РУБРИКИ

Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

 РЕКОМЕНДУЕМ

Главная

Валютные отношения

Ветеринария

Военная кафедра

География

Геодезия

Геология

Астрономия и космонавтика

Банковское биржевое дело

Безопасность жизнедеятельности

Биология и естествознание

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело и гражд. оборона

Кибернетика

Коммуникации и связь

Косметология

Криминалистика

Макроэкономика экономическая

Маркетинг

Международные экономические и

Менеджмент

Микроэкономика экономика

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка

ПОИСК

Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

З В І Т

з виробничої практики

(на прикладі Погребищенського ТВБВ №10001/035 ВАТ «Державний ощадний банк України»)

Вступ

На сучасному етапі, коли Україна перебуває в спаді економічного розвитку, в умовах економічної кризи, серед проблем, які постали, першочергово постала проблема вибору надійного банку, де населенню вигідно буде зберегти кошти, цінні папери та метали. Оскільки більшість комерційних банків пізнали краху в своїй діяльності, то покластися можна тільки на державу. Рятівником від держави виступає «Державний ощадний банк України» - як найважливіший елемент відтворювальної структури економіки організовує рух і перерозподіл ресурсів суспільства в їх грошовому виразі. Через Ощадбанк проходять грошові розрахунки і платежі господарюючих суб'єктів та населення в цілому. Оскільки Ощадбанк має розгалужену систему, тобто філії по всій Україні, то завдяки цьому населення має можливість користуватися послугами Ощадбанку по всій Україні.

Саме Ощадбанк виконує важливу функцію мобілізації тимчасово вільних грошових ресурсів і перетворення їх у реальний капітал, здійснюючи різноманітні кредитні, інвестиційні та інші операції і забезпечуючи, таким чином, потреби економіки в додаткових ресурсах.

Метою проходження виробничої практики є ознайомлення з загальною характеристикою Ощадбанку та здійснення моніторингу фінансової складової діяльності банку, теоретичне обгрунтування АРМ фінансиста в банку.

Досягнення мети передбачає вирішення наступних завдань:

розробка загальної характеристики Погребищенського відділення ВАТ «Державний ощадний банк України»;

- аналіз фінансової складової діяльності банку;

- зібрати інформацію про АРМ спеціаліста (фінансиста) в банку.

Предмет дослідження - нормативно-правове забезпечення банку, підрозділи банку, інформаційне та технічне забезпечення, показники фінансової звітності, АРМ фінансиста Ощадбанку.

Об'єктом є безпосередньо Погребищенське ТВБВ №10001/035

ВАТ «Державний ощадний банк України».

Відділення ВАТ «Державний ощадний банк України» входить до єдиної організаційної структури Банку не є юридичною особою, відкрите на балансі філії - Вінницького обласного управління відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», підпорядковане установі, на балансі якої відкрите і є її структурною одиницею, має внутрішньобанківський реєстраційний код. Юридичною підставою забезпечення діяльності установи є положення «Про територіально відокремлене без балансове відділення «10001/035 Філії - Вінницького обласного управління відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України».

Для написання звіту про проходження навчальної практики використовувались закони України «Про банки і банківську діяльність», «Про господарські товариства», положення про організацію операційної діяльності в установах ВАТ «Ощадбанк», положення «Про територіально відокремлене без балансове відділення «10001/035 Філії - Вінницького обласного управління відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України».

1. Загальна характеристика Погребищенського відділення ВАТ «Державний ощадний банк України»

1.1 Юридичні підстави забезпечення діяльності установи

Юридичною підставою забезпечення діяльності установи є положення «Про територіально відокремлене без балансове відділення «10001/035 Філії - Вінницького обласного управління відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» від «17» червня 2003 року №108, яке погоджено рішенням комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків при управлінні НБУ у Вінницькій області від 10.12. 2003 №62. Згідно з цим положенням відділення входить до єдиної організаційної структури Банку не є юридичною особою, відкрите на балансі філії - Вінницького обласного управління відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», підпорядковане установі, на балансі якої відкрите і є її структурною одиницею, має внутрішньобанківський реєстраційний код. Метою діяльності Відділення є поліпшення обслуговування клієнтів та одержання прибутку в інтересах Банку від проведення банківської та іншої діяльності визначеної положенням та законодавством. Предметом діяльності Відділення є виконання банківських та інших операцій на підставі дозволу на здійснення банківських операцій, виданого банком.

Відділення здійснює такі банківські операції:

- приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

- відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів;

- переказ грошових коштів;

- лізинг;

- випуск, купівля, продаж і обслуговування чеків і векселів;

- випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

- операції з валютними цінностями;

- перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;

- довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.

Майно відділення обліковується на балансі філії Вінницького обласного управління ВАТ «Державний ощадний банк України».Керівництво поточною діяльністю Відділення здійснює керівник - завідуючий, а в разі його відсутності - заступник. Відділення гарантує таємницю щодо операцій, рахунків та вкладів клієнтів, а також нерозголошення конфіденційної інформації, яка стала відома працівникам Відділення у зв'язку з виконанням ними своїх зобов'язань.

Контроль за діяльністю Відділення здійснюється шляхом проведення аудиту, ревізії та тематичних перевірок службами банку або філії у встановленому порядку в межах її повноважень та компетенції. Нагляд за діяльністю Відділення здійснює територіальне управління НБУ за місцезнаходженням Відділення.

1.2 Структура взаємодії підрозділів відділення ВАТ «Державний ощадний банк України»

Організація банку являє собою досить складну процедуру та регулюється, як правило, загальним чи спеціальним (для банків) законодавством. В більшості країн необхідним є дозвіл на відкриття банку, але в ряді випадків засновники можуть обмежитись простою реєстрацією.

Структура банку, кількість відділів, спеціалізація служб, склад керівництва, розподіл повноважень і т. д. залежить від багатьох факторів і визначається економічною доцільністю.

В загальній організаційній структурі банку можна виділити два типи відділів:

- відділи, які виконують лінійні функції;

- відділи, які виконують штабні функції.

Лінійні відділи безпосередньо зайнятті виконанням організаційної роботи (прийняття вкладів, видача кредитів, купівля цінних паперів тощо). Термін «лінійний» характеризує характер зв'язків цих відділів з вищими ешелонами банку. Лінійні функції делегуються з вищих поверхів ієрархії на нижчі, що створює безперервний «ланцюг команд» або «лінію» команд по вертикалі, яка зв'язує один рівень з іншими.

Штабні відділи займаються обслуговуванням лінійних відділів, допомагають їм у підвищенні ефективності їх діяльності. Прикладом можуть слугувати відділи планування, кадрів, юридичний, статистики.

Відомо декілька принципових схем побудови банку. Кожна з них адекватна певному типу кредитного ринку. Так, в умовах локального ринку, обмеженого контингенту клієнтів, відсутності активної боротьби конкуруючих установ, нерозвиненості або повної відсутності філіальної системи найбільш розповсюджена так звана схема побудови банку. Для неї характерні гранична простота вертикальних зв'язків, пряме та безпосереднє підпорядкування відділів вищому керівництву банку.

Погребищенське ТВБВ ВАТ «Державний ощадний банк України» має лінійну структуру взаємодії підрозділів установи.

В даній організаційній структурі відділення «Державний ощадний банк України» верхню позицію займає керуючий, якому підпорядковується заступник керуючого. Оскільки в лінійній структурі створюється безперервний «ланцюг команд», тобто заступнику керуючого підпорядковуються взаємопов'язані сектори та відділи, які в свою чергу мають зав. відділами та зав. секторами, яким підпорядковуються підлеглі відділу, який створює колектив відділення.

Завідуючий банку організовує діяльність таким чином, щоб забезпечити:

- розподіл обов'язків та повноважень щодо здійснення операцій;

- належне документування всіх операцій (складання первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку). Якщо документування операцій здійснюється з використанням інформаційних технологій, то відповідне програмне забезпечення має забезпечувати ведення протоколу про всі операції та дії відповідальних працівників у захищеній від модифікації формі;

- своєчасне, повне та достовірне відображення операцій у регістрах бухгалтерського обліку;

- накопичення та надання докладної інформації за кожною операцією з обов'язковим зазначенням даних про її учасників, з визначенням балансових і позабалансових вимог та зобов'язань, можливих змін за цими операціями, сум нарахованих, отриманих або сплачених доходів та витрат, а також інших параметрів, що забезпечують складання звітності Банку;

- дотримання вимог Облікової політики Банку;

- автентифікацію відповідального за проведення операційної процедури на паперових та/або електронних носіях;

- дотримання встановлених лімітів на здійснення окремих операцій;

- визначення наявних та можливих операційних ризиків і управління ними;

- виконання необхідних процедур внутрішнього контролю;

- зберігання інформації про всі операції установи Банку;

- конфіденційність інформації про кожну операцію та її контрагентів (інформація про операцію під час її передавання відповідними каналами зв'язку має бути зашифрованою);

- цілісність та достовірність інформації усіх операцій;

- формування та зберігання первинних документів, облікових регістрів, звітів відповідно до вимог законодавства України.

Операційний відділ передбачає порядок:

- регламенту роботи з відкриття, закриття операційного дня, надання прав доступу відповідальним виконавцям до АБС;

- ведення реєстрів контрагентів, рахунків, контрактів;

виконання розрахункових документів;

- проведення операцій в АБС;

- здійснення інкасації та перевезення валютних цінностей;

- формування та зберігання первинних документів;

- здійснення внутрішнього банківського контролю за операціями, здійсненими у ТВБВ;

- обміну інформацією.

В обов'язковому порядку контролюючим працівником підписуються такі документи:

- грошові чеки із чекових книжок клієнтів;

- реєстри трансакцій за операціями з платіжними картками;

- заявки на отримання підзвіт бланків суворого обліку (чистих бланків платіжних карток);

- заяви на продаж іноземної валюти та банківських металів;

- розпорядження на купівлю іноземної валюти та банківських металів;

- меморіальні ордери за транзитними рахунками;

- заяви на терміновий переказ готівки в сумі понад 5000 грн.;

- розрахунково-касові документи за фінансовими операціями, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу;

- пенсійні листи військовослужбовців та доручення на виплату їм одноразової допомоги.

В свою чергу відділ інкасації здійснює контроль за відділенням Ощабанку та здійснює перевезення коштів.

Відділ активно-пасивних операцій здійснює відкриття рахунків та оформлення карткових рахунків, займається видачею карток.

В свою чергу звітні філії виконують операції з коштами юридичних та фізичних осіб, передаючи інформацію головному відділенню Ощадбанк.

1.3 Місце фінансової складової в загальній структурі

Значення банків в сучасних кредитних системах дуже велике. Сьогодні вони здатні запропонувати клієнту до 500 видів різноманітних банківських продуктів та послуг. Широка диверсифікація операцій банку дозволяє зберігати клієнтів та залишатись рентабельними навіть за неблагосприятливої кон`юнктури. Але далеко не всі банківські операції повсякденно присутні та використовуються в практиці конкретної банківської установи. Проте існує певний базовий «набір», без якого банк не може нормально існувати та функціонувати.

До таких констатуючих операцій банка відносяться:

- прийом депозитів;

- здійснення грошових платежів;

- видача грошових кредитів.

Саме на виконанні цих функцій і створюється той фундамент, на якому розвивається робота банку.

Перехід до ринкової економіки обумовлений підвищеною увагою до банківської системи. Як і будь-яке підприємство, банк є самостійним господарюючим суб'єктом, володіє правами юридичної особи, виробляє і реалізує продукт, надає послуги, діє на принципах госпрозрахунку. Погребищенське відділення «Державний ощадний банк України» займає важливе місце фінансової складової в загальній структурі, тому що цей банк належить державі, хоча і вважається відкритим акціонерним товариством. Акціями банку може володіти, будь-хто хто володіє акціями, але 50% акцій знаходиться в власності банку, що дає змогу мати більші права та вважатися державною власністю.

Банк вирішує питання, пов'язані з задоволенням суспільних потреб в своєму продукті і послугах, реалізацією на основі отриманого прибутку соціальних і економічних інтересів як членів його колективу, так і інтересів власника майна банку. Банк може здійснювати операції, передбачені Законом «Про банки і банківську діяльність», Стаття 3, Статутом банку. Сьогодні ощадбанк може запропонувати клієнту до 200 видів різноманітних банківських продуктів і послуг. Широка диверсифікація операцій дозволяє банкам зберігати клієнтів і залишатися рентабельними навіть при надто несприятливій господарської кон'юнктурі. Але далеко не всі банківські операції повсякденно присутні і використовуються в практиці конкретного банківського закладу (наприклад, виконання міжнародних розрахунків чи трастові операції). Але є певний базовий набір, без якого банк не може існувати і нормально функціонувати. До таких операцій, що конструюють діяльність банка відносять:

- прийом депозитів;

- здійснення грошових платежів і розрахунків;

- видача кредитів.

Систематичне виконання зазначених функцій і створює той фундамент, на якому базується робота банка. І хоч виконання кожного виду операцій сконцентровано в спеціальних відділах банка, вони переплітаються між собою. Так, банки володіють унікальною спроможністю створювати засоби платежу, що використовуються в господарстві для організації товарного обігу і розрахунків. Спроможність Ощадбанку збільшувати і зменшувати депозити і грошову масу широко використовується центральним банком, який через систему обов'язкових резервів управляє динамікою кредиту.

ВАТ «Ощадбанк» - український спадкоємець Ощадбанку СРСР. 100% акцій Ощадбанку перебуває в державній власності. Банк має третій за величиною портфель депозитів фізичних осіб - 12,1 млрд. грн. (за даними АУБ на 1 лютого). Ощадбанк єдиний серед українських банків, повернення внесків у якому на 100% гарантує держава.

У грудні 2008 року Кабінет Міністрів вирішив збільшити статутний капітал майже у 6 разів. Уряд виділив 11,7 млрд. грн. на збільшення статутного капіталу.

Активи: 56,9 млрд. грн. - 3 місце

Капітал: 15,7 млрд. грн. - 1 місце

Прибуток за 2008 рік: 305,8 млн. грн.

Показники діяльності ВАТ «Ощадбанк» досить стабільно працює і за рівнем розвитку не поступається комерційним банкам.

2. Моніторинг фінансової складової Погебищенського відділення ВАТ «Державний ощадний банк України»

2.1 Нормативно-правове забезпечення

Банк у своїй роботі керується Законами України «Про банки і банківську діяльність», «Про господарські товариства», іншими законодавчими актами України, нормативними актами Національного банку України, єдиними правилами бухгалтерського обліку в банках на базі комплексної автоматизації та комп'ютеризації. Згідно цих законів Банк самостійно визначає напрями своєї діяльності і спеціалізацію за видами операцій. Національний банк України здійснює регулювання діяльності спеціалізованих банків через економічні нормативи та нормативно-правове забезпечення здійснюваних цими банками операцій. Банк набуває статусу спеціалізованого банку у разі, якщо більше 50 відсотків його активів є активами одного типу. Банк набуває статусу спеціалізованого ощадного банку у разі, якщо більше 50 відсотків його пасивів є вкладами фізичних осіб.

Національний банк України здійснює регулювання та банківський нагляд відповідно до положень Конституції України, цього Закону, Закону України «Про Національний банк України», інших законодавчих актів та нормативно-правових актів Національного банку України. Державний банк засновується за рішенням Кабінету Міністрів України. При цьому в законі про Державний бюджет України на відповідний рік передбачаються витрати на формування статутного капіталу державного банку. Кабінет Міністрів України зобов'язаний отримати позитивний висновок Національного банку України з приводу наміру заснування державного банку. Отримання висновку Національного банку України є обов'язковим також у разі ліквідації (реорганізації) державного банку, за винятком його ліквідації внаслідок неплатоспроможності. Статут та діяльність державного банку мають відповідати вимогам цього Закону, інших законів України та нормативно-правових актів Національного банку України. Статут державного банку затверджується постановою Кабінету Міністрів України. Національний банк України здійснює державну реєстрацію державних банків відповідно до вимог цього Закону та нормативно-правових актів Національного банку України. Держава здійснює і реалізує повноваження власника щодо акцій (паїв), які їй належать у статутному капіталі державного банку, через органи управління державного банку [2-3].

Кабінет Міністрів України здійснює управління державним банком у випадках, встановлених цим Законом, іншими законами і статутом державного банку. Органами управління державного банку є наглядова рада і правління банку. Органом контролю державного банку є ревізійна комісія, персональний та кількісний склад якої визначаються наглядовою радою державного банку.

Наглядова рада є вищим органом управління державного банку, що здійснює контроль за діяльністю правління банку з метою збереження залучених у вклади грошових коштів, забезпечення їх повернення вкладникам і захисту інтересів держави як акціонера державного банку, а також здійснює інші функції, визначені цим Законом. До складу наглядової ради державного банку входять члени наглядової ради банку, призначені Верховною Радою України, Президентом України і Кабінетом Міністрів України. До складу наглядової ради державного банку, який призначається Верховною Радою України, в обов'язковому порядку входить не менше одного представника парламентської опозиції.

З метою представництва інтересів держави до складу наглядової ради державного банку можуть входити представники органів виконавчої влади та інші особи, які відповідають вимогам, зазначеним у цій статті. Термін повноважень членів наглядової ради державного банку - п'ять років.

Банк зобов'язаний подавати Національному банку України фінансову і статистичну звітність щодо роботи банку, його операцій, ліквідності, платоспроможності, прибутковості, а також інформацію афілійованих осіб банку з метою оцінки фінансового стану банку. Національний банк України має право вимагати від банку подання консолідованої звітності.

Національний банк України встановлює для банків:

1) форми звітності та методику її складання;

2) періодичність та строки подання звітності;

3) структуру пояснювальної записки;

4) мінімум відомостей, що підлягають опублікуванню, та строки їх подання;

5) методику складання консолідованої звітності.

Національний банк України має право в окремих випадках вимагати подання разової та тимчасової звітності.

Кожний власник істотної участі в банку, який є юридичною особою, зобов'язаний подати Національному банку України у встановлений ним строк річний звіт про свою діяльність. Звіт повинен містити таку інформацію:

1) види діяльності, які здійснює юридична особа;

2) інформація щодо суб'єктів господарювання, в яких особа має участь, що перевищує 10 відсотків, зокрема: найменування та місцезнаходження юридичної особи, розмір частки, що знаходиться у власності цієї особи, види діяльності;

3) баланс та звіт про прибутки цієї особи на кінець останнього фінансового року.

Національний банк України має право вимагати подання інших періодичних звітів чи інформації від власників істотної участі в банку з метою здійснення нагляду за безпекою і надійністю фінансового стану банку та забезпечення дотримання положень цього Закону.

Фінансовим роком банку вважається календарний рік, який починається 1 січня.

2.2 Інформаційне забезпечення

Інформаційним забезпеченням Ощадбанку є Internet за допомогою якого можна подати інформацію про банк та його послуги. Також інформаційним середовищем в банку виступає електронна пошта, через яку отримується інформація для діяльності банку. Також важливим інформаційним забезпеченням є брошури з інформацією про банк. Інформація щодо кожної фінансової операції, яка надається Уповноваженому органу у складі файла-повідомлення, підписується електронним цифровим підписом відповідального працівника відповідного рівня за допомогою засобів накладання/перевірки електронного цифрового підпису, вбудованих у систему автоматизації банку.

Сформований системою автоматизації банку файл-повідомлення шифрується програмними засобами, вбудованими в АРМ «Фінансовий моніторинг» для філій і АРМ-НБУ для управління фінансового моніторингу центрального апарату, та передається засобами електронної пошти FOSS-mail відділеннями до відповідних регіональних управлінь та регіональними управліннями до управління фінансового моніторингу центрального апарату і засобами електронної пошти Національного банку України управлінням фінансового моніторингу центрального апарату на адресу Уповноваженого органу. У реєстрі операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, виконується консолідація інформації від підпорядкованих установ.

2.3 Технічне забезпечення

Склад комплексу технічних засобів для функціонування діяльності банку визначений у відповідності з змістом задач, що входять у систему і алгоритмів їх розвязку, організацією і формами представлення інформації, структурою та обємно-часовими характеристиками інформаційних потоків, а також розвязками по організації технологічного процесу обробки інформації.

Комплекс технічних засобів повинен включати технічні засоби обробки інформації, які призначені для виконання наступних функцій:

- підготовка інформації на машинних носіях

- обробка та зберігання (накопичування) інформації на машинних носіях

- вивід інформації в читаємій формі

- архівні зберігання інформації

- засоби для створення облікових документів.

Технічні засоби для створення облікових документів повинні мати наступні особливості:

- ввід інформації за допомогою ручного вводу даних

- регістрація інформації, що вводиться, на машинному носії

- обмеження доступу використання і захисту від несанкціонованого доступу до інформації.

Технічне забезпечення АРМ повинне гарантувати високу надійність технічних засобів, організацію зручних для користувача режимів роботи (автономний, з розподіленою БД, інформаційний, з технікою верхніх рівнів і т. д.), здатність обробити в заданий час необхідний об'єм даних. Оскільки АРМ є індивідуальним призначеним для користувача засобом, воно повинне забезпечувати високі ергономічні властивості і комфортність обслуговування.

Технічні засоби підготовки інформації на машинному носії повинні надавати можливість вводу інформації з клавіатури та регістрації інформації, що вводиться на носії.

Зокрема вибір ПЕОМ IBM PC/AT 486 визначений обємом вхідних даних (8 Мбайт оперативної памяті та 180 Мбайт постійної памяті), високою оперативністю виконання роботи у режимі діалогу, зручністю і простотою експлуатації, компактністю і порівняльно невисокою вартістю комплексу ПЕОМ. Час розвязання задчі на ПЕОМ PC/AT 486 задовольняє вимоги користувача.

Характеристика ПЕОМ PC / AT 486 наведена нище.

Основні елементи апаратних засобів:

- системний блок

- клавіатура

- пристрій відображення (монітор)

- дисководи

- друкуючий пристрій

- різноманітні засоби синхронного зв'язку та управління ігровими програмами.

Системний блок складається з системної плати, блоку живлення та слотів для додаткових плат. На системній платі розміщені:

- мікропроцесор (486 UMS)

- оперативна память (RAM 8 Мбайта).

Слоти забезпечують підключення пристроїв відображення, дисководів для ГМД, каналів телекомунікацій, додаткової памяті та ігрових пристроїв.

Клавіатура вміщує власний мікропроцесор, який здійснює сканування клавіатури, приглушення ефекту тремтіння клавіш і буферізації до 20 символів.

«Мозком» компютера є мікропроцесор, який здійснює виконання команд і обробку даних. Мікропроцесор обєднує у собі 27500 транзисторів і має 32-бітну адресну шину команд. У структурі мікропроцесора найбільш важливу роль грають:

- арифметико-логічний пристрій (АЛП)

- блок шинного інтерфейсу

- блок управління памяттю.

АЛП входить в так названий виконавчий блок, який виконує команди.

Блок управління памяттю складається, в свою чергу, з двох інших блоків:

- блок сегментації

- блок підкачки сторінок.

Ці пристрої призначені для розбиття оперативної памяті на відносно невеликі фрагменти і динамічного перерозподілу їх в прикладних програмах.

На системній платі знаходяться два типи памяті:

Перший тип - це постійна память. Ця память представляє собою одну або декілька мікросхем, які постійно зберігають деяку інформацію. Оскільки ця інформація може тільки зчитуавтися в анголомовній літературі вони отримала назву «Read Only Memory» (ROM) - «тільки читаєма память»

ROM - память служить для розміщення у ній даних про апаратні особливості ПК і базової системи вводу / виводу операційної системи

(Basic Input/Output System - BIOS).

BIOS дозволяє компютеру при початковому запуску ПК, тобто включенні блоку живлення, виконати три основні операції:

- розпізнати, які пристрої встановлені у ПК

- отримати вказівки, звідки і як читати файли операційної системи

- визначити як встановити взаємозвязок між центральним процесором та іншими пристроями (дисководами, монітором, памяттю, клавіатурою. Саме на рівні ROM може бути виявлена несумісність того чи іншого ПК з клану IBM з оригінальною моделлю ПК.

Другий тип памяті - оперативна память.

Оперативна память або оперативний запамятовуючий пристрій - ОЗП (Random Access Memory - RAM) являє собою сукупність мікросхем з властивістю накопичувати і тимчасово зберігати інформацію.

Оперативна память, яка знаходиться у розпорядженні користувача ПК, може бути розділена на чотири категорії.

Базова память (conventional memory).

Це оперативна память обємом до 640 Кбайт, яка обслуговується найбільш розповсюдженою операційною системою ПК - DOS (Disk Operating System). Будь-яка програма, що працює під управлінням DOS, може бути завантажена в цю область памяті і використовувати її без будь-яких обмежень.

Нарощена память (extended memory).

Це оперативна память більше 1 МБ, що встановлюється на платах розширення. Ця область памяті може бути використана програмами, що працюють у середовищі DOS, але легко доступна при роботі операційних систем XENIX, UNIX i OS/2.

Схована память (shadow memory).

Це категорія нарощеної памяті в ПК AT (що використовують мікропроцесор Intel 80286). Вона застосовується для резервування областей памяті під віртуальні диски, прінтерні спулери, області зберігання копій BIOS, а також буфери для операцій обміну з іншими пристроями (кеш-память).

Розширена память (expanded memory).

Дозволяє отримати доступ до оперативної памяті за межами 640 Кбайт, використовуючи особливі програмні засоби у середовищі DOS (Lotus 1 - 2 - 3, Symphony releas 1.1., Ventura Publisher version 2.0 та ін.). Необхідість у цьому звичайно виникає при роботі з великими таблицями чи обємними документами. Розширена память може застосовуватися в будь-яких моделях ПК, але обєм її обмежений 8 Мбайт.

Також банк у своєму розпорядженні має також такі технічні засоби як банкомат, за допомогою якого здійснюється отримання коштів.

Постермінал, який використовується для видачі готівки, за допомогою якого вибивається чек про отримання коштів.

Дитектор валют, за допомогою якого перевіряється валюта на фальшивість, він складається зі збільшуючого скла, ультрафіолету за допомогою якого просвічуються водяні знаки.

2.4 Інтелектуальне забезпечення

В банку працюють висококваліфіковані працівники. Увесь персонал підприємства має вищу освіту та технічну спеціальну. Завдяки тому, що банк має висококваліфікованих працівників, робота банку здійснюється на найвищому рівні. Працюють в банку фінансисти, працівники з технічною освітою, аналітики, оператори комп'ютерного набору.

До компетенції відповідального працівника банку (філій) належать:

- прийняття рішень про повідомлення Уповноваженого органу про фінансові операції, щодо яких є мотивовані підозри, що вони можуть здійснюватися з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або що вони пов'язані, мають відношення або призначені для фінансування тероризму;

- прийняття рішень про інформування правоохоронних органів, визначених законодавством України, про фінансові операції, щодо яких є підозри, що вони пов'язані, мають відношення або призначені для фінансування тероризму;

- здійснення перевірок діяльності будь-якого підрозділу банку (філії) та їх працівників щодо дотримання ними Правил внутрішнього фінансового моніторингу та виконання програм здійснення фінансового моніторингу;

- право доступу до всіх приміщень, документів, засобів телекомунікацій;

- залучення будь-яких працівників банку (філії) до проведення заходів із запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та здійснення перевірок з цих питань;

- одержання пояснень від працівників банку (філії) незалежно від займаних ними посад з питань здійснення фінансового моніторингу;

- прийняття рішення про надання інформації з питань фінансового моніторингу на запити Уповноваженого органу та відповідних правоохоронних органів.

В Україні малий та середній бізнес здійснює значний вплив на розвиток країни. Відіграючи вагому роль у її суспільно-економічному зростанні, підприємства цього сектору на сьогодні потребують комплексного обслуговування та банківських послуг нового рівня для задоволення своїх фінансових потреб. Для малого та середнього підприємництва банк - це не лише джерело фінансування бізнесу, а й стабільний фінансовий партнер, який надає можливість отримати додаткові прибутки від тимчасово вільних коштів, допомагає керувати фінансовими потоками та економити час.

Розуміючи ці потреби, Ощадбанк уже багато років поспіль використовує найсучасніші технології в обслуговуванні бізнесу. Проаналізувавши потреби малого та середнього бізнесу, в 2007 році банк запропонував не лише нові кредитні продукти, зокрема кредитування комерційного автотранспорту, а й комплексне обслуговування поточних рахунків - тарифні пакети для малого та середнього бізнесу. Спеціалісти Ощадбанку розуміють, що підтримка малого бізнесу полягає не лише в суто банківському обслуговуванні успішного бізнесу, а й у створенні сприятливих умов на самому початку заснування власної спраги. Таким чином, кредит на придбання комерційного автотранспорту розрахований також на людей, які бажають займатися підприємницькою діяльністю, мають стабільний дохід і прагнуть відкрити свою справу з метою отримання додаткового прибутку.

Разом зі швидким зростанням економіки і появою нових фінансових інструментів малий та середній бізнес має бути більш обізнаним у фінансових питаннях. Якщо великі корпорації можуть скористатися порадами консалтингових компаній, то представники цього сектору покладаються лише на власні знання та досвід. Враховуючи це, Ощадбанк прагне стати фінансовим помічником для підприємця незалежно від того, чи є він клієнтом банку, чи ні.

2.4.1 Методики обчислення показників фінансової діяльності

Для оцінки доходів та видатків необхідно розрахувати загальну суму доходів банку, отриманої їм за період, із наступним поділом її на види доходів, що надійшли від проведення різноманітних видів банківських операцій.

Валові доходи банку прийнято розділяти на процентні і непроцентні.

До процентних доходів банку відносяться:

- нараховані й отримані відсотки по позичках у гривневому виразі;

- нараховані й отримані відсотки по позичках в іноземній валюті.

Структура процентних доходів банку може бути подана також у вигляді:

- процентних доходів, отриманих по міжбанківських позичках;

- процентних доходів, що надійшли по комерційних позичках.

Непроцентні доходи складають:

- доходи від інвестиційної діяльності (дивіденди по цінних паперах, доходи від участі в спільній діяльності підприємств і організації й ін.);

- доходи від валютних операцій;

- доходи від отриманих комісій і штрафів;

- інші доходи.

Також доходи можна розділити на банківські і небанківські.

Банківські доходи - це ті, що безпосередньо пов'язані з банківською діяльністю.

Небанківські - ті, які не відносяться до основної банківської діяльності, але забезпечують її здійснення.

При оцінці доходів банку визначається питома вага кожного виду доходу в їхній загальній сумі або відповідній групі доходів.

Динаміка дохідних статей може порівнюватися з попередніми періодами, у тому числі і по кварталах.

Стабільний і ритмічний приріст доходів банку свідчить про його нормальну роботу і про кваліфіковане управління.

Після проведення оцінки структури доходів банку по укрупнених статтях варто більш детально вивчити структуру доходів, що формують укрупнену статтю, що займає найбільшу питома вагу в загальному обсязі доходів [12, 58].

Аналізуючи одночасно доходи конкретного банки і динаміку структури активу балансу, можемо зробити висновок, що не всі активи банку приносять йому адекватний прибуток. Це відноситься до активів, що звичайно не приносять доходу (наприклад, кошти в касі і на кореспондентському рахунку, резерви в НБУ і власні основні засоби), а також до таких активів, як цінні папери й інші права участі, придбані банком і нематеріальні активи. Це означає, що якість спільних проектів, придбаних цінних паперів і нематеріальних активів є вкрай невисокою.

Отже, доход комерційних банків залежить від норми прибутку по позичкових і інвестиційних операціях, розміру комісійних платежів, стягнутих банком за послуги, а також від суми і структури активів.

Доходність банка є результатом оптимальної структури його балансу як у частині активів, так і пасивів, цільової спрямованості в діяльності банківського персоналу в цьому напрямку. Іншими важливими умовами забезпечення доходності банка є раціоналізація структури видатків і доходів, розрахунки процентної маржу і виявлення тенденцій у доходності позичкових операцій, планування мінімальної дохідної маржі для прогнозування орієнтованого рівня відсотків по активних і пасивних операціях. Умовою доходності банківської діяльності безумовно є підтримка ліквідності, управління банківськими ризиками, їхня мінімізація.

Оцінка витрат банка здійснюється по тієї ж схемі, що й оцінка його доходів. Валові витрати банку можна розділити на процентні і непроцентні.

Процентні витрати складають:

- нараховані і сплачені відсотки в гривнях;

- нараховані і сплачені відсотки у валюті.

До непроцентних витрат відносять:

- операційні витрати:

- сплачені комісійні по послугах і кореспондентських відносинах;

- витрати по операціях із цінними паперами;

- витрати по операціях на валютному ринку;

- витрати по забезпеченню функціонування банку:

- витрати на утримання апарата управління;

- господарські витрати;

- інші витрати:

- штрафи, пені, неустойки сплачені;

- відсотки і комісійні минулого років і т. д.

Найбільше значними статтями операційних витрат банку традиційно є витрати:

- по виплаті відсотків по поточних і строкових вкладах;

- пов'язані з виплатою комісійних іншим банкам і іншим фінансово - кредитним заснуванням за надані послуги;

- по утриманню й експлуатації будинків і устаткування;

- на заробітну плату персоналу;

- на створення спеціальних резервів.

У останні роки спостерігається зріст питомої ваги видатків на виплату відсотків по вкладах клієнтів. Це пояснюється, по-перше, підвищенням рівня процентних ставок по депозитах у результаті посилення конкурентної боротьби і, по-друге, збільшенням питомої ваги депозитних рахунків у загальній сумі притягнутих коштів.

Банки, що виконують міжнародні розрахункові операції, сплачують комісійні банку, що виконує доручення на здійснення операцій (акредитивних, інкасових і ін.). Але кінцевим платником виступає клієнт банку, із доручення якого проведена операція. Банк у повному обсязі списує з його рахунку сплачену їм комісію [14, 87].

Видатки банку на утримання й експлуатацію будинків і устаткування, оплату персоналу і соціальні посібники носять щодо постійний характер. Їхня питома вага в загальній сумі видатків банку дуже значний.

Визначена частина коштів банка витрачається на створення резервів. Інші видатки в рахунку прибутків і збитків банку показуються по статті «Інші операційні видатки». Це внески, видатки на рекламу, інвентар і матеріали, на оплату послуг аудиторських фірм, судові і транспортні витрати, а також деякі види податків. Доходи - це збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов'язань, що призводить до збільшення власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків акціонерів).

Витрати - це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів чи збільшення зобов» язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок йго вилучення чи розподілу власниками);

Особлива увага заслуговує оцінка двох груп статей: видатки, пов'язані з забезпеченням функціонування банку (особливо адміністративно-господарські) і видатки, пов'язані з підвищенням ризикованості банківської діяльності (створення обов'язкових і інших страхових резервів).

Ефективна ставка відсотка застосовується для:

- обчислення величини амортизації дисконту (премії) за звітний період;

- оцінки зменшення корисності через розрахунок суми очікуваного відшкодування для цінних паперів, що обліковуються за амортизованою собівартістю;

- визнання процентних доходів/витрат.

Нарахування доходів та витрат поточного періоду здійснюється в кінці кожного місяця за кожною операцією (договором) окремо. Облік доходів та витрат, отриманих у поточному місяці, до дати нарахування може здійснюватися в момент їх надходження (сплати), касовим методом або нарахуванням у момент сплати.

Нарахування процентних доходів (витрат), амортизація дисконту (премії) за фінансовими активами або фінансовими зобов'язаннями в іноземній валюті здійснюється в тій валюті, в якій обліковується пов'язаний з ними фінансовий актив або фінансове зобов'язання.

Доходи визнаються в сумі справедливої вартості активів, які отримані або підлягають отриманню.

Доходи (витрати) за одноразовими послугами (наприклад, комісії за здійснений обмін валют, надання (отримання) консультацій тощо) можуть визнаватись без відображення за рахунками нарахованих доходів (витрат), якщо кошти отримані (сплачені) у звітному періоді, у якому послуги фактично надаються (отримуються).

Доходи (витрати) за безперервними послугами (наприклад, комісії за інформаційно-розрахункове обслуговування в системі електронних платежів, за послуги користування системою електронної пошти, тощо) визнаються щомісячно протягом усього строку дії договору про надання (отримання) послуг і відображаються в бухгалтерському обліку за принципом нарахування та відповідності доходів і витрат.

Доходи (витрати) за послугами, що надаються поетапно, визнаються після завершення кожного етапу операції протягом дії договору про надання (отримання) послуг і відображаються в обліку за принципом нарахування та відповідності доходів і витрат. Нарахування доходів (витрат) здійснюється з дати оформлення документа, що підтверджує надання (отримання) послуги.

Доходи (витрати) за послугами з обов'язковим результатом визнаються за фактом надання (отримання) послуг або за фактом досягнення передбаченого договором результату.

Доходи/витрати за відкриття та ведення кореспондентських рахунків типу НОСТРО відображаються в бухгалтерському обліку за касовим методом згідно з виписками банків-кореспондентів.

Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Визнання сум нестач та крадіжок за активами Банку здійснюється в момент їх виникнення до встановлення винних осіб незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів в погашення (відшкодування) заподіяного збитку установі Банку. Суми нестач і втрат до встановлення винних осіб, які мають відшкодувати нестачі чи втрати, списуються на витрати звітного періоду з одночасним відображенням за позабалансовими рахунками.

Залишки за рахунками доходів і витрат за операціями між підзвітними установами повинні бути тотожними.

Нарахування процентів за фінансовими інструментами здійснюється за номінальною процентною ставкою, яка передбачена умовами договору (випуску) та відображається за рахунками з обліку нарахованих доходів і нарахованих витрат за класами 1, 2, 3.

Визнання процентних доходів (витрат) здійснюється за рахунками процентних доходів і витрат за класами 6, 7 із застосуванням методу ефективної ставки відсотка.

Різниця між сумою визнаних доходів (витрат) за ефективною ставкою відсотка та сумою нарахованих процентів за номінальною процентною ставкою становить суму амортизації дисконту (премії).

Процентні доходи та витрати за фінансовими інструментами відображаються в бухгалтерському обліку із застосуванням ефективної ставки відсотка та визначаються як добуток амортизованої собівартості на ефективну ставку відсотка (Додаток В).

Ефективна ставка відсотка - ставка, яка точно дисконтує очікуваний потік майбутніх грошових платежів або надходжень упродовж очікуваного терміну дії фінансового інструменту до чистої балансової вартості (амортизованої собівартості) цього інструменту.

Ефективна ставка відсотка не використовується для здійснення розрахунків з контрагентами по процентних доходах (витратах) та в податковому обліку при визначенні податку на прибуток Банку.

Метод ефективної ставки відсотка - метод обчислення амортизованої собівартості фінансового активу або фінансового зобов'язання (або групи фінансових активів чи фінансових зобов'язань) та розподілу доходів у вигляді процентів чи витрат на виплату процентів протягом відповідного періоду часу.

Банк застосовує метод ефективної ставки відсотка з урахуванням вимог, які визначені нормативно-правовими актами Національного банку України та локальними нормативно-правовими актами Банку.

Ефективна ставка відсотка використовується для:

- оцінки фінансових інструментів, що обліковуються за амортизованою собівартістю, а саме, кредитів, депозитів, боргових цінних паперів;

- визнання процентних доходів (витрат);

- дисконтування очікуваних майбутніх грошових потоків у разі зменшення корисності активів.

Визначення ефективної ставки відсотка за фінансовими інструментами та її розрахунок здійснюються відповідно до вимог Методики розрахунку ефективної ставки відсотка за фінансовими інструментами ВАТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління від 12.05.2006 р. №33-1.

Ефективна ставка відсотка не застосовується до фінансових інструментів (кредитів, депозитів, боргових цінних паперів):

- зі строком користування, що не перевищує 1 рік;

- якщо рівень відхилення ефективної ставки відсотка від номінальної процентної ставки є несуттєвим, тобто менше або дорівнює 1,5 відсоткового пункту;

- якщо величина дисконту (премії) з урахуванням сум комісій, що включаються до вартості фінансового інструменту, є несуттєвою, тобто не більше 1% від суми номіналу фінансового інструменту.

При цьому сума дисконту (премії) з урахуванням сум комісій, що включаються до вартості фінансового інструменту, відноситься з рахунку неамортизованого дисконту (премії) на процентні доходи (витрати) під час визнання такого фінансового інструменту.

Оскільки Відділення Ощадбанку є безбалансовим, то здійснюється методика розрахунку статей бюджету, за допомогою планово-аналітичних рахунків Ощадбанку (Додаток Г).

2.4.2 Програмні засоби обробки інформації

Страницы: 1, 2


© 2008
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.