РУБРИКИ

Контролінг і управлінський облік у банку

 РЕКОМЕНДУЕМ

Главная

Валютные отношения

Ветеринария

Военная кафедра

География

Геодезия

Геология

Астрономия и космонавтика

Банковское биржевое дело

Безопасность жизнедеятельности

Биология и естествознание

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело и гражд. оборона

Кибернетика

Коммуникации и связь

Косметология

Криминалистика

Макроэкономика экономическая

Маркетинг

Международные экономические и

Менеджмент

Микроэкономика экономика

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка

ПОИСК

Контролінг і управлінський облік у банку

p align="left">розрахунок звітних показників - нормативів, розшифровок, сум по касових символах і символах доходів і витрат і т.д. на основі даних аналітичного і синтетичного обліку, а також безпосередньо первинних документів.

Результати ведення фінансового обліку:

обов'язкова звітність для НБУ ( відповідні форми, звіт про ліквідність і тощо);

звітність для податкових органів, така як розрахунок залишкової вартості основних фундацій, фундації оплати праці,податку на прибуток;

звіт перед клієнтами, наприклад виписування по рахунку;

зовнішня публікована звітність, зокрема баланс банку, звіт про прибутки і збитки, звіт про рух грошових коштів.

Управлінський облік, у свою чергу об'єднує чотири складові:

операційний облік - облік господарських і бізнес - операцій банку у вигляді журналів операцій, договорів і контрактів, а також планових і фактичних платежів по них;

позиційний облік - розрахунок позицій і ведення облікових регістрів, такі як поточні позиції по активах і пасивах, фактичні доходи і витрати за певний період і т.д. на базі операційного обліку, а в деяких випадках і аналітичного обліку;

фінансове планування - визначення планових значень по позиціях і облікових регістрах на основі даних операційного і позиційного обліку, наприклад планові позиції по активах і пасивах, планові витрати і доходи.

фінансовий аналіз - розрахунок різних коефіцієнтів і фінансових показників з використанням результатів позиційного обліку і фінансового планування, наприклад, розрахунок поточної і термінової ліквідності, обчислення процентних GAP, розрахунок ROI і т.д.[40].

До результатів управлінського обліку відносяться:

дані про плановані і фактичні доходи і витрати і фінансові результати як в цілому в банку, так і в резерві його підрозділів;

структура активів і пасивів по банку в цілому, а також баланс по центрах відповідальності;

дані по клієнтській базі, наприклад, розподіл клієнтів за об'ємом засобів на їх рахівницях, угрупування клієнтів по регіонах і галузях, аналіз діяльності конкретного клієнта;

інформація про філіальну мережу, включаючи порівняльний аналіз діяльності філіалів;

відомості про виконання господарських і бізнес - операціях .

Також слід зазначити, що ведення позиційного обліку може полегшити розрахунок звітних показників для зовнішньої фінансової звітності.

3.3 Контролінг ризиків. Математичне сподівання прибутку у випадку обліку чинників ризику

Підрозділ ризик-менеджменту здійснює ідентифікацію, вимір, оцінку ризиків; встановлює ліміти для клієнтів, контрагентів на продукти, послуги; здійснює оперативне керівництво системою аналізу та контролю; вибір та реалізацію інструментів моніторингу, розробляє заходи щодо управління ризиками тощо.

Незважаючи на поширеність цієї теоретичної та практичної позиції, з нею можна погодитися лише частково. Ускладнення банківської діяльності виявляється у декількох площинах - це здійснення операцій із надзвичайно ризикованими фінансовими інструментами, і створення досить розгалуженої мережі філій банку, що призводить до зростання його ризикової позиції, і поширення тенденції щодо формування банківських альянсів (банківських холдингових груп, фінансових корпорацій тощо). До складу останніх входять декілька фінансово-кредитних установ, що наражаються на різноманітні види ризиків, управління якими потребує особливої уваги. За таких умов локалізація всієї роботи з ризиками в підрозділі ризик-менеджменту не відповідатиме концепції інтегрованого управління. Передусім ризикова складова майже не підпорядковується загальному процесу планування діяльності банку, оскільки використовуються різні інформаційні бази. До того ж порушується правило оптимізації співвідношення дохід/ризик, дотримання якого потребує постійного регулювання на єдиній інформаційно-методичній основі. Локально встановлені ліміти не будуть відображати загальну ринкову або клієнтську політику банку.

Поєднання функцій управління портфельними ризиками, здійснення контролю за ними, а також забезпечення інформаційної підтримки всього процесу управління ризиками в рамках підрозділу ризик-менеджменту створює передумови для слабкої контрольованості всіх ризикових ситуацій, знижує ефективність самого процесу управління в банку.

З метою розв'язання зазначеної проблеми в банках доцільно ввести посаду ризик-контролера, який буде знаходитися у підпорядкуванні служби банківського контролінгу. Це дозволить забезпечити інтеграцію управління ризиками із загальним плануванням, аналізом і контролем [77].

На ризик-контролера пропонується покласти відповідальність за: ідентифікацію, класифікацію ризиків; вибір математичних методів і системи показників та коректність виміру ризиків банку; розробку глобальних (структурних) лімітів та контроль за їх дотриманням, а також участь у розробці методичного забезпечення управління ризиками.

Водночас ризик-менеджер має нести відповідальність за оцінку операцій банку з точки зору відповідності встановленому рівню ризиків, обгрунтування доцільності проведення кожної банківської операції з позиції "дохід-ризик", розробку заходів щодо зниження ризиків та здійснення контролю за ними, а також встановлення локальних лімітів, тобто обмежень на проведення окремих банківських операцій як у цілому, так і по клієнтах, контрагентах тощо. Ризик-менеджер також має безпосередньо управляти портфельними ризиками, що є абсолютно природним, оскільки керівник підрозділу фронт-офісу не може знати, яким чином конкретна банківська операція вплине на загальну ризикову позицію банку. Необхідно зазначити, що кожний банк має самостійно вирішувати питання щодо доцільності та можливості розмежування функцій, задач і повноважень між ризик-менеджментом та ризик-контролінгом. Це залежить від ступеня розвитку ринкових відносин у банківській сфері, розмірів банку та масштабів його діяльності, прийнятої банком концепції економічного управління, сформованої організаційної структури банку та бажання його керівництва здійснити її реформування відповідно до цілей розвитку банку.

Слід також враховувати, що ризик-менеджмент та ризик-контролінг знаходяться в уособленій єдності. Це означає, що вони тісно співпрацюють між собою, з іншого боку - кожен із них виконує специфічні функції та завдання. Наприклад, ризик-контролер встановлює межу відкритої позиції як по сукупному, так і по певних видах ризику і надає інформацію ризик-менеджеру, який здійснює управління ризиками в зазначеному коридорі.

Ризик-контролер визначає глобальні ліміти, тобто ліміти на окремі позиції балансу, а також ліміти по функціональних та виробничих (дирекції, філії або безбалансові відділення) підрозділах банку і надає цю інформацію ризик-менеджеру, який на основі даних фронт-офісів встановлює ліміти по продуктах, проектах, контрагентах, клієнтах тощо.

Комплексний підхід до побудови інтегрованої системи контролінгу орієнтований на зміцнення потенціалу банку у довгостроковій перспективі і зростання прибутку в короткостроковому періоді. Реалізацію цих цілей можна здійснювати лише враховуючи ризики, на які наражається банк. З позиції контролінгу ризик-контролінг надає узагальнену інформацію менеджерам банку в процесі планування, аналізу та контролю за банківською діяльністю щодо спектру ризиків, їх величини та ймовірності настання. Зокрема при плануванні будуть визначатися ризики, що супроводжують процес потенційного розвитку банку; прибутковість активів та прибутковість капіталу банку із урахуванням ризиків; максимально можливі втрати, які може дозволити собі банк у результаті настання ризикових подій без порушення платоспроможності. Банк також визначає доцільність прийняття ризику, виходячи із встановленого оптимального співвідношення дохід/ризик [60].

Слід зазначити, що такий підхід повністю відповідає новим положенням Базельського комітету, згідно з якими банки мають приділяти більше уваги визначенню дохідності із урахуванням ризику.

Вище зазначене дає можливість тлумачити контролінг ризиків як систему інформаційно-аналітичної та методичної підтримки ризик-менеджменту, яка забезпечує кількісний вимір і контроль ризикових позицій банку.

Об'єктом ризик-контролінгу є формування загальної картини банківських ризиків, здійснення їх виміру та встановлення допустимої межі втрати капіталу в результаті їх настання.

Мета ризик-контролінгу - оцінка здатності банку наражатися на ризик та доцільності його прийняття, враховуючи очікувану дохідність.

Для зменшення ризиків у обліку прибутку можна застосувати математичну модель сподівання прибутку у випадку обліку чинників ризику.

Позначимо через V(x) значення математичного очікування інтегрального дисконтованого прибутку (за норми дисконту Ri ) а інтенсивність одержуваного прибутку була x. Очевидно,що V(0)=0. Доречно розглядати випадок, коли x>0. Помітимо , для визначення V(x) Це дає можливість дисконтувати прибутки до моменту I=0.

Розглянемо малий інтервал часу (0, dt ). Тут можливі дві ситуації.

з ймовітністю щdt станеться збій у проекті. На усунення його наслідків знадобляться витрати (випадкова величина ), дисконтна величина яких о. Проект нормалізується через випадковий проміжок часу t ( випадкова величина ), після чого об'єкт перейде до нормального стану, якому відповідає математичне сподівання інтегрального дисконтного прибутку V(x)

Припустивши, що час ліквідації “збою” випадково і підкоряється експоненціальному закону розподілу із середнім значенням 0, математичне сподівання М дисконтного коефіцієнта можна представити у виді

, (3.1)

Вважаючи, що додаткові витрати в процесі усунення наслідків збою відбуваються рівномірно, а їхня величина за одиницю часу складає z, виявимо математичне чекання дисконтних витрат, зв'язаних одним “збоєм”:

, ( 3.2)

уздовж інтервалу ( 0,dt )часу з імовірністю kdt відбудеться економічна катастрофа. У такому випадку проект зупиниться, а тому інтегральний дисконтний прибуток від наступного функціонування об'єкта одержить нульове значення.

Маємо рівняння

, (3.3)

Де

, (3.4)

Лінійна функція

, (3.5)

За проведеними розрахунками можна зробити наступні висновки, що при застосування математичної моделі сподівання прибутку у випадку обліку чинників ризику зменшується ризик обліку прибутку, сприяє покращенню діяльності банку в цілому.

РОЗДІЛ 4. ПРАВОВІ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ, ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ В БАНКІВСЬКІЙ УСТАНОВІ

4.1 Аналіз санітарно - гігієнічних умов праці в установі банку

Лозівське відділення “ПриватБанк” у будівлі, зовнішні стіни якої виконані з залізобетону та цегли, а внутрішні - зі шлакоблоків. Будівля двоповерхова, банк знаходиться на першому поверсі. Загальна площа приміщення, складає 300 , висота приміщень - 3,3 метри. У банку працює двадцять осіб, таким чином, площа і об`єм на одного працюючого складають відповідно 4,17 та 13,75 , що не відповідають БНіП ІІ-90-81, СН 512-78, ДСанПіН 3.3.2.007-98 так як повинно складати відповідно 6та 15

Стелі у банку окрашені у білий колір, а стіни - у світло-сірий колір. Підлога вкрита лінолеумом забарвлення “під мармур”. На вікнах встановлено білі горизонтальні жалюзі. Інтер'єр доповнюють живі квіти У приміщенні встановлено двадцять столів для працюючих і два для клієнтів. Кількість меблів у банку складає 40 стільців і п'ять шаф.

Метеорологічні умови праці (мікроклімат) характеризуються температурою навколишнього повітря, вологістю повітря, швидкістю його руху, а також температурою навколишніх поверхонь. Так, згідно з БНіП 2.04.05-91, ДЕСТ 12.1.005-88, СН 4088-86, оптимальними можна вважати такі значення цих показників (для теплого періоду року, коли середньодобова температура зовнішнього середовища дорівнює або перевищує 10С, для робіт категорії “легка - Іб”):

температура навколишнього повітря - 22-24С;

вологість повітря - 40-60 %;

швидкість руху повітря - не більше 0,2 м/с;

температура навколишніх поверхонь - 18-25С.

У “ПриватБанку” значення показників, що характеризують мікроклімат, такі:

температура навколишнього повітря - 23С;

вологість повітря - 45 %;

швидкість руху повітря - 0,18 м/с;

температура навколишніх поверхонь - 23С.

Будівля, в якій розміщено“ ПриватБанк”, обладнана природною організованою вентиляцією. Кондиціонер - відсутній.

Загальнообмінна природна вентиляція побудована за схемою знизу вверх, що є рекомендованим для приміщень, де припливне повітря в холодний період року має температуру нижчу від температури приміщення. Тобто система загальнообмінної вентиляції спроектована з додержанням санітарно-гігієнічних вимог.

Система опалення будівлі, в якій розміщено “ ПриватБанк”, є централізованою та представлена системою водяного опалення низького тиску. Батареї - чавунні.

У кімнаті використовується комбіноване освітлення. Природне освітлення - віконне бокове одностороннє. В кімнаті розташовано два вікна, розміром 2,10 м x 3,10 м. Штучне освітлення - загальне рівномірне. Кількість світильників обрана таким чином, щоб рівень освітлення відповідав санітарним нормам. Кімната обладнана шістьма люмінесцентними лампами (газорозрядними лампами низького тиску) денного світла потужністю 36-40 Вт, що забезпечують освітленість 2340 лк.

Існує проблема утилізації люмінесцентних ламп. Для вирішення цього питання банк заключив договір з фірмою-виробником про наступну утилізацію відпрацьованих ламп з метою нейтралізації шкідливого впливу.

Аналізуючи шум, треба відмітити, де присутні два його різновиди: зовнішній та технологічний.

В приміщенні джерел підвищеного шуму немає, а принтери огороджені звукоізолюючими екранами. Зовні знаходиться магістраль з інтенсивним рухом. Для нейтралізації цього різновиду шуму встановлені звуконепроникні вікна: герметичне скло та щільне прилягання рам, використовується спеціальна паста, що має властивості герметизації, встановлені подвійні склопакети.

Джерелом електромагнітного випромінювання в банку є монітори ЕОМ, що представляють собою електронно-променеві трубки. Однак в банку застосовуються рідкокристалічні монітори сучасного покоління, які відповідають санітарним вимогам стосовно захисту від випромінювань.

Стосовно електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону слід зазначити таке. Електромагнітні випромінювання моніторів знаходяться нижче навіть тієї межі, для якої встановлюються гранично допустимі рівні (встановлюються починаючи з 30кГц, а електромагнітне випромінювання моніторів складає 20кГц). Банк володіє ліцензією на використання FM діапазону.

Наявні санітарно-гігієнічні приміщення мають належне оснащення. Санітарний стан відповідає встановленим вимогам. Двічі на день у приміщенні банку проводиться вологе прибирання, що знижує рівень запиленості повітря.

Параметри санітарно-гігієнічних умов наведено у табл.4.1.

Як свідчать дані табл. 4.1., всі санітарно-гігієнічні параметри відповідають всім встановленим нормам. Всі дані, а саме: температура повітря в перехідний період, відносна вологість, швидкість руху повітря, запиленість, освітленість, рівень шуму, знаходяться у межах встановлених параметрів санітарно-гігієнічних умов праці за державними стандартами.

Таблиця 4.1 Параметри санітарно-гігієнічних умов праці

№ п/п

Параметри

Фактичне значення

Норматив за державним стандартом

Відповідність фактичним значенням нормативу

1

Температура повітря в перехідний період,

25

22-24

Не відповідає

2

Відносна вологість, %

45

40-60

Відповідає

3

Швидкість руху повітря,

0,18

Не більше 0,2

Відповідає

4

Запиленість,

2,5

Не більше 4

Відповідає

5

Освітленість, лк

330

300-400

Відповідає

6

Рівень шуму, дБл

60

55-65

Відповідає

4.2 Техніка безпеки та протипожежна профілактика

На основі аналізу умов середовища в приміщенні банку можна зробити висновок, що це приміщення за рівнем електронебезпеки є приміщенням “без підвищеної небезпеки”. В приміщенні встановлено двадцять комп'ютерів, десять принтерів, п'ять телефонів, один електрочайник. Все обладнання працює під напругою 220V та є новим.

Комп'ютерна трипровідна мережа має відокремлену лінію для того, щоб робота побутових пристроїв не призвела до збоїв у роботі обчислювальної техніки. Банк придбав генератор-дизель - електростанція потужністю 30 кВт. Живлення відбувається з двох підстанцій. З метою попередження втрати або пошкодження даних використовується джерело безперебійного живлення та окремі побутові розетки, а також перетворювач напруги, робота якого побудована на основі накопичення на акумуляторних батареях в 200V. Комп'ютери підключені до електромережі за допомогою штепсельних з'єднань. У приміщенні застосовані обидва види захисту від ураження електричним струмом: заземлення та занулення. У приміщенні банку прокладена шина повторного захисного заземлення (заземлюючий провідник), що має металеве з'єднання з заземленою нейтраллю електроустановки. Шина повторного захисного заземлення доступна для огляду.

Занурення відбувається за рахунок трьохполосної розетки. На примітному місті встановлено аварійний резервний вимикач

Відповідальність за організацію охорони праці в банку несуть начальник відділення.

Інструктаж з охорони праці та техніки безпеки проводиться при прийнятті на роботу працівника, а також за встановленим графіком, тобто включає всі з передбачених видів інструктажу: вступний, первинний, повторний, позаплановий інструктаж у разі виникнення надзвичайних подій та цільовий. Наслідком навчань та інструктажу із техніки безпеки є низький рівень виробничого травматизму.

Відповідно до ОНТП 24-86 приміщення банку за вибухопожежною та пожежною небезпекою відноситься до категорії “В” (оскільки будівля не належить до категорії “А” чи “Б” та сумарна площа приміщень категорії “В” перевищує 10% загальної площі всіх приміщень). Ступінь вогнестійкості будівлі, в якій розміщено банк, дорівнює ІІ.

Причиною пожежі в приміщенні банку можуть бути несправність електрокомунікаційного обладнання та неправильне використання електричного обладнання.

Протипожежна профілактика передбачає в “ПриватБанку” введення таких заходів, як інструктаж, перевірку засобів захисту не рідше одного разу на півріччя, використання не більше 80% від номінальної потужності обладнання, використання сигналізації прямої дії.

Протипожежний інвентар “ПриватБанк” представлено пожежним стендом, який включає в себе два вуглекислотні вогнегасники ВВ-5, один ящик з піском, одне протипожежне покривало, по дві лопати, ломи і сокири, а також передбачена система пожежного водопостачання з двома протипожежними рукавами. У приміщенні, де розташовано пожежний кран, є інструкція з його експлуатації. Встановлені датчики: теплові (у всіх приміщенням, окрім архіву), димові (архів).

В приміщенні банку загалом горючі речовини не зберігаються.

Схема евакуації на випадок пожежі затверджується начальником відділення та вивішується на видному місці (в коридорі та по шляху евакуації). По шляху евакуації також встановлено аварійні світильники. Ширина виходу складає 1,5 метри. Ключі від виходу знаходяться на видному місці в охорони. На інформаційному щиті є інструкція з проти пожежі.

4.3 Розрахунок загальнообмінної вентиляції приміщення з урахуванням кількості працюючих

Розрахунок загальнообмінної вентиляції приміщення з урахуванням кількості працюючих у ньому людей. Визначимо кількість припливного повітря, необхідного для провітрювання приміщення обсягом V=300 м3 , якщо в ньому працює 20 чоловік.

Відповідно до санітарних норм, якщо обсяг приміщення, що припадає на одну людину менше 20 м3 , то кількість припливного повітря, необхідного для провітрювання, повинне бути не менше 30 м3/год на кожного працюючого; при об'ємі приміщення більшому 20 м3 на одну людину кількість приточного повітря для провітрювання повинно бути не менше 20 м3/год. на кожного працюючого.

Розрахуємо кількість припливного повітря з урахуванням чисельності працюючих ( м3 /год) розраховується за формулою (4.1)

L=L1*n, (4.1)

де L1 - норма подачі припливного повітря на одну людину, L1=V/n=300м3/20 чол=15 м3/чол; n=20 - число постійно працюючих у приміщенні.

Так як в даному випадку об'єм приміщення на одного працюючого складає 15 м3/чол, то кількість припливного повітря необхідного для провітрювання, приймаємо рівною 30 м3/год. Тоді у формулі (4.2).

L=30 м3/год*20=600 м3/год, (4.2)

На підставі проведеного аналізу санітарно-гігієнічних умов праці техніки безпеки та протипожежної безпеки і заходів з охорони праці можна зробити висновок, що в цілому приміщення відповідає нормативним вимогам і нормам щодо санітарно-гігієнічних параметрів, техніки безпеки, пожежної безпеки. У літній період рекомендовано збільшувати вологість повітря. Ці заходи будуть сприяти підвищенню працездатності.

ВИСНОВКИ

Проведені в роботі дослідження дозволяють зробити наступні висновки.

Контролінг і управлінський облік у банківських установах здійснюється з метою прийняття управлінських рішень і управління банківською діяльністю.. Ці поняття мають важливе значення в розвитку банківської системи, що зумовлює актуальність обраної теми.

Контролінг здійснює забезпечення певних процесів - аналізу, планування та контролю. Контролінг є “постачальником” інформації щодо: основних індикаторів економічного розвитку країни та її банківської системи, які суттєвим чином впливають на діяльність банків у минулому, поточному та майбутньому періодах, а також, щодо рівня конкуренції між банками як у цілому, так і на локальних ринках; економічних параметрів розвитку банку.

Управлінський облік - формуються як синтез планування, обліку, аналізу, та контролю. Водночас ці складові є важливими функціями управління банківською установою і узагальнюються системою контролінгу. Система контролінгу сприяє підвищенню якості управління шляхом погодженого планування і застосування механізму контролю для оцінки відхилень від заданих параметрів.

Отже, організація управлінського обліку суттєво позначається на ефективності управління загалом. Причому як на стадії планування, визначення загальної мети і конкретних завдань розвитку, так і в процесі порівняння фактичних та планових показників розвитку. Слід зауважити, що ефективно регулювати господарський процес на основі даних управлінського обліку можна лише в тому разі, якщо відповідна інформація надається своєчасно. Тому першою і визначальною особливістю управлінського обліку є оперативність необхідної для аналізу інформації. Виходячи з практики, об'єкту управлінського обліку можна об'єднати у три основні групи:

центри відповідальності;

центри прибутку та витрат;

центри рентабельності.

Дослідження інструментів банківського контролінгу, стратегічного контролінгу доцільно розглядати окремо з точки зору внутрішнього та зовнішнього середовища. Оцінка зовнішнього середовища може здійснювати за допомогою таких інструментів, як РЕSТ - аналізу. Результати РЕSТ - аналізу використовуються при прогнозуванні позицій банку на ринку та прийнятті управлінських рішень, щодо напрямів стратегічного його розвитку. SWOT - аналіз проведення його сприяє розробці стратегії банку. Основні зусилля керівництва банку в процесі реалізації стратегії мають бути зосереджені на подоланні слабких сторін, слабких сторін, досягненні переваг завдяки більш ефективному управлінні. При оцінці внутрішнього середовища використовується SNW - аналіз, портфоліо - аналіз.

Система збалансованих показників пов'язана із стратегією банку. У стратегії визначається цілі, які ідентифікуються стосовно кожної перспективи. Показник RORAC- рентабельність капіталу скорегованого на ризик і RARORAC- скорегований на ризик рентабельність капіталу, розрахованого з урахуванням ризиків. За допомогою цих показників визначається дохідність банківських продуктів, клієнтів з урахуванням ризиків.

Показник EVA- економічна додана вартість, цей показник характеризує здатність банку досягати дохідності вищої, ніж вартість капіталу.

Управлінський облік в “ПриватБанку” ведеться з метою забезпечення керівництва банку і його підрозділів оперативною фінансовою і нефінансовою інформацією у визначеній ними формі для планування оцінки, контролю і використовування своїх ресурсів. Управлінський облік ведеться банком для забезпечення внутрішніх потреб в інформації, виходячи із специфіки і особливостей діяльності і структури управління ”ПриватБанку”.

В ”ПриватБанку” використовується інформаційна система Приват 48 за допомогою якої обслуговують клієнтів та виконуються всі банківські операції.

Розгляд та аналіз викладених вище питань зумовив необхідність пошуку шляхів вдосконалення досліджуваного процесу. Проаналізовано існуючі пропозиції щодо цього питання та систематизовано у наступних напрямках.

Для втілення контролінгу як системи підтримки банківського менеджменту, що орієнтована на стратегічне управління діяльністю, необхідно визначити його організаційні основи. Створення підрозділв контролінгу надасть можливість забезпечити прозорість економічної системи управління банком; мати інтегровану базу даних, яка слугувала основою дляприняття адекватних управлінських рішень на всіх рівнях менеджменту; здійснювати комплексний підхід до стратегічного та оперативного керування банком; підвищити ефективність внутрішнього контролю за досягненням стратегічних та тактичних цілей банку.

Якщо раніше основна увага приділялася на підготовку обов'язкової звітності і забезпечення окремих бізнес-процесів, то зараз акцент починає зміщуватися у бік ефективного управління банком в цілому. Все більшу актуальність набуває проблема підвищення якості менеджменту з метою належного рівня прибутковості і стійкості банку. Саме ці задачі виділяються в банку, які здійснює управлінський облік.

Контролінг ризиків банку і математичне сподівання прибутку у випадку обліку чинників ризику обчислюється для того щоб мінімізувати витрати, і це надасть можливість покращенню діяльності банку в цілому..

Дипломна робота має певну практичну цінність. Наведенні основні показники та інструменти контролінгу і вдосконалення управлінського обліку, можуть бути використані у діяльності банків.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕЛЕЛ

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р.-К.: Преса України, 1997.-80с.

2. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999 № 679 // Законодавчї і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу “Вісник Національного банку України”), 1999. - № 7. - С. 3-23.

3. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 р. № 2121// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу “Вісник Національного банку України”), 2001. - № 1. - С. 3-46.

4. АнташоБ В. Экономический советник менеджера Пособие по управлению предприятием. -Минск: Финансы, учет, аудит, 1996г

5. Акодис И.А., Щелкунов А.А. Финансовый экспресс-анализ деятельности банка // Бухгалтерия и банки. - 2003. - № 4. - С. 47-50.

6.Амелин И.Э. Динамическая модель развития банка. Практические вопросы применения // Тр. междунар. семинара "Организация процесса анализа и управления рисками в коммерческом банке" (4-5 апреля 2002 г.). - К.: Банк "Аваль", 2002. -С. 13-25.

7.Амелин И.Э., Царьков В.А. Бизнес-план развития банка на основе динамической модели // Тр. семинара "Проблемы анализа и управления рисками в деятельности кредитных организаций" (15 ноября 2001 г.). - М.: Европ. траст, банк; Финансовая акад.при Правительстве РФ, 2001. - С. 253-256.

8. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / При содействииЭ. Дж. Макдоннелла. - СПб.: Питер Ком, 1999. - 416 с.

9. Анфилатов B.C. и др. Системный анализ в управлении: Учеб.пособие / В..С. Анфилатов, А.А. Емельянов, А.А. Кукушкин; Подред. А.А. Емельянова. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 368 с.

10. Арасланов Т.Н. Цель и составляющие портфельного анализадеятельности сервисных предприятий // Менеджмент в России и за рубежом. - 2003. - № 1. - С. 59-65.

11. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа:Учебник для студ. вузов. - 3-е изд., перераб. - М.: Финансы и статистика, 1994. - 286 с.

12. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа:Учебник для студ. вузов. - 4-е изд., доп. и перераб. - М.:Финансы и статистика, 2001. - 416 с.

13. Баландин Б.М. Информационно-аналитическое обеспечение управления активами и пассивами банка // Деньги и кредит. -2002.-№10.-С. 40-42.

14. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие, - М.: ИНФРА-М, 2002. - 260 с.

15. Бланк И А. Основы финансового менеджмента. - К.: Ника - центр,2000.

16. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. - К.. МП "Итем ЛТД" - СП "АДЕФ - Украина", 1996 - 534 с.

17. Балыков В.Ю. Контроллинг и управленческий учет в комерческом банке // Банковские услуги. - 1998. - № 1. - С. 13-17.

18. Балькин Ю.Г. Роль стратегии в реорганизации банка. Страте-
-гическое управление банком по ключевым показателям (КРІ), использование системы сбалансированных показателей (BSC) // Тр. проф. конф. "Реструктуризация и реинжиниринг коммерческого банка". - К.: Финансовый Аналитик-Сервис, 2003. - С. 30-37.

19. Бартон Т. и др. Комплексный подход к риск-менеджменту: стоит ли этим заниматься: Пер. с англ. / Т. Бартон, У. Шенкир, П. Ускер. - М.: Изд. дом "Вильяме", 2003. - 208 с.

20. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 259 с.

21. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учебник для вузов. - М.: Логос, 1998. - 344 с.

22. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту, перекл. з англ.. - К/.Молодь, 1997. - 1000 с.

23. Бутинедь Ф.Ф., Чижевеька Л.В., Гераснмчук Н.В. Бухгалгерський управлінський облік. -Жигомир.ЖІТІ, 2000.

24. Васюренко О.В. Банків съкнй менеджмент. Посібник. - К.: Видавничий центр "Академія", 2001. - 320 с.

25. П.Васюренко О.В. Современные методы управления банковскими ресурсами. - Харьков: Гриф, 1997. - 392 с.

26. Васюренко О.В. Управління залученням ресурсів у комерційних банках // Фінанси України. - 1999. -№ 11. -С. 88 - 92.

27. Вигдоровнч М. Некоторные аспекты современного бюджетирования в
банке // Банковский менеджмент.- 2005.- № 10.- С 9-16.

28. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. - К.: Лібра, 2003. - 704 с.

29. Горбунов А. Управление финансовыми потоками и организации финасовых служб предприятий региональных администраций и банков, -М.: Анкил, 2000.-224 с.

30. Гришлл Э.Финансы и финансовое планирование дляруководителей среднего звена/ Пер. с англ. - М.: Изд-во: Финпрес, 1998. - 96 с.

31. Джай КС игел Основы коммерческого бюджетирования / Пер. с англ, - Спб.: Пергамент, 1998.- 496 с.

32. Друри К. Введение в зттравленческий и производственный учет. -М.-Аудит-юнити, 1997.

33. Заруба О.Д. Банківський менеджмент та аудит. -К.: Лібра, 1996.

34. Заруба О.Д. Основи фінансового аналізу та менеджменту. - К.:УФІМБ, 1995.

35. Заруба О.Д. Фінансовий менеджмент у байках. - К.. Тов. "Знання",1997

36. О.Заруцька Проблеми розвитку банківського управлінського обліку -М: ВісникНБУ№ 8, 2005. - с.40-42.

37. Калініченко О. О. Сучасний стан планування у банках: основні аспекти, методологія; // Банківська справа.- 2005.- №4.- С. 76-80.

38. Карпова І.С. Впровадження управлінського обліку за центрами відповідальності в комерційному банку. - К.: МІМ-Київ, 2001.

39. Кириченко О. Банківський менеджмент. - К.: Основа, 1999.

40. Кіндрацька Л.М. Управлінський облік та контролінг у системі управління банку // Вісник Національного банку України. - 2001 - № 8. - С. 20 - 24

41. Клочков И А., Терехов АГ., Юденков Ю.Н. Управленческий учет в коммерческом банке. - М.: ИД ФБК - Прес, 2002. - 191 с.

42. Козьменко СМ., Шпиг Ф.І., Волошко І.В. Стратегічний менеджмент банку: Навч. посібник. - Суми.. Університетська книга, 2003. - 734 с.

43. Колнушко М. Ошибки бюджетирования II Банковский менеджмент.-2005.-№ l0.-c. 17-20.

44. Кочетков В.М. Основы управления современным коммерческим банком. Учеб. пособие. - К.: МА.УП, 1998. - 72 с.

45. Козъменко С.М., Шпиг Ф.І.. Волошко І.В. Стратегічний менеджмент банку: Навчальний посібник. - Суми: ВІД «Університетська книга», 2003. -734 с.

46. Кузьменко Л.В., Кузьмін В.В., Шаповалова В.М. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник, - Херсон.: Олді-готас, 2003

47. Купчинский В А., Упинич А.С. Система управления ресурсами банков. - М.: Экзамен, 2000.

48. Л. Кльоба Бізнес план інвестаційного проекту. -М: Вісник НБУ № 10,2005.-С.47-49.

49. Колодізєв, І. Чмутова Трансфертний підхід до мінімізації ризиків у процесі управління банком. -М. Вісник НБУ№10, 2005. - с.25-29

50. Карпова Т.П. Управленческий учет. -М.:Ауднт-ЮНИТИ, 1998.

51. Н.Лучко Т.Р. Бухгалтерський облік в управлінні бізнесом, зарубіжний досвід. -К. .Облікінформ, 199 7.

52. Лаврушин О.И. Основы банковского менеджмента. - М.: ИНФРА-М,1995. - 144 с "

53. Лаптев С.М. Фінансове планування у банку // Фінанси України. -200l.-№8.-C. 102-108.

54. Манн Р., Майер Э. Контроллинг для начинающих / Пер. с нем. - М.:
Финансы и статистика, 1995.

55. Манн Р., Майер Э. Контроллинг для начинающих / Пер. с нем. - М.:
Финансы и статистика, 1995.

56. Марткшев О. О. Організаційно-методологічне забезпечення стратегічного планування комерційного банк // Фінанси України.- 2005.- №10.- С. 60-67

57. МаслеченкоБ Ю.С. Финасовый менеджмент в коммерческом банке. -М : Перспектива, 1996. - 158 с.

58. .Марткшев О. О. Організаційно-методологічне забезпечення стратегічного планування комерційного банк // Фінанси України.- 2005.-№ 10.- С. 0-67

59. МаслеченкоБ Ю.С. Финасовый менеджмент в коммерческом банке. -М : Перспектива, 1996. - 158 с.

60. .Метода і системи прийняття фінансових рішень: Підручник / Олексюк О.С., Мельничук В Г., ІПтабалюк П.І., Олейко В.М., Дем'янюк О.Б. -Тернопіль: ДП ІБПК «Збруч», 2001. - 360 с.

61. Мещеряков А. А. Вплив перерозподілу доходів у середині банку на встановлення тарифів за безготівковими переказами // Банківська справа.-2005.-№4.-С.бО-бЗ.

62. Моссаковськнй В. Види обліку в сучасних умовах та їх обгрунтування
// Бухгалтерський облік і аудит. - 2002. - № 6.

63. Нападовська Л. Управлінський облік. - Дніпропетровськ, 2000.

64. Николаева О.Е., Шишкова Т.В. Управленческий учет. - М.. Финансы и статистика, 1995.

65. Николаева С.А. Особенности учета затрат в условиях рынка, система"ддрект - костннг". теория и практика. - М.. Финансы и статистика,1993.

66. Овдій Ю. Організаційне забезпечення процесу бюджетування е банку // Вісник Національного банку України. - 2005. - № 11. - С. 57 - 59.

67. Павлова Г.С. Аналіз фінансового состояния коммерческого банка. -М.: Финансы и кредит, 1996. - 272 с.

68. Поморіна М.О. Планування же основа управлінської діяльності банку.- М.. Фінанси га статистика, 2002. - 360 с.

69 Примастка Л.О. Фінансовий менеджмент банку. Навч. посібник. -К.:КНЕУД999.-280С..

69. Ппикулькин А.В.Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие для вузов / Т Г. Морозова, В.Ф. Тихонов и др. Под ред. Т.Г.Морозовой, А.В. Пикулькнна. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.- 318 с,

70. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. Пер. с англ.. со 2-го изд. - М..Дело Лтд, 1995.-768 с.

71. Руднев О. Бюджетування комерційних банків (філій) в Україні // Вісник Національного банку України. - 2001. - № 7. - С. 12 - 13.

72. Сисоєв О. Проблеми бюджетування банківського процесу // Вісник Національного банку України. - 2003. - № 1. - С. 52 - 53.

73. Соколовсъкий С. Методика оцінки основних фінансових операцій комерційного банку за допомогою системи трансфертного ціноутворення // Вісник Національного банку України. - 2000.- № 8. - С. 31 - 33.

74. Солонов Н Ставим бюджетирование // Банковский менеджмент.-2005-Хе 10.-С. 2-8.

75. Сухарева Л.А., Петренко С.Н. Контроллинг - основа управлениябізнесом. - Донецк: Норд-Компьютер, 2001.

76. Телицъка Т. Організація управлінського обліку результатів діяльностікомерційного банку України. - 2000. - № 7. - С. 20 - 22.

77. О.Терещенко Внутрішній аудит і конгролінг ризиків у системі ризик-менеджмешу. -М: Вісник НБУ №7, 2005. - с.45-49.

78. Ткач В.Й., Ткач В.М. Управленческий учет, международный опыт. -М.: Финансы, 1994.

80. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: Управление и операции. - М.: Новости, 1993. - 224 с.

81. Хан Д. Планирование и контроль, концепция контроллинга / Пер. снем - М.: Финансы и статистика, 1997

82. Хруцкий В.Е., Сизова Т.Е., Гамаюнов В.В. Внутрифирменное бюджетирование. - М.. Финансы и статистика, 2002.

83. Шмидт Р.А., Райт X. Финансовые аспекты маркетинга. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

84. Шульга Н.П. Банківський контролінг: теорія, методологія, практика.,Київ 2005

85.Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решения. - М.. Аудит,ЮНИТИ, 1997.

86.Інструкція “Про ведення касових операцій у національній валюті”, затверджена Постановою Правління Національного банку України від 10.05.2005р. № 375 // http:// www.privatbank.com.ua

ДОДАТКИ

Додаток А

Дуалізм контролінгу як процесу та системи в банку

Додаток Б

Центри відповідальності банку

Додаток В

113

Метод аналітичних розрахунків

Додаток Д

Статистичні показники діяльності ЗАТ КБ “ПриватБанку”

Види

На 31.03.2008

На 03.04.2008

На 04.04.2008

Корпоративних

223075

223170

223346

Приватних підприємців

172411

172628

172813

Дійсних кредитних договорів.

в грн.

в вал

в грн.

в вал.

в грн.

в вал

Термінових

898566

16632

897019

16412

897169

16502

По кредитним лініям

38365

40505

38369

40506

38437

40515

Овердрафта

64107

24

60101

24

64070

24

Випущено пластиковіх карт

9397112

9416819

9383377

Випущено катр VISA

6030263

6048836

6024985

Віпущено карт ЕМ/МС

3366849

3367983

3358392

в тому числі MasterCard

270651

272165

271710

в тому числі Maestro

3096198

3095818

3086682

банкоматів

3127

3129

3133

Всього терміналів

16102

16056

16069

із них торгові точки

14320

14266

14291

Дійсних депозитних рахунків

в грн

в вал.

в грн

в вал.

в грн

в вал.

Корпоративних

3048

679

3039

680

3036

681

Приватних підприємців

581

44

582

44

581

44

Корпоративних клієнтів на дістанційному обслуговування

8335

8346

43524

Користувач системи Privat24

76735

77567

77567

Філіали та відділення

1991

1990

1991

Додаток Ж

Баланс “ПриватБанк” за 2007 рік

Баланс за 04-05-2005

Найменування статей

Всього

Гривня

Валюта

Активи:

Готівкові кошти в касі

34 007 685,19

28 057 445,56

5 950 239,63

Кредити юридичним особам

127 894 487,86

115 023 962,88

12 870 524,98

Кредити фізичним особам

135 651 946,41

69 532 667,78

66 119 278,63

Готівкові доходи

4 563 667,70

3 953 807,08

609 860,62

Основні кошти банку

20 933 410,18

20 933 410,18

0,00

Дебіторська заборгованість

934 391,86

615 983,92

318 407,94

Розрахунки між філіалами

64 940 865,28

51 330 076,90

13 610 788,38

Валютні операції

2 214 156,58

2 214 156,58

0,00

Резерви під кредити

-5 974 577,05

-3 843 209,97

-213 136 708

Всього активів:

385 166 034,01

287 818 300,91

97 347 733,10

Зобов'язання

Поточні рахунки юр. осіб

5 1 163 389,14

47 705 277,44

3 458 111,70

Бюджетні кошти

2 806 306,44

2 806 306,44

0,00

Депозити юридичних осіб

21 875 646,94

14 332 914,57

7 542 732,37

Поточні рахунки фізичних осіб

20 885 500,97

13 518 113,15

7 367 387,82

Деопзити фізичних осіб

141 576 824,52

72 556 952,37

69 019 872,15

Розрахунки по цінних паперах

7 936,21

7 936,21

0,00

Начисленні витрати

2 383 663,67

1 811 966,15

571 697,52

Кредиторська заборгованість

7 760 029,78

6 967 696,96

792 332,82

Розрахунки між філіалами

106 840 593,55

100 459 152,00

6 381 441,55

Валютні операції

2 214 156,58

0,00

2 214 156,58

Всього зобов'язань

Капітал

Резерви банка

11 887 802,12

11 887 802,12

0,00

Результат минулих років

14 688 957,33

14 688 957,33

0,00

Результат поточного року

1 075 226,76

1 075 226,76

0,00

Всього капіталу

27 651 986,21

27 651 986,21

0,00

Додаток З

Баланс “ПриватБанк” за 2008 рік.

Баланс за 04-05-2008

Найменування статей

Всього

Гривня

Валюта

Активи:

Готівкові кошти в касі

54 704 717,83

35 607 642,70

19 097 075,13

Кредити юридичним особам

122 782 604,28

92 448 927,80

30 333 676,48

Кредити фізичним особам

264 987 752,11

154 692 813,11

110 294 939,00

Готівкові доходи

4 449 110,95

3 507 182,29

941 928,66

Основні кошти банку

32 119 424,50

32 119 424,50

0,00

Дебіторська заборгованість

921 517,60

308 947,43

612 570,17

Розрахунки між філіалами

126 674 933,72

68 103 350,87

58 571 582,85

Валютні операції

5 275 285,75

0,00

5 275 285,75

Резерви під кредити

-16 979 310,34

-11 201 032,05

-5 778 278,29

Всього активів

594 936 036,40

375 587 256,65

219 348 779,75

ЗобовЧязання

Поточні рахунки юр. осіб

68 625 350 ,75

60 691 997,36

7 933 353,39

Бюджетні кошти

1 475 846,06

1 335 615,64

140 230,42

Депозити юридичних осіб

22 027 912,01

14 049 754,75

7 978 157,26

Поточні рахунки фізичних осіб

23 175 406,76

11 207 444,34

11 967 962,42

Деопзити фізичних осіб

231 388 687,35

104 226 617,03

127 162 070,32

Розрахунки по цінних паперах

61 279,56

61 279,56

0,00

Начисленні витрати

6 368 524,58

3 513 397,17

2 855 127,41

Кредиторська заборгованість

7 348 683,79

6 981 129,43

457 554,36

Розрахунки між філіалами

190 837 633,19

129 983 309,35

60 854 323,84

Валютні операції

5 275 285,75

5 275 285,75

0,00

Всього зобов'язань

556 584 609,80

337 235 830,38

219 348 779,42

Капітал

Резерви банка

34 283 903,80

34 283 903,80

0,00

Результат минуліх років

1 425 557,50

1 425 557,50

0,00

Результат поточного року

2 641 965,30

2 641 965,30

0,00

Всього капіталу

38 351 426,60

38 351 426,60

0,00

Додаток К

Зростання економічної доданої вартості за рахунок клієнтської бази банку

Додаток Л

Характеристика управлінського та фінансового обліку

Характеристика

Фінансовий облік

Управлінський облік

Мета

Підготовказовнішньої звітності

Підготовка інформації спеціально для внутрішнього використовування в цілях планування, контролю і аналізу

Споживач

Сторонні організації і фізичні особи

Співробітники банку, що беруть участь в ухваленні управлінських рішень

Орієнтація в часі

Віддзеркалення дій, що вже відбулися

Фактичні результати діяльності і перспективні плани

Подача інформації

Надається обов'язково, причому з фіксованою періодичністю (як правило, раз на місяць, квартал або рік)

Збирається і надається у міру потреби, як правило, з певною періодичністю, але більш часто - щодня, щонеділі, щомісячно

Масштаб обліку

Дані про діяльність всього банку в цілому

Інформація про окремі аспекти, або про всі діяльності банку в цілому

Рівень деталізації

В основному тільки зведена інформація без деталізації

Використовуються як зведені показники, що відображають діяльність в цілому, так і детальні дані про кожну виконану і плановану операцію; часто виникає потреба “поглибитися” в дані, тобто побачити, яким чином був отриманий тій або іншій показник.

Ступінь точності

Абсолютна точність і узгодженість всіх цифр у всіх звітах до копієчки

Абсолютна точність даних може приноситься в жертву ради підвищення оперативності або зниження трудомісткості їх підготовки, наприклад, допустимо просте відкидання незначущих цифр; крім того, часто використовуються прогнозні оцінки

Принципи ведення обліку

Загальноприйняті норми бухгалтерського обліку, наприклад “подвійний запис”

Залежно від конкретної задачі можуть бути застосований будь-які існуючі правила обліку

Форма і склад звітів

Форми і склад звітів строго регламентовані відповідно до вимог ценробанка і т.д.

Довільно і гнучко змінні форми і склад звітів залежно від поточних потребах.

Страницы: 1, 2, 3, 4


© 2008
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.