. Держатель отримує в Банку 1 (один) примірник Договору, при цьому в статті «Реквізити та підписи Сторін» в обов'язковому порядку повинен бути проставлений підпис відповідального працівника Банку та печатка Банку.

1.20. Підключення Держателя до послуг отримання Виписок на адресу електронної пошти або послуги Мобільного банкінгу може бути проведено:

- шляхом надання заяви до Банку;

- шляхом звернення до Контакт-центру Банку.

1.20.1. Підключення Держателя до системи Інтернет банкінгу здійснюється ним самостійно через введення в системі Інтернет банкінгу ПІН 2 - коду, одержаного в ПІН-конверті при отриманні Картки в Банку. Держателі, що не отримали ПІН 2-код, здійснюють підключення до системи Інтернет банкінгу шляхом введення одноразового паролю, отриманого в Банкоматі Банку. Порядок підключення до системи Інтернет банкінгу здійснюється у відповідності до Інструкції користувача, розміщеної на сайті www.usb.com.ua. Інформація щодо здійснених Держателем операцій в системі Інтернет банкінгу фіксується в електронних протоколах роботи системи Інтернет банкінг, які зберігаються у Банку.

Страницы: 1, 2


© 2008
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.