РУБРИКИ

Аналіз банківської діяльност

 РЕКОМЕНДУЕМ

Главная

Валютные отношения

Ветеринария

Военная кафедра

География

Геодезия

Геология

Астрономия и космонавтика

Банковское биржевое дело

Безопасность жизнедеятельности

Биология и естествознание

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело и гражд. оборона

Кибернетика

Коммуникации и связь

Косметология

Криминалистика

Макроэкономика экономическая

Маркетинг

Международные экономические и

Менеджмент

Микроэкономика экономика

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка

ПОИСК

Аналіз банківської діяльност

p align="left">В завершенні 4 розділу узагальнюються доходи і витрати і визначається спочатку бал, і потім чистий Пр за мінусом сплати податку в бюджет.

Завдання аналізу заклечається в:

співставлення доходів і витрат системно співставити з Пр чи збутом працює банк,

виявляти тенденцію і доходи по доходах і витратах, які визначають кінцевий фінансовий результат.,

виявляти резерви

на основі зробленого аналізу коригувати депозитну, кредитну, інвестиційну політику банку з метою підвищення ефективності.

27. Аналіз виконання плану доходів

Доходи КБ складають сукупний доход, який залежить від обсягів та вартості наданих банком послуг.

У загальному визначенні доход - це збільшення економічних вигод у вигляді надходжень активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників). Доход банку є необхідною умовою отримання Пр, і забезпечення рентабельної діяльності банку. Як фактор утворення Пр, доход у свою чергу, також перебуває під впливом різноманітних факторів. Аналіз доходу як окремого виду фінансових результатів є необхідною умовою забезпечення ефективного управління доходом з метою збільшення його обсягу та підвищення рівня дохідності банківських операцій.

Так до аналізу доходів відноситься оцінка виконання плану доходів. Оцінити перспективу діяльності банку можна тільки співвідношенням даних бізнес-плану і фактично досягнутих показників по доходах. При загальній оцінці виконання плану доходів порівнюються такі показники: % доходів в т. ч. по короткостроковим і довгостроковим кредитах, та непроцентні доходи всього, в т.ч. від наданих послуг та від позареалізаційним операціям. Розраховується відхилення як в абсолютному виразі так і в %. Робиться висновок щодо виконання плану доходів всього, так і окремо по показниками.

28. Аналіз структури доходів

Аналіз доходів здійснюється у такій послідовності:

загальна оцінка рівня доходів,

на основі структури доходів виявляють фактори, які формують;

по гол. виду доходів аналізують фактори, які їх формують;

аналізують рівень виконання плану по доходах в цілому і по його основних видах;

аналізують найважливіші фактори, які впливають на рівень виконання плану доходів.

Здійснити висновок про ефективність управління банком за допомогою оцінки рівня доходів (загальна сума доходів, загальна сума активів, які створюють ці доходи, загальний обсяг одержаного прибутку, рівень дохідності на 1 грн активів) не можливо. Для цього необхідно розглянути структуру доходів. Аналіз структури доходів здійснюють за таблицею, в якій перераховані основні % доходи і не% доходи.

До % доходів відносяться:

доходи по короткострокових кредитах в національній валюті,

доходи по короткострокових кредитах в інвалюті,

доходи по довгострокових кредитах;

доходи по МБК;

доходи по дисконтних операціях з векселями.

До не % доходів відносять:

доходи та комісія по наданих послугах;

доходи від операцій з цінними паперами;

доходи від позареалізаційних операцій.

Аналіз здійснюється за 2 роками: базовий та звітний. Кількісний аналіз структури доходів банку полягає у визначенні питомої ваги окремих статей доходів в їх загальній сумі. Це дає змогу побачити, які доходи мають найбільшу питому вагу, як показує досвід, що найбільшу питому вагу мають % операції, а не% операції відіграють невелику роль у формуванні доходів. Також розраховується відхилення абсолютне та у % до базового року. Збільшення % доходів явище позитивне, оскільки свідчить про ефективну кредитну політику банку.

29. Аналіз динаміки доходів в цілому та за складом і структурою

Доход - це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників). Доход банку є необхідною умовою отримання Пр, і забезпечення рентабельної діяльності банку. Як фактор утворення Пр, доход у свою чергу, також перебуває під впливом різноманітних факторів. Аналіз доходу як окремого виду фінансових результатів є необхідною умовою забезпечення ефективного управління доходом з метою збільшення його обсягу та підвищення рівня дохідності банківських операцій.

Загальний аналіз доходів банку ґрунтується на використанні методик вертикального та горизонтального економічного аналізу, які дозволяють оцінити структуру доходу банку та визначити динаміку доходу в цілому і за кожною його складовою.

Система показників, які використовуються в загальному аналізі доходу, включає абсолютні вартісні показники, що характеризують обсяг доходу в цілому та за його складовими і відносні показники структури, якими визначається питома вага кожної складової доходу; абсолютні та відносні показники динаміки, які дозволяють оцінити зміну доходу банку: його загального обсягу, за складом і структурою.

Загальна оцінка перебуває уточнення, яке має ґрунтуватися на аналізі окремих складових доходу, дослідження доходу від окремих операцій, вивчення причин, що обумовили зміну доходу за обсягом, складом і структурою.

Дослідження окремих складових доходу здійснюють, починаючи з тих його видів, питома вага яких переважає у загальному обсязі доходу звітного року. Обов'язково досліджують склад і структуру процентного доходу банку, навіть якщо за питомою вагою він поступається іншим видам доходу.

30. Оцінка впливу основних факторів на рівень формування доходів у цілому та за їх видами

Аналіз доходів здійснюється в такій послідовності:

загальна оцінка рівня доходів;

на основі структури доходів виявляються найголовніші;

по гол. виду доходів аналізуються фактори, які їх формують;

аналізується рівень виконання плану по доходу в цілому і по його основних видах;

аналізуються найважливіші фактори, які впливають на рівень виконання плану доходів.

Оскільки в структурі доходів банку найбільшу питому вагу мають отримані відсотки, слід відмітити, що на величину цих доходів впливають 2 фактори - сума наданих кредитів та відсоткова ставка за наданий кредит. Отже, аналіз впливу цих факторів на загальну суму %, отриманих банком від кредитних операцій здійснюється в таблиці, де співставляються суми виданих кредитів, суми отриманого % доходу від них, середня %ставка за минулий і звітний роки.

Послідовність розрахунку:

спочатку вираховують відхилення показників звітного року від показників минулого;

визначають, який розмір % доходів може бути отриманий у звітному році по ставках минулого року,

щоб визначити, яка сума доходу буде отримана у звітному році за рахунок збільшення обсягу виданого кредиту від розрахов. умовної суми віднімають суму % доходу минулого року;

визначимо розмір доходу, який отримано за рахунок зміни % ставки.

Для цього від загальної суми % доходів (тобто отримані % звітного року - отримані % базового року) віднімають дохід отриманий від збільшення обсягу виданих кредитів.

31. Аналіз рівня доходності активів банку

Аналіз доходів і витрат має дуже велике значення.

Так завданнями аналізу є:

співставлення дох. і витрат, виявлення - зПР чи збитком працює КБ

виявлення тенденції і факторів по доходах і витратах, які визначають кінцевий фін результат

виявлення резервів

на основі здійсненого аналізу коригування депоз, кред, інв політики КБ з метою підвищення ефективності.

При здійсненні заг оцінки рівня доходів визначають рівень доходності КБ, виходячи з 4 показників: 1)заг ? доходів, 2)заг ? активів, які створюють ці доходи, 3)заг обсяг одержаного ПР, 4)рівень доходності 1 грн. активів.

Активи банку - це ресурси, які виступають у вигляді грош коштів, кред портфеля, портфеля ЦП або інвестицій і вкладень в ОЗ, немат активи, дебіт заборгованістьть, витрати майб періодів, господ та малоцінні матеріали. При здійсненні заг оцінки рівня доходів можна визначити на скільки в абсолютному вираженні або активи в сукупності та окремо кожна з екон груп активів (доходні та недоходні), визначити їх відхилення щодо базисного року, визначити питому вагу доходних активів (в %). Важливим показником при здійсненні аналізу є визначення доходності 1 грн. активів в цілому. Для цього всі доходи ділять на всі активи. В т.ч. доходні активи = (доходи процентні і з ЦП) ділять на (середній залишок по доходних активах).

32. Оцінка виконання кошторису витрат

Аналіз доходів і витрат має велике значення в загальному аналізі банківської діяльності, оскільки доходи і витрати - це базові показники діял-ті банку.

Так до аналізу доходів і витрат відноситься заг оцінка виконання плану по витратах та постатейний аналіз виконання плану витрат.

Оцінити перспективну діял-ть банку можна тільки співвідношенням даних бізнес-плану і фактично досягнутих показників по витратах. При заг оцінці виконання плану по витратах порівнюються такі показники як витрати, вал дохід та витрати на 1 грн. доходів. Розраховується відхилення від плану як в абсолютному виразі, так і в %.

Так, н-д, якщо в порівнянні з планом, який не виконано, рівень витрат на 1 грн. доходів , то це не вказує на підвищення ефек-ті управління витрат, оскільки і доход. Витрати на 1 грн доходів за рахунок витрат, але це не економія, бо вал дохід.

Роль окремих видів витрат виконані планом розкриває структура статей витрат. При цьому аналізі розглядаються такі статті як %-ні витрати (по поточних рахунках, по депозитах і вкладах населення, плата за кред ресурси) та не%-ні витрати на утримання апарату упр-ня, амортизаційні відрахування та ін витрати. Розраховується питома вага кожного з показників, обов'язково визначається економія () або перевитрати (+) та резерви (що з +). Визначається, де досягнута найбільша економія.

33. Аналіз структури витрат

Аналіз витрат банку здійснюється у такій послідовності:

загальна оцінка

порівняльна оцінка структури витрат

оцінка виконання бізнес-плану по витратах в цілому, в розрізі окремих статей і з врахуванням окремих факторів, а саме: сер залишків коштів на поточних рахунках, на депоз рахунках, на рахунках виданих кредитів.

Якщо заг оцінка рівня витрат свідчить про напрямки їх чи , то їх структура свідчить про роль окремих груп витрат в заг їх обсязі.

Аналіз структури витрат здій-ся за таблицею, в якій перераховані всі витрати КБ, а саме операційні витрати та витрати на утримання апарату управління.

До операційних витрат відносяться:

1) сплачені % (по рахунках клієнтів, по депозитах підприємств, по вкладах фіз осіб, по позиках і депозитах КБ);

2) сплачена комісія по послугах клієнтам;

3) витрати по операціях з ЦП;

4) витрати по обслуговуванню (розрахунковому і касовому);

5) витрати по маркетингу та рекламі;

6) інші (відрахування в позабюджетні фонди, оренда та утримання приміщень).

До витрати на утримання апарату управління відносяться:

оплата праці з відрахуваннями

господарські витрати

витрати по охороні

Аналіз здій-ся за 2 роками: 1 - базовий, 2 - звітний. Також обов'язковою складовою аналізу є встановлення питомої ваги як операційних витрат та витрат на утримання апарату управління, так і складових цих витрат. Це дає змогу побачити наявніше, як змінився той чи інший показник, в бік чи в бік . Також розраховується відхилення абсолютне та у % до базового року.

Якщо, н-д, в цілому операційні витрати із адм-упр витрат, то це негативна тенденція, якщо банк не розширився і це свідчить про еф-ті упр-ня витрат і кінцевому підсумку до опер. доходів, які формують рівень фін. результату (ПР чи збиток).

34. Аналіз динаміки витрат у цілому, за складом та структурою

Здійснюючи заг оцінку рівня витрат, розглядаються за ряд років рівень витрат, рівень доходів, рівень доходних активів, а також витрати на 1 грн. доходів і с/б доходних активних операцій. Розраховується абсолютне відхилення показників щодо минулого року та %-не відхилення.

Так, позитивним є, якщо темп доходів переважає темп витрат. Завдяки цьому витрати на 1 грн доходів . Якщо, н-д, разом з цими даними с/б доходних активів, то причиною цього було те, що темп зрос-ня витрат переважав темп доходних активів. Висновком цього може бути те, що банку необхідно знаходити резерви по більш ефек-му викор-ню активів.

Якщо заг оцінка рівня витрат свідчить про напрямки їх чи , то їх структура свідчить про роль окремих груп витрат в заг їх обсязі.

Аналіз структури витрат здій-ся за таблицею, в якій перераховані всі витрати КБ, а саме операційні витрати та витрати на утримання апарату управління.

Аналіз здій-ся за 2 роками: 1 - базовий, 2 - звітний. Також обов'язковою складовою аналізу є встановлення питомої ваги як операційних витрат та витрат на утримання апарату управління, так і складових цих витрат. Це дає змогу побачити наявніше, як змінився той чи інший показник, в бік чи в бік . Також розраховується відхилення абсолютне та у % до базового року.

Якщо, наприклад, в цілому операційні витрати із адм-упр витрат, то це негативна тенденція, якщо банк не розширився і це свідчить про еф-ті упр-ня витрат і кінцевому підсумку до опер. доходів, які формують рівень фін. результату (ПР чи збиток).

35. Аналіз і оцінка впливу осн факторів на форм-ня рівня витрат у цілому та за їх видами

Аналіз витрат банку здійснюється у такій послідовності:

загальна оцінка

порівняльна оцінка структури витрат

оцінка виконання бізнес-плану по витратах в цілому, в розрізі окремих статей і з врахуванням окремих факторів, а саме: сер залишків коштів на поточних рахунках, на депоз рахунках, на рахунках виданих кредитів.

Витрати банку на опер діял-ть пов'язані із сплатою % за користування коштами на пот. рахунках, депоз рахунках і за одержані кредити. Аналіз передбачає розгляд по кожному виду витрат, а саме, як впливали окремі фактори на рівень форм-ня тих або інших витрат.

На їх рівень впливали 2 осн фактори: сер залишок коштів, яким корис-ся банк, сер % ставка за кор-ня залуч ресурсами.

Так, здійснюється розрахунок впливу факторів на зміну суми витрат:

по сплаті % за користування коштами під-в

за користування депозитами по вкладах населення

за користування банком залуч кред ресурсами

Розрахунки:

за рахунок зміни залишків:

*коштів на пот рахунках клієнтів

*коштів на депоз і вкладних рахунках клієнтів

*одержаних кредитів

Ф1=СПСпл*(СЗфСЗпл)

СПС - сер % ставка

СЗ - сер залишки

за рахунок зміни % ставки

Ф2=СЗф*(СПСфСПСпл)

Якщо в результаті сумування буде з “”, то це економія.

36. Оцінка співвідношення доходів і витрат КБ і визначення прибутку (ПР) (збитку) оподаткування

Прибуток - це різниця між його валовими доходами і валовими витратами. Однією з головних цілей КБ є отримання ПР, який є джерелом виплати дивідендів, створення фондів банку. Важлива функція Прибутку КБ забезп-ня резервiв на випадок непередбачених обставин або збитків. ПР i збитки підлягають детальному аналізу. Збитки підлягають постатейному аналізу з подальшим винесенням пропозицій по їх мінімізації.

Валовий дохід залежить насамперед від обсягу кред. вкладень та інвестицій КБ, розміру % ставки по кредитах та величини і структури активів КБ.

Витрати банку поділяються на відносно постійні та змінні. Відносно постійні - це ЗП, придбання або виготовлення бланків і канцелярських товарів, утримання приміщень, охорони, протипожежної сигналізації, амортизаційні відрахування тощо. Змінні витрати - це виплата % по вкладах, депозитах і МБК, плата за послуги РРП, витрати на рекламу, відрядження, поштово-телеграфні витрати тощо.

Щоб визначити, як впливав рівень доходів і витрат на результати від %-них, комісійних, операцій з ЦП, а також позареалізаційних операцій, складають співставну таблицю рівня доходів і витрат по кожному виду діяльності з визначенням ПР або збитку або т.з. позитивної чи негативної маржі від кожного виду діял-ті. Це наз-ся заг оцінкою темпів зміни обсягів і структури ПР, яка здійснюється після заг оцінки рівня ПР.

За даними створеної таблиці результатом опер діял-ті банку є вал. ПР чи збиток або т.з. маржинальний дохід. Він визначається як різниця між всіма опер. доходами і всіма опер. витратами за даними звіту Ф2. Він не включає в себе витрати на утримання апарату упр-ня.

Вважається, що під-во працює із збитком, якщо його % маржа від'ємна, якщо із “+”, то працює з ПР.

На наступному етапі для визначення бал. ПР, з якого відраховується податок на ПР, із одержаного маржинального доходу віднімаються витрати на утримання апарату упр-ня. ЧПР = бал. ПР податок на прибуток, який сплачується в бюджет.

37. Значення, завдання і інф. забез-ня аналізу прибутку (ПР)

Як основний узагальнюючий показник фінансових результатів діяльності комерційного банку прибуток, у той же час, є найважливішим джерелом формування його капіталу, забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності. Таким чином, отримання прибутку є однією із стратегічних цілей управління та найважливішим об'єктом фінансового аналізу діяльності банку.

Кінцевим фінансовим результатом діяльності комерційного банку є прибуток до оподаткування (балансовий прибуток), який утворюється внаслідок руху грошових потоків, що характеризують доходи і витрати банку.

В узагальненому вигляді прибуток є різницею між доходами, отриманими банком за відповідний період внаслідок своєї діяльності, та витратами, здійсненими за той же період для забезпечення цієї діяльності.

За своєю структурою прибуток, як і його доходи і витрати комерційного банку відповідають напрямкам його діяльності.

Прибуток до оподаткування банку складається з:

1) чистого процентного доходу:

чистого комісійного доходу;

чистого торговельного доходу;

2) іншого прибутку.

Чистий процентний доход є різницею між процентними доходами і процентними витратами банку. Його можна досліджувати в цілому та за джерелами утворення: прибуток від кредитних операцій, прибуток від операцій з цінними паперами тощо.

Чистий комісійний доход визначається комісійними доходами і комісійними витратами. Він також може бути розподілений за видами банківських послуг, які є джерелами утворення відповідних доходів і напрямками витрачання коштів.

Чистий торговельний доход представляє собою прибуток або збиток від здійснення відповідних операцій з цінними паперами, іноземною валютою тощо.

Інший прибуток - це різниця між сумою інших операційних банківських і небанківських доходів, отриманих внаслідок зменшення резервів по заборгованості, непередбачених доходів та сумою відповідних витрат комерційного банку.

Метою аналізу прибутку є збільшення абсолютної величини прибутку та підвищення рентабельності комерційного банку на основі ефективного управління доходами і витратами. Отже, аналіз прибутку грунтується на аналізі доходів і витрат банку.

Відповідно до мети визначають наступні завдання аналізу прибутку:

оцінка виконання плану прибутку;

аналіз динаміки прибутку в цілому, за складом і структурою;

факторний аналіз прибутку;

аналіз формування та розподілу прибутку;

визначення тенденцій динаміки прибутку за тривалий період;

аналіз показників ефективності діяльності комерційного банку;

аналіз фінансової міцності банку (визначення межі та коефіцієнта безпеки банку).

Інформаційне забезпечення аналізу прибутку та рентабельності формується відповідно до завдань, які підлягають вирішенню. За своїм складом інформаційна база аналізу прибутку та рентабельності може не відрізнятися від інформаційної бази доходів та витрат банку. Вона складається з правової, планової та фактографічної (облікової і позаоблікової) інформації. До аналізу прибутку та рентабельності обов'язково залучається інформація, отримана внаслідок дослідження доходів і витрат банка.

38. Загальна оцінка рівня прибутку (ПР)

Прибуток - це різниця між його валовими доходами і валовими витратами. Однією з головних цілей КБ є отримання ПР, який є джерелом виплати дивідендів, створення фондів банку.

Важлива функція ПР КБ забезпечення резервів на випадок непередбачених обставин або збитків, можливих в бан. справі. ПР i збитки підлягають детальному аналізу.

Аналіз ПР здійснюється у такій послідовності:

1) заг оцінка рівня ПР

2) загальна оцінка темпів зміни обсягів і структури ПР

3) основні види джерел, що формують ЧПР

4) аналіз показників рівня рентаб-ті

аналіз виконання бізнес-плану по ПР

аналіз ін. показників, які хар-ть ефек-ть упр-ня банком по доходу і ПР

Заг. оцінка рівня одержаних ПР здій-ся в розрізі основних видів діял-ті:

ПР від % операцій, в т.ч. кредитних та з ЦП

ПР від комісії

Чистий торгівельний доход

Інший операційний доход

Балансовий ПР

Податок на ПР

Чистий ПР = бал ПР податок на ПР

Дані анал-ся по 2 рокам, один з яких є базовим, а інший - звітним. По кожному року співставляються ? в тис.грн. та розраховується % до бал. ПР. Також обов'язковою складовою заг. оцінки рівня ПР є темп зміни (у %). Висновки здійснюються по створеній таблиці. Так, н-д можна говорити про зниження або зростання прибутковості банку в цілому (, бал. ПР - на скільки %). Визначається за рахунок чого відбулося або прибутковості (н-д, від комісійних операцій). Аналізується ПР від % операцій, а також ЧПР (його чи в порівнянні з минулим роком - у скільки разів)

39. Аналіз динаміки та структури прибутку (ПР)

Прибуток - це різниця між його валовими доходами і валовими витратами. Однією з головних цілей КБ є отримання ПР, який є джерелом виплати дивідендів, створення фондів банку.

Важлива функція ПР КБ забезпечення резервів на випадок непередбачених обставин або збитків, можливих в бан. справі. ПР i збитки підлягають детальному аналізу.

Щоб визначити, як впливав рівень доходів і витрат на результати від %-них, комісійних, операцій з ЦП, а також позареалізаційних операцій, складають співставну таблицю рівня доходів і витрат по кожному виду діяльності з визначенням ПР або збитку або т.з. позитивної чи негативної маржі від кожного виду діял-ті. Це наз-ся заг оцінкою темпів зміни обсягів і структури ПР, яка здійснюється після заг оцінки рівня ПР.

Дані анал-ся по 2 рокам, один з яких є базовим, а інший - звітним. По кожному року співставляються ? в тис.грн. та розраховується питома вага в % до підсумків. Також обов'язковою складовою заг. оцінки рівня ПР є темп зміни (у %). Висновки здійснюються по створеній таблиці.

Таблиця має 2 розділи: 1 - фін результат без врахування утримання апарату управління, 2 - фін результат банку. За даними створеної таблиці про оцінку обсягів і структури ПР, результатом опер діял-ті банку є вал. ПР чи збиток або т.з. маржинальний дохід. Він визначається як різниця між всіма опер. доходами і всіма опер. витратами за даними звіту Ф2. Він не включає в себе витрати на утримання апарату упр-ня. Порівнюються показники минулого та звітного років і робиться висновок про чи його.

Структура доходів і витрат по %-ним, комісійним, операціям з ЦП та іншим може свідчити про те, що фін результат визначали ті види діял-ті, які мали найбільшу питому вагу.

Визначається, що під-во працює із збитком, якщо його %маржа від'ємна, якщо із “+”, то працює з ПР.

На наступному етапі для визначення бал. ПР із одержаного маржинального доходу віднімаються витрати на утримання апарату упр-ня, а для визначення ЧПР із бал. ПР віднімається величина нарахованого до сплати в бюджет податку на ПР. А також наприкінці порівнюються одержані результати і робиться висновок про його чи .

40. Чистий процентний, комісійний і торгівельний доход, методика його визначення і аналізу

Прибуток до оподаткування банку складається з:

чистого процентного доходу, що складається з чистого комісійного доходу та чистого торговельного доходу)

іншого доходу

Чистий %-ний доход є різницею між %-ними доходами і %-ними витратами банку. Його можна досліджувати в цілому та за джерелами утворення: ПР від кред операцій, ПР від операцій з ЦП тощо.

Чистий комісійний доход визн-ся коміс доходами і коміс витратами. Він також може бути розподілений за видами бан послуг, які є джерелами утворення відповідних доходів і напрямками витрачання коштів.

Чистий торговельний доход представляє собою ПР і збиток від здій-ня відпов операцій з ЦП, іноз валютою тощо.

Інший ПР - це різниця між сумою інших операційних бан і небан доходів, отриманих внаслідок змен-ня резервів по забор-ті, непередбачених доходів та сумою відповідних витрат КБ.

Загальний аналіз ПР банку до опод-ня потребує побудови аналітичної таблиці, яка відображає динаміку його абсол обсягу, складу і структури. Така таблиця будується безпосередньо за даними звітів за попередній і звітний роки. Якщо аналізуютьсч доходи і витрати банк, інформація може надходити з відповідних аналітичних таблиць.

Аналіз здійснюється по 2 рокам: 1 - звітний, 2 - базовий. показники анал-ся як в абсолютному значенні, так і в %-му до підсумку. Також абсолютною складовою аналізу є визначення відхилення: також абсолютне і відносне (в %).

Так, з таблиці, яку ми будуємо при аналізі, можна зробити висновок про зростання чи змен-ня чистого %-го доходу, а саме за рахунок динаміки його складових.

Якщо в банку від'ємне значення іншого ПР, то це вважається нормальним, тому що у його формуванні беруть участь статті витрат, які не мають аналогів у доходній частині Звіту про ПР і збитки. Це заг-адмін витрати, витрати на персонал, витрати на сплату податків (крім податку на ПР) тощо.

41. Аналіз впливу основних факторів на рівень формування прибутку від кредитних, комісійних, інвестиційних операцій

Фактори, під впливом яких формується прибуток не обмежуються дохадми і витратами.

Щоб визначити як впливав рівень доходів і витрат на результати від кредитних, комісійних та інвестиційних операцій складають співставну таблицю рівня доходів і витрат по кожному виду діяльності з визначенням прибутку або збитку або т.з позитивної чи негативної маржі від кожного виду діяльності. Рзультатом операційної діяльності банку є валовий прибуток або т.з маржинальний доход. Він визначається як різниця між всіма операц витр за даними звіту Ф2., і не включає в себе витрати на утримання апарату управління. Для аналізу впливу беруться дані базового та звітного періодів відносно маржинального доходу. Структура доходів та витрат по кредитним, коміс та інвест операціям може свідчити про те, що деякі види операц найбільше визначали фін результат більше ніж інші. На наст етапі для визн бал ПР із одержаного маржинального доходу віднімаються витрати на утрим апарату упр-ня, а для визначення ЧПР із балансового віднім величина нарахованого до сплати в бюджет податку на прибуток. Потім порівн ЧПР за базовий та звітн період.

Далі складають узаг табл осн джерел, що формують ЧПР, дані якої будуть свідчити про величину факторів, які сформували фін рез-т д-сті банку, як за попер так і за минулі роки. Дуже важливими факторами, що обумовлюють суму прибутку до оподаткування є також:1)обсяг капіталу; 2)рівень ефективності використання активів; 3) мультиплікаційний ефект капіталу; 4) рентабельність доходу.

42. Показники рівня рентабельності банку (капіталу, статутного фонду, активів і витрат)

Рентабельність кап, або норма приб-у на капітал (Rк) хар-ся величиною чистого прибутку (ЧП), що припадає на кожну гривню капіталу (К), використаного у відповідному періоді:

Rк = (ЧП / К) *100%

Рент кап є одним з головних показників прибутковості банку. Тому, здійснюючи аналіз, дуже важливо піддати кількісній оцінці вплив факторів, що обумовлюють зміну цього показника.

Рентабельність стат фонду визначає рівень чистого прибутку по відношенню до статутного фонду: Rсф = (ЧП / СФ)*100%

Рентабельність активів (RА) застосовується для загальної оцінки ефективності використання активів (майна) комерц банку. Цей показник визначає рівень чистого прибутку (ЧП) по відношенню до загальних активів (А), які сприяли отриманню прибутку:

RА = (ЧП / А)*100%

Рентабельність витрат (Rв) визначає рівень ЧП по відношенню до затрат банку (З):

Rв = (ЧП / З)*100% .

Рентабельність по витратах є найбільш характ-им показником окупності, тому що прибуток може бути отриманий тільки тоді, коли доходи ватрат. У зв'язку з цим показники рентабельності капіт.

43. Аналіз впливу основних факторів, що формують рівень рентабельності окремих видів діяльності

Основними факторами, які формують рівень рентабельності окремих видів діяльності є обсяг чистого прибутку, залишки капіталу, активи, затрати банку та статутний фонд.

Для аналізу впливу цих показників будується таблиця, яка включає всі ці показники, а також їх рентабельність (Rк, RА, Rсф, Rв). Аналізуються дані за звітний та пазовий період, по кожному рядку розраховується абсолютне відхилення та темп рост в %-ах.

Далі, щоб оцінити рівень рентабельності визначають окупність кожної вкладеної гривні в актив банку, у витрати, у власн кап, у СФ. Рівень цієї окупності будуть характеризувати дані нашої таблиці, яка свідчитиме про збільшеннь або зменшення окупності всих видів вкладів і найбільше у витрати банку.

Рентаб по витратах є найбільш хар-им показником окупності, тому що прибуток може бути отриманий тільки тоді, коли доходи > ватрат. У зв”язку з цим показники рентабельності капіт, СФ, активів банку є залежними по відношенню до рентабельності витрат.

У випадках низької рентабельності або збитковості банку необхідно рентабельність (окупність) визначати і по рівню одержаного доходу. Відповідно на 1 гривню витрат, кап вцілому, СФ, середньорічн активів.

44. Методика узагальнення резервів збільшення прибутку і підвищення рентабельності

В умовах ринкової економіки отримання прибутку та забезпечення рентабельності діяльності є необхідним чинником існування будь-якого суб`єкту підприємництва. Як основний узагальнюючий показник фінансових результатів діяльності к/б прибуток, у той же час є найважливішим джерелом формування його капіталу, забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності. Кінцевим фін. результатом діяльності к/б є прибуток до оподаткування(балансовий прибуток), який утворюється внаслідок руху грошових потоків, що характеризують доходи і витрати банку. Отже, аналіз прибутку і рентабельності ґрунтується на аналізі доходів і витрат. В узагальненому вигляді прибуток є різницею між доходами, отриманими банком за відповідний період, та витратами, здійсненими за той же період для забезпечення цієї діяльності. Таким чином, маємо прямий вплив на прибуток доходів банку(тобто: збільшення доходів на відповідну суму призводить до збільшення прибутку на ту ж суму; зменшення доходів супроводжується зменшенням прибутку) та зворотній вплив витрат (тобто: збільшення витрат на відповідну суму призводить до зменшення прибутку і, навпаки, зменшення витрат збільшує прибуток банку).

45. Методи визн-ня і принципи АН-зу ін пок-ків, що вимірюють еф-ть д-ті б-ку по доходу і прибутку (чистий SPREAD, чиста процентна маржа, інший операційний доход, продуктивність праці)

Крім показників рентабельності по прибутку, який характеризує рівень ефективності управління банком, використовують систему показників, які характеризують її за рівнем одержаного доходу, а також за рівнем продуктивності праці. До цих показників належать:Загальний рівень рентабельності

Формула:

,

де Пб - балансовий прибуток Дз - доходи загальні

Економ зміст: розмір балансового прибутку на 1грн заг. доходів

Окупність витрат доходами

Формула:

,

де Вз - витрати загальні

Економ зміст: розмір заг. Доходів на 1грн заг. витрат

Чиста процентна маржа

Формула:

,

де Дп - процентні дох. Вп - процентні витрати, Аз - середньорічні заг. активи

Економ зміст: розкриває рівень доходності активів від %-ї різниці

Чистий SPREAD

Формула:

,

де Кс - надані кредити середньорічні

Зпп - підпроцентні зобов'язання (депозити + МБК)

Економ зміст: розкриває рівень доходності активів від %-х операцій

Інший операційний доход

Формула:

,

де Ді - інші операційні доходи Аз - Сер. річні активи загальні

Економ зміст: свідчить про рівень доходності заг. активів від інших нетрадиційних послуг

Мертва точка прибутковості

Формула:

,

де Вн - витрати непроцентні Дн - дох непроцентні АН - Сер. річні активи недоходні

Економ зміст: показує мінімальну доходну маржу для покриття всіх витрат

Продуктивність праці Формула:

,

де Дз - доходи загальні Сп - середньорічна кількість працівників

Економ зміст: характеризує рівень продуктивності праці; розмір одержаного доходу на 1 середньорічного працівника

46. Значення, завдання і інформаційне забезпечення аналізу ліквідності прибутку

Банківська ліквідність відіграє життєво важливу роль як у діяльності самих банків, так і у фінансовій системі країни. Дефіцит ліквідних засобів призводить до порушення нормативних вимог центральних банків, штрафних санкцій і що найнебезпечніше для банків-до втрати депозитів. Надмірна ліквідність породжує дилему “ліквідність-прибутковість”, адже найбільш ліквідні активи не генерують доходів. Щоденна робота з підтримки достатнього рівня ліквідності є необхідною умовою самозбереження та виживання банку. Метою аналізу ліквідності банку є оцінка та прогнозування можливостей банку щодо своєчасного виконання своїх зобов`язань за умови збереження достатнього рівня прибутковості. Перед банком постає завдання як з погляду забезпечення потреб ліквідності, так і щодо їх доходності та вартості. Основним джерелом аналізу ліквідності є щоденний та місячний баланс банку. За даними балансу НБУ щодня контролює виконання обов`язкових нормативів ліквідності. В цілому інформаційна база складається з: 1)внутрішньобанківської інформації (звітність про депозитну діяльність, звітність про стан кредитного портфелю, дані про рух коштів на рахунках, тощо);2)інформації, одержаної безпосередньо від клієнтів та контрагентів банку (фінансові звіти позичальників та емітентів цінних паперів, кредитні заявки, тощо);3)зовнішніх джерел(рейтингів, статистичних збірників, тощо).

47. Система та методика визначення показників ліквідності: поточної, загальної, миттєвої

Коефіцієнти, які характеризують ліквідність, аналізуються в динаміці, що дозволяє виявити загальні тенденції в зміні ліквідності банківської системи та окремого банку. З метою здійснення контролю за ліквідністю банку коефіцієнти співставляють з нормативними значеннями. В процесі аналізу коефіцієнти ліквідності можуть порівнюватися з аналогічними показниками інших банків, середньогалузевими показниками або з рівнем, який визначений банками на базі практичного досвіду. Результати порівняльного аналізу коефіцієнтів ліквідності дають змогу виявити загальні тенденції зміни ліквідності банку й імовірність виникнення проблемних ситуацій, дозволяючи вчасно вжити відповідних заходів щодо поповнення ліквідних активів чи реструктуризації балансу.

Коефіцієнт поточної ліквідності розраховується як співвідношення грошових коштів, а також дебіторськ заборгов до короткострокових зобовязань.

Коефіцієнт загальної ліквідності зобовязань банку

(Кзл) = Азаг / Ззаг.

Хар-є максимальну можливість банку в погашенні зобов”язань (Ззаг) всіма аткивами (Азаг). Нормативне значення показника Н6 має бути не менше 100%.

Коефіцієнт миттєвої ліквідності

(Кмл) = (Ккр+Ка)/Д

показує можливість банку погашати живими грошима з коррахунків і каси зобов”язання по всіх депозитах (Д). Нормативне значення Н5 має бути не меншим за 20%.

51. Аналіз пасивів з позиції ліквідності балансу і співвідношення залишків на грошових і депоз рах

Пасиви банку - це джерела формування фін. ресурсів. За своїм походженням пасиви не однорідні, і складаються з кап-у та зобов'язань банку перед вкладниками та кредиторами. Капітал являє собою власні кошти банку, що належать заснов-м або акціо-м. Зобов'язання - це теперішнє зобов-я банку, що виникає з його минулої діяль-і, розра-к з якими повинен закінчитись відпливом з банку ресурсів.

Фінансовий стан банку проявляється у рівні ліквідності, платоспро-і і фін стійкості та визнач діяль банку у короткострок та довгострок перспективі.

Мета ана-у пасивів банку групується у такі завдання:

дослідження та оцінка дина-и, складу та струк-и кап-у і зобов-ь;

дослідж та оцінка платоспро-і та достатності кап.;

дослідження та оцінка креди-в та депоз.;

дослі-я та оці-а обгрунтованості розподілу прибутку;

узагаль-а оцінка розміру та струк-и капіталу та зобов'-ь та ефективності вкладення фін ресур-в в активи банку;

розробка прогнозу конкурентоспро-і і розвідка фін потенціалу банку.

52. Аналіз рівня ліквідності високоліквідних активів

Поняття лікві-і пов'язується з активами банку.Під ліквідністю (А)розуміють їх здатність швидко і без зниження вартості перетвор.. в гроші.

Високоліквідні активи - це такі активи,які знаходяться в готівковій формі або можуть бути швидко реалізовані на ринку.До їх складу входять готівкові кошти та ба-і метали, кошти на корр-х в НБУ, термінові депоз-и в НБУ, вкладення у казначей.. ц.п., реформовані НБУ, кошти на коррах.. та депо-х рах., відкриті в інш.. ба-ах, а також А., які можуть бути терміново проконвертовані у готівкові або безго-і кошти.

Високоліквід.. А.. поділ.. за рядом класифік-х ознак:

За напрямками розміщення:грош.. кошти у касі; кошти на рах.. інш.. ба-х; термінові фін.. вклад-я; ба-і метали; інші;

За доходністю:прибуткові та неприбуткові;

За видами валюти:високоліквідні А.. в нац.. вал.. та іно-й.

Загальний аналіз високолі-х А..проводиться на основі розрах..показників їх структури та динаміки у досліджуваному періоді.

До прибуткових, крім короткострокових фінансових вкладень, належать і операції купівлі-продпжу закордонної валюти за рахунок коштів у касі та на кореспондентських рахунках і деякі інші. Ці тенденції позитивно характеризують фін. діяльність банку, адже банк не повинен безконтрольно збільшувати беприбуткову частку високоліквідних активів у загальних активах.

53. Аналіз кредитного портфеля з точки зору ліквідності кредитів (надійності їх повернення і диверсифікації кредитних вкладень)

Основні напрямки аналізу кредитної діяльності:

Загальний аналіз кредитів;

Ана-з руху кредитів;

Аналіз забезпеченості кре-в;

Аналіз погашення кр.;

Оцінка кр-о ризику КБ та формування резерву на його покриття.

До основних етапів загального аналізу кредитів належать:

Оцінка кр-в та позик,наданих баком за відповідний період;

Аналіз стру-и кре-в за галузями національної економіки, видами кредитних угод, термінами надання кредиту, позиковими ставками тощо;

Аналіз динаміки обсягу та структ-и наданих кре-в у звіт-у періоді;

Оцінка зміни у обсязі і структурі кредитів і позик за відповідний період та визначення напрямків подальшого розвитку кредитної діяль-і банку.

Загальний аналіз кредитного порт-я базується на загальноприйнятій класифікації вкладень та використанні вертикального і горизонтального типів аналізу.

54. Аналіз співвідношення ліквідних активів і їх загальної величини

Ліквідні активи - це такі, які можуть бути перетворені в грош..форму протягом певного періоду.До цієї групи відносять платежі на користь банку з термінами виконання в зазначений період, такі як креди-и, в тому числі і міжбанківські, Дб.. заборгованість, інші ЦП, які обертаються на ринку.

До ліквідних (А)відносяться:

Грошові кошти банку;

Коррахунок в НБУ;

Рахунки в банках нерезидентах у неконвертованій валюті; Аналіз активності здійснюється по співвідношенню ліквідних активів і їх загальних величини, що показує їх частку в загальній величині по базисному і звітному періодах. Розраховується відхілення від (звітного -базисного) і це показує, що відбувається чи.

В банках достатній рівень ліквідності забезпечується не тільки накопиченнями ліквідних активів, скільки доступністю та стабільністю джерел їх поповнення. Можливості залучення ліквідних засобів в будь-який час в необхідній кількості дозволяє банкам підтримувати запас ліквідних активів на min рівні.

Джерелами покриття потреби в ліквідних коштах є такі:

Настання строку погашення наданих банком кредитів;

Продаж (А);

Доходи від надання недепозитних банківських послуг;

Залучення депоз-х вкладів від фізичних та юридичних осіб;

Запозичення коштів на грошовому ринку.

55. Аналіз ліквідності високоризикових вкладів

Ліквідні активи - це такі, які можуть бути перетворені в грош..форму протягом певного періоду.

База кредитних установ за своїм складом неоднорідна, тому здійс.. аналіз її структури з погляду співвідношення мінливих та стабільних зобов'язань. З метою аналізу стабільності клієнтської бази визначається питома вага основних вкладів у зігальній зобов'язань.

До високоризикових вкладів можна віднести фінансові та реальні інв-ї. До фін..інвест-й належать вкладення банку в різноманітні фін.. інструменти ринку капіталів - ЦП на інвестиції, вкладення в паї та статутний капітал інших підп-в. До реальних інвестицій належать вкладення банку в різноманітні матеріальні та нематеріальні(А).Інвестиції та нематеріальні(А) включають вкладення в патенти, ліцензії, “ноу-хау”, технічну, науковопрактичну, майнові права, інші майнові права. Іноді виділяють інновації - вкладення у нововедення та інтелектуальну форму. Звичайно ці всі вкладення коштів, розраховано більше ніж на 1рік.

Вкладення банку в ЦП на інве-ії - ДЦП,облігації під-в,акції - це фін..інструменти ринку капіталів.

Ліквідні ЦП - це фін.. інструменти, які можуть бути продані в будь-який час без суттєвого зниження ціни.

56. Система показників ділової активності банку та їх інформ-е забезпечення

Ділову активність банку аналізуютьчерез взаємозв'язок оцінки ресурсного потенціалу банку пасивів та його використання як в цілому в активах,так і його окремих вкладеннях - в інвестиції, в кр-й портфель, матеріально-тех.. забезпечення.

Ділова активність визначається як рівень залучення пасивів так і рівень їх використання в активах,тому в першу чергу треба розглядати групи показників,які характерезують рівень ділової активності залучення пасивів і розміщення їх в певні групи активів.Ця група показників служить вимірником рівня ефективності діяльності банку на фін.ринку.

Головним і єдиним інформа-м забезпе-м є бух.. баланс. Співставлення (А) і пасивів.

Ресурси:1)власний капітал(стат.. фонд);2)залучені і позич.. кошти(депозити до вимоги,строкові депоз.).

Система показників:

Балансові показ-и;

Розра-і пока-и харак-ть ділову активність.

Балансові пока-и:

Всього пасивів (грн);

Всього активів (грн);

Доходні активи (грн);

Кредити видані (грн);

Інвестиції (грн);

Залучені і позичені кошти (грн);

МБК (грн);

Строкові депозити.

Розрахункові показники, які характеризують ділову активність(в %):

Рівень доходних активів (%);

Загальна кредитна активність;

Загальна інвестиційна активність;

Доля інвестицій в доходних активах;

Рівень ЗК;

Доля МБК в ЗК;

Доля строкових депозитів в залучених коштах;

Коефіцієнт використання ЗК.

60. Методи розрахунку факторів прискорення та розгортання ділової активності банку та їх аналіз

Зміни (коливання) обсягів статей активу і пасиву балансу виступають в ролі факторів сповільнення і прискорення ділової активності банку.

І. Фактори уповільнення і згортання ділової активності: Дебітори Інвестиції в державні цінні папери Грошові кошти в касі і на коррахунку в НБУ Інвестиції в акції Міжбанківські кредити надані Строкові депозити в інших банках

II. Фактори прискорення і розгортання ділової активності: Коррахунки в інших банках Міжбанківські кредити одержані Кредити надані Кредити до запитання Строкові депозити залучені Основні засоби і капітальні вкладення Кредитори Прибуток Статутний капітал Малоцінні та господарські матеріали Резервний капітал Нематеріальні активи.

Якщо сума впливу факторів прискорення і розгортання ділової активності комерційного банку більша проти дії факторів її уповільнення і згортання, то це свідчить про переваження політики агресивної ділової активності банку, а не захисту і виживання на фінансовому ринку, що сприяло підвищенню ефективності віддачі активів капіталу, і в кінцевому рахунку - зростанню чистого прибутку. Необхідно підсумувати фактори негативного впливу в цілому по прискоренню і уповільненню, визначити яким з них (в складі факторів уповільнення і прискорення) належить перше місце, друге і т.д. Важливим є співвідношення кількості факторів негативного та позитивного впливу, визначення найбільш значних із останніх. Таким чином, розглянута нами методика аналізу дає можливість виявити конкретні фактори, виміряти їх кількісний вплив на коливання ділової активності і оцінити позитивний чи негативний їх вплив на ефективність фінансово-господарської діяльності банку. Крім того, вона розкриває тактику поведінки банку, виявляє упущення та прорахунки керівництва банку в його рішеннях з диверсифікації джерел і напрямків вкладень та залучення або повернення коштів грошового ринку.

61. Порівняльний аналіз в динаміці показників, розрахованих за даними балансу, що характеризують ділову активність: долю інвестицій в доходних операціях, рівень залучених коштів, рівень використання залучених коштів

Доля інвестицій в доходних операціях

К=(ЦПП/Ад)*100%,

де ЦПП - портфель цінних паперів та паїв, Ад - доходні активи.

Рівень залучених коштів

Рзк =ЗК/ Пзаг ,

де ЗК - залучені кошти, Пзаг - пасиви загальні.

Рівень використання залучених коштів

Рвзк= Ад/ ЗК

Абсолютні значення розрахованих показників за звітний період порівнюються із відповідними за базисний період, на основі чого робиться висновок про напрямок зміни показників. Доцільним є визначення темпу зміни цих показників, який визначається діленням значення показника за звітний період на значення відповідного показника за базисний період та множенням результату на 100%. Крім того, визначається темп приросту показника, для чого із отриманого значення темпу зміни вираховують 100%. Це дає змогу отримати уяву про відносну зміну показника протягом звітного періоду. Крім цього, визначені коефіцієнти співставляють із оптим. значеннями, виробленими практикою, на основі чого роблять відповідні висновки.

62. Система показників фінансової стійкості і надійності банку і їх інформаційне забезпечення

В якості основних коефіцієнтів, що характеризують фінансову стійкість банку необхідно брати:

Коефіцієнт надійності. Співвідношення власного капіталу до залучених коштів; показує рівень залежності банку від залучених коштів.

Коефіцієнт фінансового важеля. Співвідношення зобов`язань банку і капіталу банку; розкриває здатність банку залучати кошти на фінансовому ринку.

Коефіцієнт участі власного капіталу в формуванні активів. Співвідношення капіталу до активів загальних; розкриває достатність власного капіталу в активізації і покритті різних ризиків.

Коефіцієнт захищеності власного капіталу. Співвідношення капіталізованих активів і власного капіталу. Показує яку частину капіталу розміщено в нерухомість.

Коефіцієнт захищеності доходних активів = [(капітал - недоходні активи - збитки)/ доходні активи].

Сигналізує про захист доходних активів власним мобільним капіталом.

Коефіцієнт мультиплікатора капіталу. Відношення активів до акціонерного капіталу. Показує ступінь покриття активів капіталом.

63. Методика розрахунку і порівняльний аналіз показників, що характеризують фінансову стійкість зі сторони платоспроможності

В аналізі банківської діяльності розрізняють прибутковість або рентабельність:

Активів. К = Чистий прибуток/ Активи загальні. Рівень окупності чистим прибутком середньорічних активів.

Доходних активів. К = Чистий прибуток/ Активи доходні. Рівень окупності чистим прибутком середньорічних доходних активів.

Загального капіталу. К = Чистий прибуток/ капітал загальний. Рівень окупності чистим прибутком середньорічного загального капіталу.

Рентабельність статутного капіталу. . К = Чистий прибуток/ капітал акціонерний. Рівень окупності чистим прибутком середньорічного акціонерного капіталу.

Що стосується ліквідності комерційного банку, то це здатність банку виконувати свої зобов`язання перед клієнтами і контрагентами в періодах що аналізуються. Коефіцієнт миттєвої ліквідності показує можливість банку погашати живими грошима з коррахунків і каси зобов`язанння по всіх депозитах. [Кмл=(Кошти на к/р + Кошти в касі)/ на депозити].

64. Методика розрахунку і порівняльний аналіз показників, що характеризують фінансову стійкість банку через якість активів

Один з аспектів фінансової стійкості - ділова активність - характеризується рівнем вкладень ресурсів банку в доходні активи.

Коефіцієнт рівня доходних активів характеризує питому вагу доходних активів у загальних активах. Кда = Доходні активи/Загальні активи.

Банк може уникнути втрат та захиститись від ризику за допомогою свого капіталу.

Коефіцієнт захищеності доходних активів =[(капітал - недоходні активи - збитки)/ доходні активи].

Сигналізує про захист доходних активів (що чутливі до зміни процентних ставок) мобільним власним капіталом.

К-нт участі власного капіталу = Капітал/Активи загальні.

Розкриває достатність сформованого власного капіталу в активізації і покритті різних ризиків.

К-нт сумнівної заборгованості (проблемних кредитів) - питома вага кредитів просрочених і безнадійних до кредитного портфелю в цілщому.

65. Методика розрахунку і порівняльний аналіз показників що характеризують фінансову стійкість банку через ефективність діяльності

Результативним показником діяльності банку є величина одержаного прибутку. Рівень окупності прибутком статутного і загального капіталу, активів, а також витрат банку характеризує його рентабельність. Оскільки в сучасних умовах витрати часто зростають незалежно від рівня господарсько-фінансової діяльності банку під впливом загальної ситуації в державі, то прибуток який часто за обсягами невеликий, не може характеризувати рівень окупності, тобто виникає необхідність визначити рівень ефективності управління банком поряд з прибутком ще й доходом.

Загальний рівень рентабельності показує розмір балансового прибутку на 1грн доходу

Процентна маржа розкриває рівень доходності активів від процентної різниці.

К=(Пр доходи - Пр витрати)/ Середні загальні активи.

Читсий спред

Інший операційний доход.

Рентабельність по Чистому прибутку

Активів. К = Чистий прибуток/ Активи загальні. Рівень окупності чистим прибутком середньорічних активів.

Доходних активів. К = Чистий прибуток/ Активи доходні. Рівень окупності чистим прибутком середньорічних доходних активів.

Загального капіталу. К = Чистий прибуток/ капітал загальний. Рівень окупності чистим прибутком середньорічного загального капіталу.

Рентабельність статутного капіталу. . К = Чистий прибуток/ капітал акціонерний. Рівень окупності чистим прибутком середньорічного акціонерного капіталу.

66. Методика розрахунку і порівняльний аналіз показників, що характеризують фінансову стійкість банку через достатність капіталу

Один з показників, що характеризує фінансову стійкість банку є коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів , або коефіцієнт достатності капіталу.

Кук = Капітал/Активи загальні.

Розкриває достатність сформованого власного капіталу в активізації і покритті різних ризиків. оптимальне значення не менше 10%.

Рентабельність статутного капіталу.

К = Чистий прибуток/ капітал акціонерний.

Рівень окупності чистим прибутком середньорічного акціонерного капіталу.

67. Методика розрахунку і порівняльний аналіз показників, що характеризують фінансову стійкість банку через коефіцієнти ліквідності

Ліквідність аналізують з метою з`ясування спроможності банку відповідати за своїми зобов`язаннями в термін і без втрат.

Ліквідність балансу як ступінь покриття активами і ліквідність самих активів забезпечується дотриманням, в першу чергу, обов`язкових економічних нормативів НБУ. Ліквідність балансу банку розкривають наступні показники:

Коефіцієнт миттєвої ліквідності показує можливість банку погашати живими грошима з коррахунків і каси зобов`язанння по всіх депозитах. [Кмл=(Кошти на к/р + Кошти в касі)/ на депозити].

К-нт загальної ліквідності зобов`язань банку характеризує максимальну можливість банку в погашенні зобов`язань усіма активами. (Активи загальні/Зобов загальні)

К-нт співвідношення високоліквідних до робочих активів

К-нт ресурсної ліквідності зобов`язань показує забезпечення доходними активами банку його загальних зобов`зань і говорить про часткове погашення з-нь банку поверненнями доходних активів

К-нт ліквдного співвідношення виданих кредитів і залучених депозитів (для визначення незбалансованості ліквідності).

К-нт генеральної ліквідності з-нь розкриває здатність банку погашати з-ння високоліквідними активами та шляхом продажу майна.

Кглз = (Високоліквідні активи + Майно)/загальні з-ння.

68. Основні види ризиків: задачі та інформаційна база їх аналізу

Ризик означає невизначеність пов`язану з настанням будь-якої події або її наслідками. Невизначеність це результат неочікуваних змін, наприклад, процентної ставки, потоків депозитів, кредитоспроможності позичальників, валютних курсів тощо. Оскільки рішення менеджерів враховують очікувані зміни, то виходить, що джерелом ризику є тільки непередбачувані зміни. Управління ризиком можна спростити. Якщо навчитись точніше формулювати очікування і виявляти джерела непередбачуваних змін. Для оцінки таких непередб змін використовуються різні методи, що будуються на оцінці мікро- і макроекономічних факторів на основі математичних моделей і статистичних методів. Всі банківські операції відрізняються різним ступенем ризику. На практиці прийнято оцінювати значну кількість ризиків, які можуть охарактеризувати ситуацію і ймовірність здійснення події. Основними прийнято вважати та оцінювати - кредитний, валютний, інвестиційний, процентний ризик та ризик ліквідності. Контроль за банківськими ризиками , їх аналіз і управління ними представляє собою один з найважливіших факторів, що визначають прибутковість банку на перспективу.

69. Кількісна оцінка кредитного ризику

У зв`язку із специфікою банків значне місце в системі банківських ризиків займає кредитний ризик пов`язаний з кредитною діяльністю банків. Кредитний ризик - імовірність неповернення позичальником отриманого кредиту та процентів за користування позикою в результаті фінансових ускладнень, фінансового краху чи шахрайства.

Фактична оцінка кредитного ризику у фінансовому виразі визначається впливом кредитного ризику на фінансовий результат. Ризик втрати основних сум кредитів непокритих страховими резервами, визначається як різниця між розрахунковою (РСР) та фактичною(ФСР) сумами страхового резерву, виходячи із структури класифікованих кредитів.

Ризик втрати процентних доходів розраховується як сума прострочених нарахованих доходів. Загальний абсолютний кредитний ризик.

70. Аналіз кредитного портфеля по групах ризику і напрямках диверсифікації

Кредитний портфель - це сукупність усіх позик наданих банком з метою отримання прибутку. Кредитний портфель включає агреговану балансову вартість усіх кредитів.

Вихідними даними для оцінки кредитного ризику по видах класифікованих кредитів виступають:

Ступінь ризику (r), який диференціюється в розподілі за ступенем ризику ;

Обсяги кредиту в цьому розподілі (КРі).

На основі цих показників розраховуються розміри класифікованих кредитів або кредитів з врахуванням ступеня ризику. Обсяги класифікованих кредитів є базою для визначення резервів для покриття ризиків по кредитних операціях. Коефіцієнти ризику: стандартні позики - 2%, під контролем 5%, субстандартні 20%, сумнівні 50%, безнадійні 100%.

71. Аналіз схильності банку до кредитного ризику

Кредитний ризик - імовірність неповернення позичальником отриманого кредиту та процентів за користування позикою в результаті фінансових ускладнень, фінансового краху чи шахрайства. КР тісно повязаний із іншими ризиками, такими як ризик ліквідності, процентний, валютний. В моніторингу кредитної діяльності ключовою є категорія кредитного портфелю (сукупність усіх позик, наданих банком з метою отримання прибутку).

Визначення найбільш придатної на даний час і для даного банку кредитної політики (КП) сприяє ефективному використанню позичкових ресурсів. Якщо частка кредитів у загальному обсязі робочих активів банку становить до 30%, то це означає, що банк проводить досить обережну кредитну політику і забезпечує свою прибутковість за рахунок менш ризикованих активних операцій. Але в цьому разі банк втрачає значний сегмент фін. Ринку. Таке співвідношення між кредитами і робочими активами більш бажане для новоствореного банку, який ще не має достатнього досвіду кредитної роботи.

При поміркованій КП частка кредитів у робочих активах перебуває в межах 30-50%. Така КП притаманна стабільним і надійним банкам, які мають достатній досвід кредитної роботи. Частка кредитів що перевищує 50% робочих активів, свідчить про агресивну КП. Вона може бути обґрунтованою тільки надприбутками і не може бути тривалою.

72. Осн види, задачі та інф-не забезпечення інвестиційних ризиків

Інвестиційний Ризик (ІР) - небезпека втрати інвестованих коштів та очікуваного доходу. ІР акумулює ряд ризиків. Загальний ІР поділяється на 2 компоненти. Ризик, який може бути мінімізований за рахунок диверсифікації портфелю, називається несистематичним. Ризик, який не може бути усунений шляхом диверсифікації - системний. Ризик цінних паперів (ЦП) породжує специфічний ринковий ризик - можливість втрати первинного капіталу внаслідок несприятливого руху цін на ринку ЦП. Це проявляється в рівні ліквідності ЦП, який визначається такими параметрами їх вторинного ринку, як обсяг операцій, активність торгівлі, рівень оподаткування доходів від перепродажу ЦП. Ризик дострокового погашення ЦП - деякі ЦП, згідно з умовами їх випуску, можуть бути погашенні до закінчення періоду їх обігу (повязаний з необхідністю реінвестування повернених достроково коштів під нижчі проц. ставки, які на поточний момент склалися на ринку). Інфляційний ризик (ризик зміни купівельної спроможності грошей) визначається головним чином темпами інфляції в країні (повязаний з ймовірністю знецінювання як процентного доходу, так і номіналу ЦП внаслідок знецінення грошей). Процентний ризик- виникає внаслідок коливань процентних ставок на грошовому ринку та ринку капіталів, що зумовлює зміни втрат на виплату процентів чи доходів по інвестиціях, отже до зміни розміру прибутку в порівнянні з очікуваним. Кредитний ризик ЦП -це ймовірність невиконання емітентом своїх зобовязань з виплати основної суми боргу або процентів. Діловий ризик - повязаний зі здатністю підприємства підтримувати рівень доходу на акцію на стабільному рівні (виникає коли комерційна і господарська діяльність компанії виявилася менш успішною, ніж очікувалося). Суть управління І портфелем - формування ефективного портфеля, який забезпечує його власнику мінімальний ризик при заданому рівні доходу, або максимально можливий доход за допустимий ступінь ризику.

73. Порівняльний аналіз доходності різних видів цінних паперів

Доходність ЦП порівнюється через співставлення таких показників як доход до строку сплати (ДСП). ДСП- це така ставка доходу, яку має інвестор, якщо він тримає придбану облігацію до строку її погашення. ДСО=(Д+СТ/Д+СО)-І , де Д- доход який отримує інвестор протягом всього періоду інвестування, СТ СО- вартість інвестицій відповідно в кінці та на початку періоду інвестування. Якщо інвестування здійснювалося декілька років із реінвестуванням отриманих щорічних доходів, доход до строку оплати може бути представлений у вигляді річної доходності R, яка розраховується як середньозважена за доходностями Rt всіх років інвестування

R=(1+Rt)-1

Ефективність кожної інвестиції може бути оцінена за так званою ставкою внутрішньої доходності, яка є рішенням рівняння

PB=CFt/(1+IRR)t

де PB вартість інвестицій.

74. Ризик незбалансованої ліквідності по відношенню до доходності цінних паперів

Це ризик фінансування інвест вкладень за рахунок більш коротких пасивів. Він появляється у випадку, коли банку для підтримки ліквідності необхідно терміново продати ЦП, але без втрат це зробити неможливо. РОзглянемо ситуацію на прикладі. Банк має в портфелі ОВДП номіналом 100грн. Кожна - в кількості 1400 штук з терміном погашення 131 день. ОВДП були придбанні за ціною 72,51грн. Ціна продажу облігацій на поточну дату =90,38грн. Банк має терміново поповнити ліквідні кошти. З цією метою банк може: а) продати ОВДП та поповнити кошти на коррах-ку; б)отримати МБК за ставкою 35% річних під заставу ОВДП. Потрібно визначити, який варіант більш доцільний для банку з позиції мінімізації втрат. Розрахунки показують, що дохід від погашення облігацій становитимете 38тис грн. Сума % за користування МБК=25тисгрн. Отже для того щоб збалансувати ліквідність КБ потрібно залучити МБК під заставу ОВДП. Втрати банку дорівнюватимуть розміру сплачених % за кредит.

75. Види, задачі та інформаційна база валютних ризиків

Кожний банк, перш ніж здійснювати операції, повязані з валютним ризиком повинен ознайомитись та зрозуміти всю складність сфери управління та аналізу валютного ризику. ВР-ризик потенційних збитків від зміни валютних курсів. Його розмежовують на: операційний, трансляційний та економічний. Опер.ризик- можливість неотримання прибутку у результаті впливу зміни валютного курсу на грошові потоки. Транс. ризик- виникає при невідповідності між активами та пасивами, вираженими у різних іноземних валютах. Ек. ризик- можливість несприятливого впливу зміни валютного курсу на економічний стан банку.

Політика банку щодо управління ВР повинна включати у себе наступні напрями: вибір певних операцій у іноземній валюті, які хоче проводити банк, встановлення лімітів для валютних позицій, встановлення правил бух обліку для переоцінки валютних позицій, організацію аналітичної роботи. Головним при аналізі ВР є рух грошових коштів (а саме чітке розмежування їх надходження і відпливу) через коррахунки “ностро” та “лоро” банку. Аналіз сальдо цих рахунків є джерелом інформації про валютний ризик.

78. Методи управління і хеджування валютними ризиками на основі аналізу

До методів усунення валютного ризику відносяться фінансові операції, які дозволяють або уникнути ризику спричиненого зміною валютного курсу, або отримати спекулятивний прибуток від курсових коливань. Процес зменшення ризику можливих втрат називається хеджуванням.

Хеджування можна розглядати як позицію, яку створюють для захисту доходності вже існуючої позиції, тобто створення компенсаційної валютної позиції. Ризик двох відкритих позицій визначається виразом:

(1)

де R -- ризик двох відкритих позицій;

Х1- обсяг відкритої позиції активу із стандартним відхиленням доходності S1; Х2 - обсяг компенсаційної позиції із стандартним відхиленням доходності S2; Р12 - коефіцієнт кореляції доходності активів.

Для того, щоб визначити, яким же повинен бути обсяг компенсуючої позиції для хеджування використовують коефіцієнт хеджування Ь, який визначається: Ь=Х2/Х1. Отже, обсяг позиції для хеджування X2 визначається:

(2)

Важливо знати, при якому значенні b ризик портфелю двох відкритих позицій буде мінімальним, тобто необхідно знайти оптимальний коефіцієнт хеджування. Він визначається за формулою:

(3)

Це значення було знайдено у результаті розв'язку задачі мінімізації виразу (1). Отже, формула (2) набуває вигляду:

(4)

Якщо підставити це значення у формулу для ризику портфеля (1), то отримаємо (після скорочення) значення ризику, яке відповідає оптимальному хеджуванню:

(5)

Страницы: 1, 2


© 2008
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.