РУБРИКИ

Інформаційні системи і технології підприємства

 РЕКОМЕНДУЕМ

Главная

Валютные отношения

Ветеринария

Военная кафедра

География

Геодезия

Геология

Астрономия и космонавтика

Банковское биржевое дело

Безопасность жизнедеятельности

Биология и естествознание

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело и гражд. оборона

Кибернетика

Коммуникации и связь

Косметология

Криминалистика

Макроэкономика экономическая

Маркетинг

Международные экономические и

Менеджмент

Микроэкономика экономика

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка

ПОИСК

Інформаційні системи і технології підприємства

Інформаційні системи і технології підприємства

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Кафедра прикладної математики

Shura19@yandex.ru

Контрольна робота

з дисципліни “Інформаційні системи

і технології підприємства”

студента -го курсу -ї групи

спеціальності “Економіка підприємства”

заочної форми навчання

Викладач:

РІВНЕ - 2004

ЗМІСТ

сторінка

1. Системи та їх

класифікація...........................................................

............. 3

2. Методи класифікації економічної інформації

........................................ 5

3. Принципи побудови управлінських інформаційних систем ............... 7

Література

............................................................................

................................... 10

Номер залікової книжки –

Варіант – .

1. Системи та їх класифікація.

Призначення інформаційних систем (ІС) в економіці – це автоматизація

розрахунків, під якою розуміють людино-машинне розв'язування економічних

задач. Для цього розробляються і впроваджуються такі види забезпечення:

правове, інформаційне, програмне, математичне, методичне, організаційне,

технічне, лінгвістичне та ергономічне.

Сучасний етап розробки ІС в економіці країни характеризується

створенням ІС нового покоління, до яких належать експертні системи, системи

підтримки прийняття рішень, інформаційно-пошукові системи, системи із

штучним інтелектом. Основою створення таких систем є децентралізація

структури ІАСУ та організація розподільної обробки інформації. Технічною

передумовою створення таких систем є значне поширення ПЕОМ. Організаційною

передумовою виникнення таких систем стали процеси децентралізації

управління, що відбуваються в країні. Структурно вони реалізуються у

вигляді мереж обчислювальних машин або мереж АРМ.

Класифікація систем.

ІС можуть значно різнитися за типами об'єктів управління, характером

та обсягом розв'язуваних задач та іншими ознаками (рис. 1).

Рис. 1. Ознаки класифікації ІС

Державні ІС призначені для вирішення найважливіших

народногосподарських проблем країни. На базі обчислювальних, комплексів та

економіко-математичних методів складають перспективні та поточні плани

розвитку країни, розробляють державний бюджет та контролюють його виконання

тощо. Центральне місце в мережі державних ІС займає автоматизована система

державної статистики (АСДС), яка є основним джерелом статистичної

інформації і необхідна для функціонування державних та регіональних ІС.

АСДС взаємодіє з автоматизованою системою планових розрахунків (АСПР)

Міністерства економіки України, автоматизованою системою фінансових

розрахунків (АСФР) Міністерства фінансів, автоматизована система обробки

інформації з цін (АСОІ цін), автоматизована система обробки науково-

технічної інформації (АСО НТІ) тощо.

Територіальні (регіональні) ІС призначені для управління

адміністративно-територіальним регіоном. Ці системи виконують роботи з

обробки інформації, яка необхідна для реалізації функцій управління

регіоном, формування звітності та видачі оперативних даних місцевим і

керівним державним та господарським органам.

Галузеві ІС призначені для управління підвідомчими підприємствами та

організаціями. Сфери застосування — промислова, непромислова, наукова.

ІС управління підприємствами (АСУП) — це системи із застосуванням

сучасних засобів автоматизованої обробки даних, економіко-математичних та

інших методів для розв'язування задач управління виробничо-господарською

діяльністю підприємств.

ІС управління технологічними процесами (АСУ ТП) керують станом

технологічних процесів.

Інформаційно-пошукові системи (ІПС) орієнтовані на розв'язування

задач пошуку інформації без її змістовної обробки.

Інформаційно-довідкові системи (ІДС) призначені для обчислення

значень арифметичних функцій за результатами пошуку.

Інформаційно-управляючі системи (ІУС) призначені для автоматизованого

розв'язування широкого кола задач управління.

Системи підтримки прийняття рішень (СППР) — це інтерактивні

комп'ютерні системи, які призначені для підтримки різних видів діяльності

та прийняття рішень із слабкоструктурованих або неструктурованих проблем.

Штучний інтелект — це штучні системи, створені людиною на базі ЕОМ,

що імітують розв'язування людиною складних творчих задач. Створенню

інтелектуальних ІС сприяла розробка в теорії штучного інтелекту логіко-

лінгвістичних моделей, які дають змогу формалізувати конкретні змістовні

знання про об'єкти управління та процеси, що відбуваються в них.

Розрізняють три типи інтелектуальних ІС:

1) інтелектуальні інформаційно-пошукові системи (ІІПС) — системи типу

"запитання-відповідь";

2) розрахунково-логічні ІС — дають змогу користувачам, які. не є

програмістами розв'язувати у режимі діалогу з ЕОМ свої задачі з

використанням складних методів та відповідних прикладних програм;

3) експертні системи — дають змогу проводити ефективну

комп'ютеризацію областей, які подані в експертній описовій формі, а

використання математичних моделей неможливе або утруднене.

2. Методи класифікації економічної інформації.

Система класифікації визначається і характеризується використаним

методом класифікації, ознаками класифікації, послідовністю і кількістю

рівнів класифікації, кількістю угруповань.

Метод класифікації – це сукупність правил створення системи

класифікаційних угруповань та зв"язки між ними. Розрізняють два основних

методи класифікації: ієрархічний та фасетний.

Ієрархічний метод класифікації характеризується тим, що початкова

множина об"єктів ТЕІ послідовно поділяється на угруповання (класи) першого

рівня поділу, потім – другого і так далі. Сукупність угрупувань при цьому

утворює ієрархічну деревоподібну структуру, яку зображають у вигляді

гілястого графа (рис.2).

оС

1-й рівень

С1

С2 С3

С11

2-

й рівень

С12 С13

С22 С22

3-й рівень

С111 С112 С113 С114

Рис. 2. Схема угрупувань ієрархічного методу класифікації.

Ієрархічний метод класифікації характеризується глибиною (кількістю

рівнів класифікації), ємністю (глибина та кількість створених на кожному


© 2008
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.